четвъртък, 19 юли 2018 г.

Предприемаческият център на Русенския университет включва ТИТАН ЕООД като пример в международен научен проект за изследване на скрити шампиони

На 19. юли 2018 г. ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и доц. д-р инж. Тихомир Тодоров (Управител на ТИТАН ЕООД, https://www.titan-rs.com/ ) обсъдиха интересна информация за успеха на ТИТАН ЕООД и описаха редица фактори за бъдещото развитие на фирмата, сред които: самодисциплина, научност, взаимоподкрепа, лоялност и др. 

Това е поредната среща между двамата ръководители, с която те предприемат конкретни стъпки за разпространение на информация за ТИТАН ЕООД като национален лидер сред малките и средни предприятия за автоматизация и роботизация на производството за единични нестандартни машини, както и оптимизация на производствения процес.
Опитът на ТИТАН ЕООД ще бъде споделен с научни работници от 20 европейски държави в рамките на проект Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, по който Предприемаческият център на Русенския университет е партньор и ще представя България.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 18 юли 2018 г.

Перспективна среща на преподавател от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Българо-румънската търговско промишлена палата за насърчаване на обучението по предприемачество

На 18. юли 2018 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) проведе ползотворна среща с г-жа Елеонора Иванова – Директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата в гр. Русе (www.brcci.eu). Двамата ръководители обмениха информация за полезни резултати от проект www.innoventer.eu и Агенцията за трансгранична трудова мобилност (ВИЗА); изградиха поредните мостове за сътрудничество между двете организации за насърчаване на предприемаческата култура в граничния регион.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 17 юли 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" запознаха разградски бизнесмени с подготовката за обучение в социално предприемачество чрез проект INNOVENTER (D2.2.3)

На 17. юли 2018 г. ръководителят на проект INNOVENTER за Русенския университет – доц д-р Емил Коцев заедно с доц. д-р Даниел Павлов представиха на бизнесмени от Разград конкретни възможности за обучение в социално предприемачество. С приоритет се обсъдиха следните текущи постижения:
DEV 3.2.1 Учебна програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.2 Съдържание на учебната програма за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.3 Ръководство за обучители за иновативни професионални обучения по предприемачество.
DEV 3.2.4 Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF).
DEV 3.2.5 Работни срещи с експерти и обратна връзка
DEV 4.2.1 Онлайн платформа www.innoventer.eu
DEV 4.2.2 Мобилна платформа за обучение www.innoventer.eu
DEV 4.2.3 Обучителен инструментариум за МСП
DEV 4.2.4 Подкрепяща база данни
DEV 4.2.5 Семинари с обучители и обратна връзка

В неформални разговори се затвърдиха контактите между бизнесмените и двамата академични представители, с което се подобри подготовката за предстоящите обучение по проект INNOVENTER през учебната 2018/2019 г. Срещата протече бодро и с подкрепящ дух!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

понеделник, 9 юли 2018 г.

Представители на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ проведоха уникално мероприятие по проекта за социално предприемачество INNOVENTER

На 09. юли 2018 г. представители на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ към ФБМ проведоха в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр.Русе, уникално по рода си мероприятие (D4.2.1) по проекта за социално предприемачество INNOVENTER. В него участваха 44 учители, които поднесоха своите експертни оценки относно изискванията към обучение чрез електронен портал и мобилна платформа innoventer.eu . Натрупаният опит ще бъде споделен с останалите участници в проектния консорциум, за да подготвят и те подобни срещи с представители на образователния сектор.

По време на официалното откривана в зала „Добродетел“ Ръководителят на проекта (доц. д-р Емил Коцев) представи на учителите целите, задачите и очакваните резултати от проект INNOVENTER. В продължение доц. д-р Даниел Павлов представи сайта на проекта с учебните материали, които бяха обект на дискусия, съгласно изискванията на Националната квалификационна рамка, както и възможностите за последващи обучения, съгласно разпоредбите в Наредба 12.

Учителите прегледаха учебните материали в компютърната зала на Предприемаческия център на ПГО „Недка Иван Лазарова“ и потвърдиха, че са приложени нужните образователни изисквания в електронния портал, разработен в INNOVENTER.EU , както и характеристиките на мобилната обучителна платформа  удовлетворяват нужното удобство за изпълнение на образователните цели. Учителите поднесоха и препоръки към обучителния процес, когато в целевата група са средношколци.

В заключителната сесия инж. Диана Иванова (Директор на ПГО „Недка Иван Лазарова“) представи и опита на учителския колектив в стимулиране на средношколците да търсят своята реализация в региона, вместо да емигрират. Ръководителят на Предприемаческият център на Русенският университет (доц. д-р Даниел Павлов) отново заяви, че ПГО „Недка Иван Лазарова“ има уникални конкурентни предимства да допринесе за превръщането на Русе в модна столица на България, както е било по времето на Русчук.

Попълнените въпросници бяха основанието всеки учител да получи и сертификат, с който да се потвърди участието му като експерт относно изискванията към обучение чрез електронен портал и мобилна платформа по проект INNOVENTER. Церемонията на тяхното връчване се проведе на фона на филми, в които ученици от ПГО „Недка Иван Лазарова“ представяха своите модни виждания.
Да пожелаем успех на предприемчивия дух на учителския екип в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

четвъртък, 5 юли 2018 г.

Диана Янкова получи образователна и научна степен "Доктор" по Икономика и управление

На 05. юли 2018 г. в зала 2Г.404 се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване разходите за труд и доходите на персонала в индустриалните предприятия", разработен от докторант Диана Стоянова Янкова с научни ръководители проф. д-р Г. Баташки и доц. д-р Й. Велчева.


Защитата протече, съгласно действащата нормативна уредба пред научно жури в състав:    
     Председател: доц. д-р Иванка Борисова Димитрова
     Членове:
     доц. д-р Йорданка Пасева Велчева
     проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
     доц. д-р Мария Радославова Станимирова
     доц. д-р Радостина Телериг Бакърджиева

По време на публичната защита на дисертационния труд се откроиха теоретичните знания и практическият опит на докторант Янкова, придобити съответно в докторската програма "Икономика и управление" в катедра "Икономика" на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и на работното й място в счетоводна къща "Клуб 5" ООД.
За контакти:
доц. д-р Иванка Димитрова, idimitrova@uni-ruse.bg
д-р Диана Янкова, dyankova@uni-ruse.bg

сряда, 4 юли 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" проведоха работна среща в "ТЕСИ" ООД гр. Шумен


На 04. юли 2018 г. преподавателите от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" (МБР) доц. д-р Павел Витлиемов, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев проведоха работна среща с част от ръководния екип на предприятието за производство на електроуреди "ТЕСИ" ООД гр. Шумен. Целта бе да се обсъдят възможности и да се набележат конкретни стъпки за сътрудничество за учебната и практическата подготовка на студентите от специалности Индустриален мениджмънт и Бизнес мениджмънт.

Производственият мениджър на предприятието, г-н Красимир Колев (също възпитаник на Русенския университет) отбеляза необходимостта от добре подготвени млади специалисти по Индустриален мениджмънт, тъй като в съвременните условия използването на роботизирани системи и системи за управление на бизнес процеси (ERP) изисква именно такива знания и умения, каквито специалностите към катедрата предлагат.

Експертът от отдел Човешки ресурси, г-н Божидар Исаев, представи възможностите за стаж и практическо обучение на студенти от двете специалности в отделите по Развойна дейност, Производство, Маркетинг на "ТЕСИ" ООД. Летните стажове, които фирмата предлага са подходящи за студенти, които искат да придобият практически опит в реална производствена среда и това да им е от полза за бъдещо дипломиране и старт на професионална кариера в сферата на администриране, организация и управление на производствени дейности.

В края на срещата преподавателите от Катедра МБР разговаряха и с Изпълнителния директор, акционер в "ТЕСИ" ООД и съосновател на холдинг "Фикосота" - г-н Жечко Кюркчиев, който демонстрира фирмената лаборатория за тестване, настройване и обучаване с нови роботи, предвидени за внедряване в производството.


За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

неделя, 1 юли 2018 г.

Преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ участваха в международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“

В периода 29. юни – 01. юли 2018 г. се проведе Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, организирана от Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията – България, ВВМУ,,Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Пермски национален изследователски политехнически университет – Русия и Институт за повишаване на квалификацията-РМЦПК-Русия под патронажа на г-жа Мария Габриел – европейски комисар по цифрова икономика и общество.

Преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ взеха участие с разработени доклади в контекста на промените в цифровата икономика както следва:
Гл. ас. д-р Мирослава Бонева – „Цифровата бизнес трансформация – прояви и перспективи“
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова, проф. д-р Диана Антонова – „Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст“
Гл. ас. д-р Божана Стойчева – „Методи за набор и подбор в сектор сценично изкуство“
Гл. ас. д-р Игор Шелудко – „Подходи за организация на функциите за доставка в българските МСП в производството на мебели“
Гл. ас. д-р Свилен Кунев и бак. Александра Караиванова –  „Изграждане на система от критерии и показатели за оценка на резултати на производствени работници“
По време на конференцията се осъществиха контакти с представители на други висши учебни заведения, членове на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията и се обсъдиха възможности за бъдещи съвместни дейности и участие в научни форуми.


За контакти:
Гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg