понеделник, 22 май 2017 г.

ФБМ съдейства на ЕРАЗЪМ-докторант от Московския Държавен Университет „Ломоносов“

Преподавателят във Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет - доц. д-р Даниел Павлов подпомага среща на ЕРАЗЪМ докторантка с ключови представители на Индустриални паркове в Шумен и Русе.
 
Докторант Татьяна Коновалова от Икономическия Факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“ е на тримесечно посещение във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет по програма ЕРАЗЪМ+. Тя проведе интересни научно-изследователски беседи с представители на Индустриален Парк Шумен (г-н Тончев, 18.05.2017) и Индустриален парк Русе (г-жа Билчева, 19.05.2017). Двамата представители споделиха, че е налице повишен интерес от страна на на чуждестранни предприемачи да инвестират в създаване на производствена база на специално обособените за целта терени в Шумен и Русе.
Направените проучвания от д-рант Коновалова са част от дисертационния й труд, свързан с изследване на икономическия растеж в Русия чрез по-добро управление на индустриалните паркове. Анализираните управленски практики от Шумен и Русе ще бъдат подробно разгледани от научните среди в университета "Ломоносов".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар