неделя, 29 май 2016 г.


Кръгла маса на тема „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“


На 26 май 2016 г. в зала 2Г.412 на Русенския университет, се проведе кръгла маса на тема „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“. Събитието е част от организираните и проведени дейности по научноизследователски проект „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ с ръководител доц. д-р Павел Витлиемов.

Участници в кръглата маса бяха 13 докторанти и нехабилитирани преподаватели от трите катедри на факултета - Катедра „Икономика“, Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Катедра „Европеистика и международни отношения“. Те представиха резултатите от своите научни изследвания в три тематични области:

1. Макроикономически политики и микроикономическа основа на конкурентоспособността на националното стопанство

2. Адаптивност на българските предприятия към динамичната и конкурентна международна среда

3. Иновационно управление и организационно поведение на стопански субекти от различни отрасли на националната икономика.

На форума бяха дискутирани въпроси, засягащи инвестициите в човешкия капитал, като необходимо условие за успешен бизнес и фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия; какви подходи да бъдат използвани за насърчаване на професионалната реализация на българските младежи с висше образование; какво е успехът за европейските култури и как да бъде прилаган в образователните и управленски практики; въздействието на преките чуждестранни инвестиции върху икономическия растеж на България след приемането на страната в ЕС и др.Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар