понеделник, 30 май 2022 г.

Среща на А.Л.Филтър със студенти от специалност Индустриален мениджмънт


На 30. май 2022 г. се проведе среща на представители на А.Л.Филтър със студенти от специалност Индустриален мениджмънт.

А.Л. Филтър се свърза с нас, и покани студентите, завършващи трети курс “Индустриален мениджмънт” на среща. На портала ни посреща Вилиана Камбурова - наш випускник, преди няколко години завършила специалност “Бизнес мениджмънт”, а сега - специалист човешки ресурси в А.Л. Филтър. В конферентната зала се срещнахме с част от топ-мениджмънта на фирмата - изпълнителния директор (CEO) г-н Нимрод Габай, производствения мениджър Зеррин Даудов и ръководителят на инженеринговия отдел - г-н Шимон. 

Относно стажа: CEO поясни, че фирмата търси перспективни студенти и иска да работи с тях още от момента на тяхното следване в университета. Студентите биха могли да работят във фирмата по съобразен със занятията график, на непълен работен ден в някой от отделите. В края на стажа фирмата да предложи подходящи отворени позиции. Така студентите получават достъп към вратата за тяхната практика и кариера, а след дипломирането им фирмата предлага работа на инженер, преминал пълноценен стаж в предприятието. Обсъдихме няколко допълнителни възможности за студентите от 3 и 4 курс: работа през вакацията, работа през семестъра на непълно работно време, работа по проект за подобряване на процес в предприятие, работа с наставник, съдействие за дипломната работа. CEO спомена и за опцията, в която фирмата би могла да покрие семестриалните такси, а студентът да се ангажира да работи във фирмата след дипломирането за определен срок.

Традиционно се набляга на аналитичното мислене, висока компютърна грамотност (обработка на данни в Excel, работа с моделиращи софтуери). Знанието на чуждите езици също е от голямо значение - предприятието е част от A.L. Group с поделенията в България, САЩ, Китай и Израел.

Вероятно, подобни практики ще стават все по-разпространени, тъй като пазарът на труда става все по-гладен за инженерите с мениджърските качества. Такава практика изглежда като добра опция и за студентите. Така те могат да прекъснат омагьосания кръг: “не вземат на работа, защото няма опит; няма опит, защото не вземат на работа”.


Тур из производството: След срещата с CEO следваше една впечатляваща екскурзия из производството - производствения мениджър я направи максимално интересна и информативна - цехове, складове, лаборатории: пипахме материалите, държахме в ръцете още горещ елемент на филтъра, тъкмо излезнал от машината за леене на пластмаси. Сравнявахме мострите, отваряхме кутии с готовите изделия, минахме през всички производствени линии, наблюдавахме процеса на изпитанията на новия вид филтри. А на линията за сгъване на хартиената хармоника даже се опитахме да се включим в процеса по сгъването им. Отстрани изглеждаше лесно, но на практика се оказа непосилно за нас. Повечето от производствените линии са направени от инженерите на фирмата. Една от такива линии я срещнахме в 4 различни поколения. Като първото беше с основно ръчни операции, а последното поколение - с конвейри, лазерни сензори и робот-ръка. Цялата разходка из производството отне около 2 часа. През цялото време мениджърите бяха до нас.
Автор на новината: гл.ас.д-р Игор Шелудко

isheludko@uni-ruse.bgсряда, 25 май 2022 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За седма поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“, въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна. 

Събитието се проведе хибридно: присъствено в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак и онлайн чрез платформата BigBlueButton в периода от 20-22 май 2022 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета и 2 чуждестранни университета - Free International University of Moldova и Batumi Shota Rustaveli State university, Georgia.

Конференцията официално беше открита от доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО при СА, който приветства участниците и им пожела успешна научна изява. Поздравления отправиха и доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра МИО – ИУ Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева, представител от катедра ИМО при РУ. Те изразиха задоволството си от продължаващата традиция на сътрудничество, обмяна на опит, идеи и практики. 

