събота, 16 декември 2023 г.

Русенският университет беше домакина на международна младежка конференция

От 14 до 16 декември 2023 г. Русенски университет беше домакин на ежегодната международна младежка конференция на Дунавското училище, съорганизирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център – БРИЕ, Международно дружество „Елиас Канети“, Европейски инициативи без граници и Европейска дунавска академия, Улм, Германия. Събитието привлече 30 участници от България, Виетнам, Индия,  Кипър,  Китай, Молдова, Румъния, Северна Македония, Украйна.

Конференцията се проведе под мотото LEAD (Languages and Encounters Along the Danube), от англ. език – водя, с две основни теми. Тъй като на 1 ноември 2023 г. се навършиха 30 години от влизане в сила на Договора за Европейския съюз, конференцията очерта водещата роля на Съюза за преодоляване на политически и икономически кризи и за управляване на конфликти с мирни средства. На второ място беше разгледана водещата роля на езиците в процесите на национално изграждане в Европа и в целия Дунавски регион от 19-ти век насам.  Беше обосновава тезата, че човешките общности се борят за съществуването на своите езици, защото по този начин отстояват своята идентичност, свобода и сигурност, или казано по друг начин – езикова политика, която дискриминира езика на определена група, предизвиква конфликти и войни.

Конференцията беше открита с приветствие от Ректора на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев. Той поздрави организаторите и участниците за подбора на актуална тематика и за утвърждаването на БРИЕ като средище на международни изследвания и научни проекти. Приветствие поднесе и Областният управител г-н Данаил Ковачев, който подчерта  всеотдайността и професионализма, с който организаторите ежегодно добавят стойност към европейската идентичност на Русе и региона.  

В първата част на конференцията бяха представени резултати от четири изследвания. Доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ, разкри кризите в Европа и последващите импулси за европейска интеграция не само в последните 30 години, но и в периода след Втората световна война.  Ас. д-р Е. Първанова, възпитаник на БРИЕ, очерта силните и слаби страни на Съвета за сигурност на ООН и необходимостта от неговото реформиране.  Д-р А. Раду, възпитаник на БРИЕ и съветник на Министъра на вътрешните работи на Румъния се спря детайлно върху актуалните предизвикателства пред Шенгенското пространство и предстоящото включване на България и Румъния. Докторант М. Николов, възпитаник на БРИЕ, говори по темата за национал-популизма в държави-членки на ЕС като вътрешен риск за бъдещето на Съюза. 

Във втората част на конференцията се включиха трима лектори. Проф. дфн П. Ангелова, президент на Международно дружество Елиас Канети и първи директор на БРИЕ, посвети презентацията си на темата за изучаването на български език като втори и определи многоезичието като богатство. Лотар Яшке – заместник-ръководител на Представителството на Европейския съюз в Южен Судан посвети презентацията си на динамиката в развитието на Общата външна политика и политика за сигурност на Съюза. Накрая с интерактивна презентация докторант Б. Ценова, възпитаник на БРИЕ, очерта актуалната езикова ситуация в България, която обхваща както българския език като официален, така и майчините езици на арменци, власи, гърци, евреи, роми, руснаци, турци. 

Конференцията приключи на 16 декември с културна програма и запознаване на участниците с музеи и други забележителности на Русе.

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ е открит през 2002 г. въз основа на проект, реализиран в Русе и Букурещ/Гюргево в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа по инициатива на Конференцията на Германските ректори в периода от 2000 г. до 2007 г.  БРИЕ свързва Русенски университет, Икономически университет Букурещ и германски университети в първата за Югоизточна Европа транснационална мрежа за международни академични програми, научни изследвания и проекти в подкрепа на Европейската интеграция, на регионалната стабилност и на трансграничното сътрудничество. От 2006 г. БРИЕ се развива въз основа на Спогодба, сключена между правителството на  Република България и на Румъния, както и на Статут, който е част от  Спогодбата. БРИЕ се ръководи от Международно настоятелство, чиито президенти са първият демократично избран български президент д-р Желю Желев (1992-1997). и проф. Рита Зюсмут (президент на Германския Бундестаг от 1988 до 1998 г.). 

Актуалните магистърски програми на БРИЕ са Европеистика и публична администрация, Европеистика и регионално сътрудничество. Съдържанието им е интердисциплинарно, като обхваща политически науки, икономика, културознание и право. Продължителността им е четири семестъра – български са първи и четвърти, вторият е румънски, а третият е германски и се провежда  в Европейски университет Виадрина, в Университет Кемниц или в Университет Регенсбург. Мобилността на студентите и на академичния състав се подкрепя от немски фондации, от програма Еразмус и от програма Еразмус Мундус на Европейския съюз. Качеството на учебния процес е гарантирано чрез акредитации в България и в Германия. Извънаудиторното обучение е с практическа насоченост и обхваща работни срещи с представители на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейската служба за външна дейност, посланици, президенти и др. То се реализира и чрез летни училища и семинари, които се провеждат ежегодно в сътрудничество с местни/ регионални публични власти в българо-румънския трансграничен регион;  с Институт за икономическа политика в българо-гръцкия трансграничен регион,  с Европейската дунавска академия (Улм, Германия) в Дунавския транснационален регион,  с  Европейски институции в Брюксел или Страсбург.                                            

За изминалите над 20 години са завършили повече от 200 международни студенти от 16 държави – Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Камерун, Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Северна Македония, Турция, Украйна. Кариерите на абсолвентите са в европейски институции, в научни организации, на престижни управленски позиции в държавната администрация или в частни фирми с международен профил. 

Научната дейност на БРИЕ обхваща 4 проекта, съфинансирани съответно от Германското министерство на образованието, от програма ФАР на Европейския съюз, от Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество Румъния-България: BRIE – Feasibility Study – 2001 г., BRIDGE – 2007-2008 г. BRAINS – 2011-2013 г., BRICC – 2019.  Други 5 дейности са осъществени съвместно с Министерство на външните работи и министерство на околната среда и водите  по инициативата Дунав-Меконг в рамките на сътрудничеството между Азия и Европа за устойчиво развитие. Проведени са 5 международни младежки научни конференции в рамките на Стратегията за развитие на Дунавския регион, съфинансирани от ФРГ, провинции Бавария и Баден Вюртемберг. 

БРИЕ е носител на Диплома за върхово постижение.   


За допълнителна информация – доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ

М: 0888 411 953


Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    На 15 декември 2023 г. рекорден брой ученици прие Русенски университет "Ангел Кънчев" в междурегионалното състезание на тема: "НЯКОИ ПОДАРЪЦИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ПОДАРЪК", организирано традиционно от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при факултет "Бизнес и мениджмънт" в навечерието на Новата година.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
     Събитието откриха акад. д.т.н Христо Белоев - Ректор на Русенски университет, г-н Пенчо Милков - Kмет на община Русе и Деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" проф. д.т.н Милена Кирова.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    150 участника от 19 средни училища на областите: Русе, Велико Търново, Плевен, Разград, Силистра, генерираха и представиха своите социално значими, креативни и иновативни идеи в двете фази на състезанието. 

    В процеса на своята работа 24-те, сформирани на случаен принцип екипа, бяха подпомагани, насочвани и подкрепяни от компетентни Ментори - студенти 2, 3 и 4-ти курс на специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Състезаващите се отбори бяха оценявани от ерудирано жури в състав: Антоанета Ябанозова - директор на БЧК-Русе, Диана Аврамова - управител на Областния информационен център - Русе, доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Свилена Рускова - преподаватели при факултет "Бизнес и мениджмънт".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Отборите класирани на първо, второ и трето място бяха оценени съвместно от всички участници и журито, плащайки за екипните идеи с валутата на Русенски университет - "Рувети".

    Три екипа бяха наградени със специалните награди на журито в категориите: "Иновативност", "Креативност" и "Екипна работа".

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

четвъртък, 14 декември 2023 г.

Проф. дн инж. Милена Кирова е избрана за Декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" за още един мандат

На 14. декември 2023 г. се проведе заседание на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" с включени в дневния ред: избор за ръководни длъжности, представители в колективни органи на управление – Факултетен съвет на ФБМ и номинации за Академичен съвет и Контролен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Членовете на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт", след вдъхновяващо представяне на Визия за мандат 2024 - 2027 година, легитимно избраха следните кандидати:

Председател на Общото събрание на ФБМ – доц. д-р Даниел Павлов с 30 гласа;

Заместник-председател на Общото събрание на ФБМ – доц. д-р Наталия Неделчева с 27 гласа;

Декан на ФБМ – проф. дн инж. Милена Кирова с 28 гласа.


