четвъртък, 22 юни 2023 г.

Четвъртият випуск инженер-мениджъри завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 22. юни 2023 г. петнадесет дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" завършиха успешно своето обучение във филиала на Русенския университет в гр. Видин. 

Защитите на дипломните разработки дават надежда, че Северозападният район на България може да разчита на висококвалифицираните инженер-мениджъри, които умеят да идентифицират проблеми, да разработват проекти, да формулират предложения за иновативни решения.


Впечатляващ е фактът, че 73% (11 души) от дипломантите се представиха отлично, като шестима от тях  получиха  по две шестици - за дипломната разработка и за достойната защита пред държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко.Преподавателите изразиха своето удовлетворение от усърдното и отговорно отношение на студентите към учебния процес, въпреки предизвикателствата през изминалите 4 години. Поздравиха бакалаврите за качеството на дипломните разработки и отправиха пожелания за още много покорени върхове, не само в образованието, а в кариерен и личен план.

Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

сряда, 21 юни 2023 г.

Възпитаници на катедра "Бизнес развитие и иновации" защитиха своите дипломни работи

На 20. и 21. юни 2023 г. в катедра "Бизнес развитие и иновации" се проведоха защити на дипломни работи на завършващите образователна и квалификационна степен "Бакалавър" в специалност "Индустриален мениджмънт" и магистри от специалности: "Бизнес администрация", "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг" и "Мениджмънт на европейски проекти". 

Държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко е впечатлена от изследваните проблеми в индустриални предприятия, предложените от новите магистри и бакалаври иновативни решения за модернизация, дигитализация и разработените проекти за нови продукти, развитие на общини и др.Удовлетворяващ е фактът, че голяма част от дипломантите представиха реални проблеми, установени на работните им места и дадоха обратна връзка от своите работодатели за полезността на формулираните препоръки за подобрения.Членовете на изпитната комисия отправиха поздравления към своите възпитаници за постигната образователна цел и отправиха искрени пожелания за здраве, успешно кариерно развите, лично щастие и удовлетвореност.


Студентите от група 39А с вълнение отвориха "капсулата на желанията", запечатана в началото на първи курс и с радост споделиха, че са им се сбъднали всички или почти всички желания, които са формулирали още първата седмица в Русенския университет.


Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

понеделник, 5 юни 2023 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ представиха свои разработки в седмото Иновативно младежко ЕКСПО

На 05. юни 2023 г. се проведе седмото издание на Иновативно младежко ЕКСПО по инициатива на  Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" под егидата на Министъра на образованието и науката, България, Фондация „Еврика“ – съорганизатор, „Асоциация на индустриалния капитал в България“ – партньор.


Факултет "Бизнес и мениджмънт" организира представянето на иновативни разработки, които можеха да се видят на следните 9 щанда:

  •  „Академия за жени предприемачи“ и специалност Индустриален мениджмънт, Катедра "Бизнес развитие и иновации", ФБМ  • Реновиран ретро мотоциклет АVO SPORT от 1958 г. - Катедра "Икономика и международни отношения", ФБМ


  • Екипът победител в състезанието „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“  • Представители на училище „Иван Вазов“ от Тараклия, Молдова и специалност „Бизнес мениджмънт“ на Русенски университет в Тараклия, Молдова
  • АЕГ „Гео Милев“ и ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап  • „Обсерватория  по комуникации и социални иновации“ – катедра "Мениджмънт и социални дейности", ФБМ
  • Център по предприемачество при Русенски университетЩанд 20 – Кулинарни иновации – представители на „Академия за жени предприемачи“, Център за предприемачество, карвинг, компания Милина Молдова, вкусове от Малайзия  • ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД)Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: г-жа Юлияна Андонова от Дирекция Връзки с обществеността и рекламата; личен архив на участниците

четвъртък, 1 юни 2023 г.

Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение

Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение в периода от 24-ти до 28-ми юли 2023 г, организирано и домакинствано от INFORELEA - Образователен център - Образование за възрастни – Consortium San Secondo di Pinerolo, Via Rivoira Don 24, 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) – Италия.

 
Покана за кандидатстване за участие в транснационално обучение
 

Цел на проекта - Проектиране на иновативен образователен модел, рамкиран от трансдисциплинарни и ориентирани към бъдещето подходи, интегриращи резултати от обучението за развитие на комплексни умения, по-благоприятни за нови форми на сътрудничество за екологизиране на работни места и предприятия, максимизиране на въздействието върху партньорите.

С нарастващия интерес на организациите към нови тенденции като дигитализация на работното място и интелигентни умения за създаване на устойчив зелен бизнес, партньорите по проекта канят учителите да кандидатстват за интензивната учебна програма, насочена към повишаване на готовността за решаване на сложни проблеми на икономическото, екологичното и социалното развитие.

1. За какво обучение става въпрос?

Като се има предвид широката гама от концепции, обучението трябва да бъде полезен ресурс за учители и обучители, за да подкрепят екосистемата на обучение за конкурентоспособност и растеж на зелен бизнес, както и за придобиване на опит за създаване на модули в английски версии за проектиране на перспективни учебни програми.

 2. Какви са ползите за участниците?

- Осигурява съвместно обучение с транснационално учене, преподаване и обучение за зелени умения и напредък в околната среда;
- Добавяне на стойност чрез мултикултурни и трансдисциплинарни подходи за екологизиране на работните места и предприятията;
- Да извършва транснационални дейности по учене, преподаване и обучение на съответните знания и добри практики;

 3. Конкретен работен процес:

- набиране на участници;
- качване на покана за кандидатстване, издадена чрез имейл до местни партньори;
- интервюиране и окончателен списък с участниците, в съответствие с критериите за подбор;
- приемащият партньор Италия, извършва практически мерки за осигуряване на подходяща логистика (местна инфраструктура и ITC съоръжения);

Събитието може да се проведе в хибриден формат, ако е необходимо.

Критериите за подбор: учебни резултати, много добър английски език, мотивация, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит; приоритет за членовете на проекта.

 4. Участници:

- P1 - University POLITEHNICA of Bucharest / RO / Bucharest
- P2 - EUROTRAINING SOLUTION SRL / RO / Bucharest
- P3 - S.C. INFORELEA / IT / San Secondo di Pinerolo
- P4 - Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA / PL / Lodz
- P5 - UNIVERSITY OF RUSE "Angel Kanchev" / BG / Ruse
 

5. Разработени теми

- М1. Зелен и цифров преход
- М2. Комплексни умения с недигитални и цифрови компоненти.
- М3. Образователни подходи за преподаване и усвояване на зелени умения.
- М4. Рамка на компетентност за поддържане на трансформационна промяна в областта на когнитивните, социално-емоционалните и поведенческите области.
- М5. Трансдисциплинарна карта с учебни дескриптори, покани и дневен ред.
 

6. Концепция:

- 3 x дни дейности в клас и 2 x дни посещения на място в местни предприятия и/или организации,
- 7 контактни часа/ден,
- тематично свързани със зелени предприятия в секторите със силно въздействие върху околната среда;

------------------------------------------
Заинтересованите участници трябва да комуникират и изпратят своето CV на местните партньори:

Ръководител на проекта: Ирина КОСТАДИНОВА
Име на организацията: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Държава: България
Имейл адрес за кандидатстване: ikostainova@uni-ruse.bg