В конференцията участник от катедра ИМО при РУ беше докторант Георги Георгиев, чийто доклад на тема „Нелинейни авторегресивни невронни мрежи за прогнозиране на дефлация“ беше представен в тематично направление „Международни инвестиции“ и предизвика оживена дискусия. Фокусът на научното изследване е използването на нелинейните авторегресивни невронни мрежи (NARNN) за прогнозиране на тенденциите и стойностите на индекса на потребителските цени (CPI) на три напълно различни в икономическото си поведение държави – Япония, Швейцария и Испания.

В тематичните направления „Международен бизнес“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен туризъм“, „Международно управление на хора“ бяха представени доклади с различна проблематика: Норвежки преки инвестиции в развиващите се държави преди пандемията (2013-2018), Икономическо развитие на скандинавските държави и Финландия – ресурси, производства и връзки с Европа; Търговските отношения ЕС – Китай; Състояние и перспективи в условията на пандемията от COVID-19 на малките и средни предприятия в сектор туристически услуги „хотелиерство и ресторантьорство“; Как да отговорим на предизвикателствата на съвременния пазара на труда, Стилове на лидерство на жените-мениджъри и други.

Всички участници получиха сертификати за представянето си.

Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците преминават през процедура за анонимно рецензиране. Одобрените за участие разработки се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

събота, 21 май 2022 г.

Тържествено откриване на Академията за жени предприемачи

На 21. май 2022 г. се проведе тържественото откриване на Академията за жени предприемачи. От името на академичното ръководство на Русенския университет приветствие поднесе проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение.  

Доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и доц. д-р Емил Коцев, мениджър по комуникация на Академията за жени предприемачи приветсваха 34-те инициативни и амбициозни участнички, които бяха избрани измежду заявилите желание да преминат обучение, съгласно предварително обявената програма

Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще подпомогнат участничките в Академията за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE), заедно с партньорите от Американското посолство у нас. Новината подготви доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

четвъртък, 19 май 2022 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени се проведе във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 19. май 2022 г. в зала 2Г.404 се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Форумът е част от 61-ва научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе «Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V».


Двадесет и един доклада бяха изготвени от общо 32 участници в конференцията. Младите изследователи - в лицето на:

  • 1 ученичка от Английска езикова гимназия "Гео Милев" гр. Русе, профил "Предприемачество и информационни технологии";
  • 1 Еразъм студент от Истанбулски технически университет, Турция;
  • 7 студенти от специалност "Социални дейности";
  • 1 студент специалност "Предприемачество и иновации", ОКС "Магистър";
  • 6 докторанти в докторски програми "Икономика и управление (индустрия)", "Организация и управление на производството (индустрия)", "Политическа икономия" и "Социално управление";
  • 13 съавтори-преподаватели, в т.ч. 7 главни асистенти, 5 доценти и 1 професор.

Научният форум даде поле за дискусии на актуални социални, икономически, финансови, маркетингови, управленски и предприемачески въпроси. Младите изследователи демонстрираха отговорност, компетентност и загриженост за бъдещето.

Пожелания за нестихваща любознателност и творчески устрем!Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ

петък, 13 май 2022 г.

Студентите от специалност "Социални дейности" провеждат присъствени практически занятия в социалните услуги на община Русе

След отпадане на ограничителните мерки, поради пандемията от Ковид, студентите от специалност „Социални дейности“ отново провеждат практическите си занятия в реална работна среда в социални услуги на територията на община Русе.

Студентите от първи курс имат възможност да се запознаят със  спецификата на професионалната дейност на социалния работник в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“. Под ръководството на управителя на социалната услуга и университеския преподавател студентите имат възможност да направят първите си стъпки в практическата си работа в реална работна среда.Студентите от втори курс на специалността провеждат присъствени занятия по социална работа с групи в социалните услуги „Център за лица с множествени тежки увреждания“, Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ и Дневен център за деца с младежи с увреждания „Мечо Пух“. 

Студентите от трети курс реализират своята Учебна практика по психосоциална работа в Дом за стари хора „Възраждане“. Под прякото ръководство на директора и социалните работници от специализираната институция студентите се включват в пряка социална работа с психосоциална насоченост с потребителите.

Новината подготви гл. ас. д-р Евгения Братоева

четвъртък, 12 май 2022 г.

Специалност „Европейско и международно сътрудничество“, ОКС „Бакалавър“

Реализация 

ЕКСПЕРТ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ с компетенции да реализира политики за международно сътрудничество на институции/организации от публичния, неправителствения и частния сектор и с правоспособност да прилага Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове съвместно с международни партньори и в условия на многостепенно управление в Европейския съюз. 

Тези компетенции се развиват чрез 4 академични модула: 

(1) Европейско и международно сътрудничество в публичния и неправителствения сектор, 

(2) Международно бизнес сътрудничество, 

(3) Английски език до ниво С1 от Европейската езикова рамка, 

(4) Аудиторно и извънаудиторно практическо обучение в европейски университети и институции, финансирано от ЕС. 


Форми на обучение: редовна и задочна


За контакт: 

доц. д-р М. Корнажева, mkornazheva@uni-ruse.bg +359 888 411 953

Бизнес практикум в предприятие за индустриални роботи проведоха студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“

На 11. май 2022 г. беше реализирано изнесено практическо занятие под формата на бизнес практикум  за студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ от Русенски университет "Ангел Кънчев". Предприятието, домакин на събитието, бе „Сивико“ ООД – гр. Русе, с над 8-годишна успешна история при разработването и внедряването на индустриални роботи и системи в процеси, включващи палетизиране, депалетизиране, манипулиране, пакетиране, заваряване и др. 

Студентите имаха възможност да проучат дейностите и опита на Сивико при разработката на различни хардуерни и софтуерни системи за бизнеса, дизайн и прототипиране на индустриални роботи и тяхната изработка по индивидуална поръчка, съобразена със спецификата на бизнес и производствените процеси на индустриалния клиент. Дискутираха се основните подходи за ценообразуване при единично производство, управлението на доставките на материали и компоненти, политиките за подбор, задържане и стимулиране на висококвалифицирани специалисти в сферата на производството и управлението, както и формирането на специфични конкурентни предимства, позволяващи привличането на нови клиенти и работа на международни пазари. 

Резултатите от практикума подпомагат студентите в техните семестриални разработки в областта на производствения мениджмънт и инженеринг, управлението на технологични процеси в индустрията, като в същото време и изграждат пряка връзка между специализираното бизнес обучение в университета и практиката на водещи иновативни предприятия с висока добавена стойност. Събитието бе организирано от преподавателите доц. д-р Павел Витлиемов и доц. д-р Свилен Кунев.

Новината подготви доц. д-р С. Кунев


СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – изборът на социално ангажираните!

 10 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

 „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ В РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Вие сте социално ангажирана личност и желаете да помагате на хора в затруднено или неравностойно положение.
Имате желание да допринасяте за решаването на социални проблеми, подобряването на живота на хората и социалния напредък.
Препоръчваме Ви специалностите в професионално направление „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“!
Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и Евро-пей¬ските образователни стандарти в тази област. 
Получавате и изграждате интегрирани знания, умения и ценности в образователни направления социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др. с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост.  
Професионална реализация: като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент¬рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробационни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето.  
Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология. 

За контакт: гл. ас. д-р Евгения Братоева
ebratoeva@uni-ruse.bg
0887243807

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!

Вие сте целеустремени, организирани, динамични, креативни, инициативни.

Вие желаете да допринасяте за подобряване качеството на административните услуги на различни равнища.

Желаете да сте експерти, консултанти или ръководители в организация от публичния сектор?

Препоръчваме Ви Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в задочна форма на обучение!

Получавате знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор:  да разработвате стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждате специализирана консултантска дейност; да предоставяте  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. 

Професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация“.

Професионална реализация: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

За контакт:
доц. д-р С.Рускова
sruskova@uni-ruse.bg
0878357711