сряда, 30 ноември 2022 г.

Доц. д-р Мадалина Балау, гостуващ Еразъм+ преподавател изнесе лекция пред студентите от специалност „Икономика“

 На 30.11.2022 г. доц. д-р Мадалина Балау, преподавател във Факултет „Икономически науки и бизнес администрация“ на Университет „Данубиус“, Галац, Румъния, изнесе лекция на тема „Sustainable consumption - marketing and consumer behavior perspective“. Лекцията беше изнесена в редовен час по дисциплината „Международен бизнес“ на четвъртокурсниците от специалност „Икономика“ на катедра „Икономика и международни отношения при РУ „А. Кънчев, редовна форма на обучение“.

Доц. Балау фокусира вниманието на студентите върху концепцията за устойчиво потребление от гледна точка на маркетинга и потребителското поведение. 

Интересът към темата предизвика оживена дискусия, обхващаща въпроси относно свръхконсумацията, зелената икономика, зеленият маркетинг, зеленият маркетингов микс, явлението greenwashing като тъмната страна на зеления маркетинг. 

Дискутираните проблеми поставиха много теми за размисъл.


Доц. д-р Мадалина Балау и гл. ас. д-р Даниела Илиева, водеща дисциплината „Международен бизнес“, обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

вторник, 29 ноември 2022 г.

Интегриране на жени и мъже в изследователския и учебния процес обсъждаха в Русенски университет „Ангел Кънчев“

            Петата тематична лекция по проект ATHENA с фокус върху Интегрирането на жени и мъже в изследователския и учебния процес се проведе на 29.11.2022 г. в Канев Център по време на Общото събрание на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Основни лектори бяха доц. д-р Таня Грозева и проф. дн Диана Антонова, а участие взеха над 170 души от управленския и административния състав на университета и студенти от различни специалности. 

Първият модул акцентира върху осигуряването на равни възможности за жените и мъжете за провеждане на научни изследвания и преподавателска дейност в университета. В контекста на Модул 1 бе обсъдена превенцията срещу насилието, включително нарушаването на човешките права и дискриминацията между мъже и жени. Бяха разгледани и вътрешните процедури на образователната институция, а водещите лектори аргументираха защо е необходимо да бъдат предприети промени във вътрешните ѝ разпоредби .

Вторият модул обхвана ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера в Русенски университет „Ангел Кънчев“ като се обсъдиха основните дейности по плана, свързани с университета, както и очакваните резултати от този план. Промените във вътрешните разпоредби на РУ „Ангел Кънчев“, предложени и дискутирани на 25.10.2022 г. по време на Академичния съвет, бяха одобрени и приети окончателно на Общото събрание.


Обратната връзка от участниците в обучението показва, че интеграцията на жени и мъже в изследователския и учебния процес се припознава като фундаментално за успешното развитие на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

сряда, 23 ноември 2022 г.

Съосновател на успешен стартъп помогна на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" да открият своите конкурентни предимства

На 23. ноември 2022 г. четвъртокурсниците от специалност "Бизнес мениджмънт", обучаващи се в редовна форма, имаха възможност да се запознаят с Цветелин Николов и "Pleggi". С тяхна помощ бъдещите бакалаври откриха своите силни страни, качества и "меки умения", които им дават конкурентни предимства при кандидатстване за желани позиции.

Срещата с представител от реалния бизнес постигна следните полезни цели и резултати:

  • Студентите се докоснаха до интерактивен дигитален инструмент, базиран на установени във времето научни методологии (психометрия, невро науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и не на последно място игровизация изключително важна за достигането и на новите поколения Y и Z.
  • Бъдещите бизнес мениджъри получиха обективни метрики и данни за нивото на меките умения и личностни характеристики, анализ на своя личностен профил.
  • Цветелин Николов окуражи възпитаниците на Факултет "Бизнес мениджмънт", че те трябва да бъдат уверени и готови да решават проблеми от всякакво естество.
  • Гостът мотивира и посъветва студентите, които проявяват интерес към предстоящото събитите Bulgaria wants you, предварително да проучат компаниите, техните вакантни позиции и да се подготвят за целенасочени разговори с представителите на избрани организаци, също така да ги запознаят с профилите от Pleggi за да ги впечатлят още по-силно.
  • Някои студенти полуха покани за интервюта с мениджъри по подбор на кадри в бизнес организации, функциониращи в Русе. Предложенията съответстват на личностния профил на всеки студент и са свързани с действащи обяви за офис мениджъри, специалисти по продажбите, счетоводители и др.


Занятието по Операциоцен мениджмънт на тема "Информационно и кадрово осигуряване" премина в приятелските и вдъхновяващи разговори; реална работа със съвременно решение, подпомагащо дейността на НR мениджърите; обективна личностна оценка, много теми за размисъл и обещания за бъдещи контакти.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

вторник, 22 ноември 2022 г.

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

            Равнопоставеността между жени и мъже при израстване в кариерата и набирането на персонал бе тема на обучителна лекция по проект ATHENA, проведено на 22.11.2022 г. в Ректората на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Обучението акцентира върху осигуряването на равни възможности при наемането на работа и кариерно развитие за жените и мъжете в образователната институция. Дискутирани бяха както националната правна рамка, така и вътрешните процедури и документация на университета. 

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

По време на лекциите, водени от гл.ас.д-р. Ваня Пантелеева и доц. д-р Даниел Павлов, бе разгледано още как Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера подкрепя равенствота в кариерното развитие на жени и мъже. Присъстващите одобриха идеята и начина, по който Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера ще запази вече съществуващото равенство между жените и мъжетете, заети в Русенския университет.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

вторник, 15 ноември 2022 г.

Лидер в американска компания учи млади студенти от ФБМ на стратегия за успешно постигане на цели

 На 15. ноември 2022 г. в зала 2Б.215 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе лекция на тема „Целеполагане и контрол на изпълнение“.

Лектор беше г-н Емил Цветков – директор по продажби за България и един от най-добрите търговци по директни продажби в САЩ. От повече от 11 години работи за американската компания Southwestern Advantage, която организира най-мащабната бизнес програма за студенти. 


Студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с основополагащи принципи за успех чрез правилното поставяне на цели в сферата на управлението.

Г-н Цветков сподели опита си в областта на целеполагането и планирането, с цел студентите да обогатят знанията си в сферата и да могат да прилагат наученото в своето ежедневие.

За успешното осъществяване на събитието в него взеха участие гл. ас. д-р Даниела Йорданова и студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и „Икономика“.


Новината подготвиха:

Полина Трифонова, 2 курс, спец. „Индустриален мениджмънт“

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова


ФБМ чества 77-та годишнина на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 14. ноември 2022 г. се проведе тържеството по случай  77 години от създаването на Русенски университет "Ангел Кънчев". Преподаватели, докторанти и студенти почетоха своя патрон Ангел Кънчев с едноминутно мълчание и се включиха в събитията от празничната програма.

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и тази година са удостоени с награди в традиционната изложба на печатни и електронни издания.

  • І награда – проф. дн инж. Милена Кирова за монографията ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;

  • IIІ награда – Иванка Морарова, студентка от факултет „Бизнес и мениджмънт“, специалност „Индустриален мениджмънт“ за участие в сборника ЛЮБОВ БЕЗ ИЗМЕРЕНИЯ.Развитието на академичния състав на ФБМ през периода ноември 2021 - ноември 2022 г. се изразяява с 1 професор, 2 доценти и 6 доктори.

Образователната и научна степен ДОКТОР беше присъдена на: д-р Ина Кирилова, д-р Мерял Димитрова, д-р Розалина Божилова-Кунчева, д-р Силвия Белоева, д-р Благовест Николов и д-р Веселин Василев.

Дипломи за хабилитация и заета академичната длъжност ДОЦЕНТ получиха доц. д-р Ирина Костадинова (професионално направление "Социални дейности") и доц. д-р Александър Косулиев (професионално направление "Икономика").

На академичната длъжност ПРОФЕСОР в професианолно направление "Общо инженерство" е назначена проф. дн инж. Милена Кирова – декан на ФБМ.

Специални поздравления за отличените и изкачилите поредното академично стъпало колеги! 

Пожелания към всички колеги за здраве, устрем и вдъхновение при реализиране на новите идеи!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД

понеделник, 14 ноември 2022 г.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

        Обучителна лекция по проект ATHENA бе проведена на 14.11.2022 г. в Докторантската зала на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Темата „Равнопоставеност между жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения“ бе дискутирана от доц. д-р Галина Иванова и доц. д-р Даниел Павлов в два последователни модула:

1.      Модул 1: Осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за включване в работни позиции, свързани с вземането на решения. По време на лекцията бяха обхванати, от една страна, националната правна рамка, и от друга – изборните процедури на Русенски университет „Ангел Кънчев“;

2.      Модул 2: Осигуряване на равно заплащане на жените и мъжете на длъжности, свързани с вземането на решения като обучението акцентира върху основни вътрешни документи за различни плащания и ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера за разработване на устойчиво законодателство в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Всички участници в тренинга споделиха общото мнение, че според тях няма ограничения и неравнопоставеност за жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения. Техните коментари потвърдиха, че отношението на заетите в образователния сектор е толерантно и подкрепящо спрямо равните възможности за жени и мъже.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

петък, 11 ноември 2022 г.

Русенският университет заинтригува правосъдния министър със състезанието за ученици „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ“

Петнадесет ученически отбора от области Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Търговище  премериха сили днес (11.11.2022 г.) в традиционното междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ предизвикаха иновативността и креативността на над 100 ученици от 11-ти и 12-ти клас  с поставената задача да предложат своя реализуема идея със значим социален ефект в борбата срещу употребата и разпространението на наркотици, свързаните с тях престъпления и социални проблеми.

Ректорът на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев даде старт на състезанието под надслов „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ. Креативен и социално отговорен бизнес“ заедно с кмета на Община Русе -  Пенчо Милков и пожелаха успех, устрем и вдъхновение на смесените отборите, които в рамките на 2 часа работиха по зададен казус, за да подготвят своите предложения. 30 предварително обучени ментори – студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“ съветваха отборите как най- ефективно и систематично да се справят с поставената задача. 

Специално приветствие към отборите отправи и Министърът на правосъдието г-н Крум Зарков, който подчерта необходимостта от превантивни мерки и социално отговорно поведение и насърчи ангажираността на младежите с репликата, че общността има нужда от техните идеи. 

Всеки отбор по регламент разполагаше с 5 минути, за да презентира идеята на компетентно жури от преподаватели, предприемачи и представители на местната власт в състав: проф. дн Диана Антонова,  Радостина Пейкова – н-к отдел „Здравеопазване“ в Община Русе, Деана Ангелова и Теодор Цветков – старши експерти в Превантивно-информационен център – Русе, д-р Диана Аврамова – управител на ОИЦ – Русе, Радослав Стефанов – управител на Сигнал ЕООД гр. Габрово, Ивайло Бочев – управител на Про Консулт 22 ЕООД – Русе. Те оценяваха разработките в пет категории: иновативност, креативност, социална значимост, приложимост и екипност. 

Отборът класиран на първо място тази година е в състав: Иван Иванов 12-ти клас ПГ „Хр. Ботев“, Иван Димитров 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Магдалена Колева 11-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Симона Русанова 12-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“, Ния Светославова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Нелин Сулейман 12-ти СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Михаел Митев 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“. Същият отбор спечели и в категория „Приложимост“ на предлаганата идея.

Техни подгласници са дванадесетокласниците от  АЕГ „Г. Милев“ Цветомир Маринов, Григор Николов, Боян Гатев, Йоана Пламенова , работили в отбор Пресияна Иванова 11-ти клас СУ „П.Волов“, Йоана Петрова 11-ти клас СУ „П. Волов“ и Емре Есад 12-ти клас СУ "Васил Левски", които спечелиха отборно второ място, както и приза за най-иновативна идея

Третото място в отборното класиране грабнаха Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“. 

Най креативни се оказаха Росен Раднев 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Мария Петрова 11-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Надежда Росиславова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Валерия Миткова 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Диан Иванов 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Калоян Иванов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Светослав Николов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св. Константин Кирил Философ“, Ипек Джевдет 12-ти клас СУ "Васил Левски" и Нели Манджарова 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“. 

Екипният дух обедини в една печеливша идея учениците Ивана Братованова 11-ти  клас СУЕЕ „Св.Константин Кирил Философ“, Алиса Иванова 11-ти клас СУ „П. Волов“, Стела Димитрова 11-ти клас ПГРКК, Ангел Ганев 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Теодора Даскалова 12-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Преслава Желева 12-ти клас СУ „Възраждане“ и Берна Осман 11-ти клас ПГРКК. 

Идеята с най-висок социален ефект дойде от отбор в състав: Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“.

Освен награди за победителите и сертификати  участниците, те получиха и възможност да развиват социални и предприемачески умения в една от следните специалности  по избор „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“  като се запишат да я изучават  в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Новината подготви гл. ас. д-р Н. Венелинова


сряда, 9 ноември 2022 г.

МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ

МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ

Креативен и социално отговорен бизнес

Русенски университет „Ангел Кънчев“, чрез катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ организира традиционно годишно междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение. То ще се проведе на 11.11.2022 г. (петък) от 10.00 до 16.00 часа в зала 2.203 Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Участници в състезанието ще бъдат ученици от средните училища от областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, Велико Търново. Отборите ще работят под менторството на студенти от професионалните направления на катедра „Мениджмънт и социални дейности“.

доц. д-р Свилена Рускова, ръководител кат. МСД