четвъртък, 28 април 2016 г.

Изнесено занятие в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД


Студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“  
 проведоха занятие в Пристанищен комплекс – Русе ЕАД

На 27 април се проведе изнесено занятие по дисциплината „Интегрирани системи за управление“ на студенти - трети курс от специалност „Бизнес мениджмънт“ в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и по-конкретно в сектор „Административно-правен“ и Системата за управление на качеството (БДС ISO 9001:2008), като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Пристанищен комплекс - Русе ЕАД от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни декларират съгласието си да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Изпълнителният директор – г-н Петър Драгошинов запозна студентите със структурата и организацията на работа в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.  

   Г-жа Деница Матева – представител на ръководството, разясни на студентите същността и предназначението на Системата за управление на качеството. Организацията от 9 години е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000 и ресетрифицирана по ISO 9001:2008 от “SGS United Kingdom Ltd.”. Студентите имаха възможност да разгледат пълния комплект документи на Система за управление на качеството, действаща в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД. Запознаха се с политиката и целите по качеството; наръчника по качеството и пълния комплект процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри.


Екипът на дисциплината „Интегрирани системи за управление“ изказва благодарност на изпълнителния директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД – г-н Петър Драгошинов, лично на г-жа Зоя Стефанова за оказаното съдействие и г-жа Деница Матева за полезната информация, както и на студентите от спец. „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.


           

За допълнителна информация:


доц. д-р Александър Петков –  089 794 4305 – Декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт“
доц. д-р Антон Недялков – 087 900 5327 – Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“
д-р Мирослава Бонева – 087 900 5315 – Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“
 

Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева

Семинар на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА“

На 26 април 2016 г. в зала „Сименс“ в Корпус 2 на Русенския университет се проведе семинар на тема „Възможности за застраховане и финансиране на бизнеса“. Организатори на семинара бяха Катедра „Икономика“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), гр. София.
Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е основана през 1998 г. и е акционерно дружество, чийто единствен акционер е държавата, представлявана от министъра на икономиката.
БАЕЗ предлага застраховки на плащанията, които покриват търговски рискове, неплатежоспособност на контрагента, забава на дължимото плащане или политически рискове, свързани със страната на реализирания износ - войни, стачки, ембарго, преврати; мораториум върху плащанията; конфискация и национализация; промени в режима на плащанията и др.
Лектори на семинара бяха г-жа Анна Кършовска, Директор дирекция „Застраховане, презастраховане и бизнес развитие“, и г-жа Елица Стоянова, Мениджър връзки с клиенти на БАЕЗ.
Те представиха възможностите за стабилизиране и разрастване на бизнеса на българските компании, чрез използване на застрахователните продукти на БАЕЗ, като основни акценти бяха поставени върху застраховане на отсрочено плащане при търговските сделки (на вътрешния или международния пазар) и съществуващ риск от неплащане и фалит на контрагентите и как да бъдат използвани тези продукти за повишаване на ликвидността на компаниите и получаване на оборотно финансиране.
Участие в семинара взеха представители на фирми от русенския регион, преподаватели от катедра „Икономика“ и студенти от четвърти курс на специалностите „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“ и „Икономика“.

Семинарът „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА“ се реализира като част от дейностите на проект 16-БМ-01 „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамична международна среда“ с ръководител доц. д-р Павел Витлиемов.

Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Mеждународна научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“

Студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие в организирането и провеждането на международна научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“. Това е юбилейно двадесето издание на форума, който протече под патронажа на тримата ръководители катедри, обучаващи студенти в специалност „МИО“: доц. д-р Галина Захариева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), доц. д-р Георги Маринов (Икономически университет – Варна) и проф. д-р н. Дянко Минчев (Русенски университет „Ангел Кънчев“), въз основа на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между трите университета.
Събитието се проведе в периода от 22 до 24 април 2016 г. в учебна база на СА „Д. А. Ценов“ – с. Орешак. Участие взеха общо 36 души – 12 преподаватели, 4 докторанта и 20 студента от 6 университета. В конференцията с доклади се включиха и чуждестранни студента от Русия, Армения и Молдова, обучаващи се по програма „Еразъм+“ в Стопанската академия.
В рамките на конференцията бяха представени 21 разработки в пет тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“, „Международен туризъм“. Основни акценти в дискусиите бяха международните инвестиции и преките чуждестранни инвестиции в България, ролята на държавата за привличане на чуждестранни инвестиции, сливанията и придобиванията като форма на чуждестранни инвестиции, мястото и значението на международния туризъм и мястото на България в него, световната икономическа криза и нейното отражение в България, основни продуктови стратегии в международния маркетинг, сблъсъкът между традиционната и онлайн търговията.
Представянето на разработките бе разделено в две секции. Модератори на първата секция бяха проф. дин Иван Стойков, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева, гл. ас. д-р Александър Шиваров и ас. д-р Йордан Нейков. Модератори на Секция 2 бяха доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова,  доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Симеон Момчев и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков. Подобаващо за един международен форум, докладите и дискусиите към тях бяха изнесени на три езика – български, руски и английски.
В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и студентите от четвърти курс на специалност „Международни икономически отношения“ – Марина Кьося с доклад на тема: „Влияние на санкциите срещу Русия и руското ембарго върху външнотърговските отношения на Руската Федерация и Европейския съюз“ и Десислава Илиева, която представи „Казусът „Еконт“ или франчайз от ново поколение“.

Всички участници получиха сертификати за представянето си, подписани от ръководителите на катедрите-организатори. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник на хартиен носител и в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.
Като част от културната програма към събитието, участниците се разходиха из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч, разгледаха Троянския манастир, чуха беседа в Къкринското ханче и посетиха Деветашката пещера.
Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева