вторник, 8 ноември 2016 г.

15 представители на ФБМ получиха своите дипломи за придобити научни степени и длъжности през последната година

На 08.11.2016 г. от 14:00 часа на Тържествено събрание по случай празника на Русенския университет в Канев център бяха връчени дипломите на колегите, получили научни степени и длъжности през периода ноември 2015 - ноември 2016 г.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" с гордост приветсва своите нови 13 доктори, 1 доцент и 1 доктор на науките.
 
Тържествено слово на Ректора на Русенския университет
Фотограф: маг. Мария Шелудко
 Образователна и научна степен "Доктор" в 4 професионални направления и 6 научни специалности (Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия), Социално управление; Икономика - Икономика и управление (индустрия), Политическа икономия; Политически науки - Организация и управление извън сферата на материалното производство; Филология - Общо и сравнително езикознание) придобиха:
Анна Ангелова Оцетова 
Връчване на дипломите за ОНС "Доктор"
Фотограф: маг. Мария Шелудко
Даниела Николаева Йорданова
Елица Николаева Бабанова
Илияна Йорданова Кошарова
Ирина Василева Костадинова
Лилия Михайлова Илиева
Мария Петрова Пеева
Миглена Цанева Пенчева
Преслава Рачева Великова
Христина Емилиянова Соколова
Елизар Алексиев Станев
Игор Анатолиевич Шелудко
Мирослав Недялков Ганчев

Гл. ас. д-р Иванка Димитрова вече заема академичната длъжност "Доцент" в професионално направление Икономика по научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. 
Връчване на дипломите за АД "Доцент"
 
 
Доц. д-р Румяна Петрова стана "Доктор на науките" в професионално направление Филология, специалност Европеистика, научна специалност Общо и сравнително езикознание.
 
Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева
(по данни от Отдел "Развитие на академичния състав")

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ с награди от годишната изложба на Русенския университет

Днес, 07. ноември 2016 г. проф. Велизара Пенчева - ректор на Русенския университет откри традиционната изложба на печатни и електронни издания, плодове от труда на преподаватели, докторанти и студенти от нашата Алма матер. Изложбата е посветена на празника на университета и по предложение на комисията за награждаване на автори и авторски колективи са отличени следните преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт":
  • доц. д-р Иванка Димитрова - първа награда за монографията "Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието"
  • доц. дн Румяна Петрова - първа награда за дисертационен труд на тема "Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии"
  • доц. д-р Даниел Павлов и колектив - първа награда за материали по проект Towards the Modersation of Higer Education Institutions in Uzbekistan (MATcHES)
  • доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Антон Недялков - втора награда за учебник + CD "Интегрирани системи за управление"
  • ас. д-р Елизар Станев - втора награда за дисертационен труд на тема "Глобалната финансова криза и отражението ѝ върху паричния сектор в България"
 
Автор: ас. д-р Мирослава Бонева (по данни на Заповед 2720/04.11.2016 и новина в официалния сайт на Русенския университет).

ФБМ кани своите студенти и докторанти да се включат в националния конкурс "Студент на годината"

 
ФБМ вярва, че има достойни студенти за националния приз "Студент на годината". Документи се подават до 20. ноември 2016 г.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред обществеността, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Предвидени са 12 награди в първа сфера на конкурса за най-добър чуждестранен студент в България, Докторант на годината 2016 и Студент на годината 2016. 
 ФБМ кани своите магистри и доктори да участват в национален конкурс - призова награда 1000 лв.

Дипломатическият институт при Министерстъра на външните работи на Република България организира втори национален конкурс за приложно изследване на тема "Мястото на Република Македония в съвременната балканска геополитика и ролята на българския национален интерес."
Победителят в конкурса ще получи стипендия в размер на 1000 лв. за научната си разработка.
В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен "магистър" или "доктор", притежаващи необходимата научно-изследователска и експертна компетентност.
Желаещите да участват в конкуса могат да изпратят необходимите документи, съгласно долупосочената обява, до 15. декември 2016 г. на електронна поща: bdecheva@mfa.bg; пощенски адрес: София 1040, ул. "Алфред Нобел" 2.


сряда, 2 ноември 2016 г.

Студентско самоуправление в Областна администрация Русе с участието на ФБМ

Ден на студентското самоуправление се проведе в Деня на народните будители в Oбластна администрация Русе. Инициативата допълва картината на партньорство между двете институции и в частност Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Юридически факултет на Русенския университет.
Студентите Георги Георгиев, Гюляй Аккъ, Емануил Иванов, Браян Златев, Еркут Насуф и Ахмед Ахмедов бяха „назначени“ на шест ръководни позиции, между които и „Областен управител“. Те се обучават в различни специалности: Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление, Мениджмънт на европейски проекти и Право. 
 
Денят на студентското самоуправление започна в кабинета на Областния управител, г-н Бурджиев. Той се обърна към студентите с думите „Идеята да реализираме подобна инициатива е продиктувана преди всичко от това, че осъзнаваме силата, която представлявате Вие студентите, сила, изразяваща се във факта, че Вие сте и Вие трябва да бъдете основен стълб в обществото, посредством който се изгражда съвременния свят.  
  
Кулминацията на  събитието беше по време на дискусията за ефективността на организацията в администрацията, когато впечатленията от практическата дейност на съответните ръководни позиции, бяха допълнени от теоретичното им представяне, съгласно устройствения правилник. Г-н Стефко Бурджиев оцени високо изпълнението на инициативата, отговорността на служителите и активността на студентите по време на нейното реализиране.
 
 
 
 
Заместник областният управител г-н Станчев, връчи свидетелства на участници за успешно представяне в деня на студентското самоуправление, призова ги да бъдат себе си и да защитават завещаните им от будителите ценности.
 
 
 
 
Г-н Бурджиев изказа благодарност на ръководството на Русенския университет и персонално на гл. ас. д-р Красимир Коев, пряк отговорник за проведените до сега съвместно със студентите инициативи като студентски практики, Дни на отворени врати, засаждане на дърво в Деня на младежката солидарност и др.
 
 
 
 

Автори: гл. ас. д-р Красимир Коев, ас. д-р Мирослава Бонева и данни от Областна администрация Русе