Проф. дн Милена Кирова, която е избрана за Декан и през следващите 4 години, благодари за доверието и подкрепата на колегите от ФБМ, които от своя страна пожелаха още много успехи за целия Факултет "Бизнес и мениджмънт" и през новия мандат.

Новината подготвиха:

доц. д-р Антон Недялков

гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

петък, 8 декември 2023 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна първите „Звезди на знанието“ сред русенските дванадесетокласници

На 8. декември 2023 г. от 12:00 ч. се проведе първото по рода си отборно ученическо състезание в Русенския университет. Състезанието обедини повече от 100 ученици от 12 клас в 28 отбора, които трябваше да се преборят с трудни въпроси в състезание тип куиз, което продължи цели 5 кръга. 

Учениците трябваше да вложат всичките си знания и умения в широк набор от области - БЕЛ, история, география и икономика, математика, предприемачество, обща култура и др. Възпитаниците на училищата от Русе и областта трябваше да разсъждават логически, да мислят критично и да умеят да работят в екип. 

В събитето се включиха специални гости от дирекция „Образование и спорт“ на Община Русе и отдел „Човешки ресурси“ на Булмаркет ДМ, които приветстваха участниците в това ново предизвикателство. 

На първите пет отбора бяха връчени подаръци, а всички останали участници от 12 клас получиха индивидуални сертификати и им се признава положен кандидатстудентски приемен изпит за специалностите „Икономика“ и „Европейско и международно сътрудничество“ в Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет "Бизнес и мениджмънт", катедра "Икономика и международни отношения".

Новината подготви гл. ас. д-р Христина Соколова


сряда, 6 декември 2023 г.

Второкурсникът Кирил Миланов от Русенския университет спечели конкурса на екоминистерството „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023 г."

Второкурсникът Кирил Миланов от специалност „Индустриален мениджмънт" на Русенския университет „Ангел Кънчев" спечели третото издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023 г." на Министерството на околната среда и водите.

20-годишният младеж от Видин показа задълбочени познания и оригинални идеи в областта на устойчивата мобилност. Кирил впечатли журито с висока езикова култура както в есето си, така и по време на събеседването с комисията за избор на тазгодишния лауреат.„Темата за пестене на енергия ми е много интересна още от ученическите години и в свободното си време помагам на баща ми, който се занимава с вятърна енергия, и има няколко патентовани проекта. Мотивиран съм да се реализирам професионално в сферата на опазване на околната среда. Участвал съм в изпълнението на проекти, опазващи околната среда, като някои от тях вече са патентовани. Имам и редица отличия в различни конкурси и състезания", сподели Кирил Миланов, който е завършил Математическата гимназия във Видин с отличие. Успехът му от предходната академична година също е отличен - 5,67.

Наградата за студента от Русенския университет е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.

Конкурсът „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще" се провежда за трета поредна година под егидата на Министерството на околната среда и водите в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността". Целта на конкурса е да идентифицира и подкрепи студенти с високи постижения, които се обучават в специалности, свързани с околната среда, и имат интереси към екологията. Организатор е Изпълнителната агенция по околна среда.

В първия етап на конкурса кандидатите представят есе, чиято тема през настоящата година беше „Пестене на енергия", каквато е и темата на Европейската седмица на мобилността през 2023 г. Вторият етап е събеседване с жури, до който достигат авторите на отличените есета.

Източник: Дирекция "Връзки с обществеността" на Русенски университет "Ангел Кънчев"

понеделник, 4 декември 2023 г.

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    В рамките на кръгла маса на тема "Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги", проведена на 01.12.2023 г. в Актова зала "Панчо Владигеров" на Шуменски университет, доц. Свилена Рускова и доц. Свилен Кунев от катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет проведоха Майсторски клас на тема: 

"SWOT-анализ - приложение в академична среда"

 Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    Събитието откри доц. Станимир Железов - Заместник-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на Шуменски университет.

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"
    Доц. Росица Михайлова - декан на Педагогически факултет на Шуменски университет запозна аудиторията с резултатите от университетски проект по качество на ШУ 2023г. 

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"     

     Поредната съвместна инициатива между Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и Русенски университет “Ангел Кънчев” бе изключително полезна и ползотворна.

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg