четвъртък, 28 април 2016 г.

Изнесено занятие в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД


Студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“  
 проведоха занятие в Пристанищен комплекс – Русе ЕАД

На 27 април се проведе изнесено занятие по дисциплината „Интегрирани системи за управление“ на студенти - трети курс от специалност „Бизнес мениджмънт“ в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и по-конкретно в сектор „Административно-правен“ и Системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2008), като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Пристанищен комплекс - Русе ЕАД от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни декларират съгласието си да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Изпълнителният директор – г-н Петър Драгошинов запозна студентите със структурата и организацията на работа в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.  

   Г-жа Деница Матева – представител на ръководството, разясни на студентите същността и предназначението на Системата за управление на качеството. Организацията от 9 години е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000 и ресетрифицирана по ISO 9001:2008 от “SGS United Kingdom Ltd.”. Студентите имаха възможност да разгледат пълния комплект документи на Система за управление на качеството, действаща в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД. Запознаха се с политиката и целите по качеството; наръчника по качеството и пълния комплект процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри.


Екипът на дисциплината „Интегрирани системи за управление“ изказва благодарност на изпълнителния директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД – г-н Петър Драгошинов, лично на г-жа Зоя Стефанова за оказаното съдействие и г-жа Деница Матева за полезната информация, както и на студентите от спец. „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.


           

За допълнителна информация:


доц. д-р Александър Петков –  089 794 4305 – Декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт“
доц. д-р Антон Недялков – 087 900 5327 – Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“
д-р Мирослава Бонева – 087 900 5315 – Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“
 

Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева

1 коментар: