четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Цели на кат. "Мениджмънт и социални дейности" за 2023 година

 

Цели на кат. "Мениджмънт и социални дейности" за 2023 година

 • Повишаване качеството на образователния процес в специалностите, за които методически отговаря кат. “Мениджмънт и социални дейности”, чрез поддържане на тясна връзка и проучване мнението на всички заинтересовани страни (студенти, бизнес партньори, институции от публичния сектор).
 • Изграждане и поддържане на вече създадени връзки на сътрудничество с други национални и чуждестранни ВЗО-ве, обучаващи студенти в професионалните направления, за които кат. “Мениджмънт и социални дейности” отговаря.
 • Постигане на по-висока степен на балансираност по отношение натовареността на академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности” с цел повишаване на публикационната активност (разработване на 3 екипни публикации от представители на академичния състав на катедрата в научни издания, реферирани в Web of Science), за да се подпомогне процеса по утвърждаване позицията на Русенски университет като Изследователски университет.
 • Постигане по-висока степен на удовлетвореност от получените знания на студентите, обучавани в специалностите, за които отговаря кат. “Мениджмънт и социални дейности”, за да се превърнат те в посланици на запазената марка “РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”.
 • Активна работа по провеждане на съвместни инициативи, дейности и обучения със средни училища с цел осъществяване на ефективна кандидатстудентска кампания.
 • Запазване устойчивата тенденция за активна проектна дейност, развивана от академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности”.
 • Стимулиране включването на студенти и докторанти, числящи се към кат. кат. “Мениджмънт и социални дейности” в обмен по програма Еразъм.
 • Успешно и своевременно разработване на пълните пакети документация за предстоящите процедури по акредитиране на ПН 3.4 Социални дейности” и 3.7. Администрация и управление”, както и докторска програма “Социално управление”.


✉ За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

Утвърдени добри практики на кат. "Мениджмънт и социални дейности"

 

 
 
 • Налице е динамичен баланс между учебна, научна и проектна работа на преподавателите в кат. МСД, като някои от тях изпълняват и административни функции в организационната структура на университета;
 • Съществува активно взаимодействие с представители на практиката (бизнес, НПО, държавни и общински структури), които освен потребители на кадри, с и партньори при актуализирането на учебна документация, студентски практики и проектни инициативи;
 • Формиран е опит за обучение и менторство на средношколци, вследствие на действащ институционален договор на Русенския университет с АЕГ “Гео Милев” - Русе;
 • Изготвени и апробирани с няколко методически подхода на събития и инициативи за студенти и ученици, проведени съвместно с представители от практиката;
 • Успешно завършени проектни инициативи и резултати по тях водят до съвместни научни изследвания с колеги от чуждестранни ВУЗ, оформянето на научни екипи и реализиране на публикации в международни индексирани издания, в т.ч. и с импакт фактор. Това е предпоставка за повишено качество и разпознаваемост на научната работа в катедрата;
 • Преподавателите от катедрата ежегодно публикуват своите трудове в Научната конференция на Русенския университет и сп. JEI, с оглед намаляване на индексирането и цитируемостта на изданията на университета;

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg


Резултати от дейността на кат. "Мениджмънт и социални дейности" през 2022 година"

Резултати от дейността на кат. "Мениджмънт и социални дейности" през 2022 година"
 

За изминалата 2022 г. катедра “Мениджмънт и социални дейности” активно развива своята дейност. Резултатите, от нея могат да бъдат представени накратко по следния начин:

 • Проведени са 20 заседания на кат. “Мениджмънт и социални дейности”, на които са обсъдени множество въпроси и в демократичен дух на разбирателство между представителите на академичния състав на катедрата са взети решения, касаещи учебната работа, научноизследователската дейност, кадрови въпроси. Разгледани са и важни въпроси, засягащи повишаване на ефективността на обучението и активността, свързани с провеждане на инициативи със средношколци в посока провеждане на по-ефикасна и ефективна кандидат-студентска кампания.
 • Всички представители на академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности” участват: в голяма гама от инициативи; членовете са на различни управленски структурни органи на Русенски университет, както и на научни организации, редакционни комитети; осъществяват координаторска дейност по: програма Еразъм, институционални и междуинституционални споразумения за обучение.
 • По отношение на научно-развойната дейност, работата на катедра „Мениджмънт и социални дейности” може да се определи като „активно функционираща отворена система”. Съществуват повече от 45 съвместни научни изследвания и дейности заедно с представители на други структури на Русенския университет, други ВУЗ-ове, организации от стопанския и публичния сектор.
 • През отчетния период в катедра “Мениджмънт и социални дейности” са проведени 9 семинара за повишаване на квалификацията на академичния състав.
 • Катедра “Мениджмънт и социални дейности” организира и провежда 11 събития с участието на студенти и средношколци от Русенска и съседните на нея области.
 • Нивото на удовлетвореност на студентите, обучавани в специалностите, които са по методическо ръководство към кат. “Мениджмънт и социални дейности” е високо. Факт, който се потвърждава от проведени анкетни проучвания през 2022 г.
 • Извършените проверки за спазване на учебния процес не се отчитат при нарушения на занятията.
 • Преподаватели от кат. “Мениджмънт и социални дейности” участват в прилагането и провеждането на два курса за повишаване на квалификацията.
 • През отчетния период с много добра оценка са атестирани един от нехабилитираните и един от хабилитираните преподаватели по кат. “Мениджмънт и социални дейности”.
 • В катедра “Мениджмънт и социални дейности са зачислени и се обучават пет докторанти в научните специалности “Организация и управление на производството” и “Социално управление”. Двама от тях са зачислени през 2022 г., двама са атестирани в рамките на отчетния период, един е в едногодишно приключване. Самостоятелно или в съавторството със своите научни ръководители докторантите са разработили три научни публикации.
 • Трима от преподавателите в кат. “Мениджмънт и социални дейности” са били поканени да водят занятия в други български и чуждестранни Висши учебни заведения.
 • Средната натовареност на член от катедра „Мениджмънт и социални дейности” за изминалата 2021-2022 учебна година е 387.7 часа, а за текущата 2022-2023 учебна година е 419 часа, което гарантира покриването на нормативната заетост на всички представители на преподавателския състав. Проблем е допълнителната натовареност на академичния състав по кат. “Мениджмънт и социални дейности” (магистърски програми, обучение в ДФО, обучение във Филиал Видинна Русенски университет, договор с АЕГ „Гео Милев“ - Русе), която не е видима, тъй като не се включва в основното натоварване, но затруднява научни изследвания , проектната, административна работа, възможност за повишаване на квалификацията и експертната дейност.
 • Публикационната дейност на преподавателския състав през отчетния период може да бъде обобщена по следния начин: една монография; 0,5 студии; 13.15 статии, от тях 11.15 в международни списания с анонимно рецензиране (4 в Web of Science и Scopus) и 2 в български списания; 24.1 доклада, като всички те са изнесени на научни конференции с международно участие; 13 доклада, представени на студентски научни сесии. Прямо предходния период на слабо понижение се отчита по отношение на публикационната активност в Web of Science и Scopus.
 • Катедра “Мениджмънт и социални дейности” поддържа активни международни контакти с колеги и екипи от чуждестранни университети и организации. Налице са множество включени двустранни споразумения по програма Еразъм с партньори от Румъния, Турция, Полша, Северна Македония, Молдова, Белгия, Словакия, Палестинска автономия.
 • кат. “Мениджмънт и социални дейности” координира международни контакти с 26 международни организации. Според формата на сътрудничество 19 са двустранни споразумения по програма „Еразъм“, а останалите за Проектни партньорства. Договорите по две от споразуменията са сключени през 2022 г. За отчетния период в направлението „Работа по международни проекти“ са установени две изходящи мобилности на преподаватели от кат. МСД по програма Еразъм+ и три влизащи мобилности на един преподавател и студенти от Франция, Германия и Испания.
 • Част от академичния състав на катедрата през годината е канен като членове на жури, експерти и консултанти на международни студентски екипи по проекти, в които катедрата участва.
 • Финансираните научни теми, за които отговарят кат. “Мениджмънт и социални дейности са 6. При списъчен състав от 10 души (9,5 щата) участието на колегиума в международни проекти е 100-процентово, често един преподавател е в екипите на два или три проекта паралелно. Привлечените средства през годината са за над 130 хил. лв., което въпреки интензивното натоварване и допълнителното (извънредно) работно време на потребителите, съществен опит за издръжката и финансовата стабилност както на катедрата (при ефективното ниска издръжка на обучението по специалността в нея), така и на факултета.


За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg


понеделник, 13 февруари 2023 г.

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

На 9 и 10 февруари 2023 година в град Скопие, Северна Македония, се проведе първата среща между партньорите по проект Leaders of the Green Economy (LGE) (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263), осъществяван по програма Еразъм+. Домакин бе водещата по проекта институция – University American College Skopje, а по време на двудневните работни срещи бяха обсъдени текущи и предстоящи дейности по реализирането на проекта. 

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

Основната цел на инициативата LGE е да създаде университетска среда, която да стимулира развитието на концепцията за кръгова икономика сред студенти от бизнес ориентирани специалности чрез стимулиране на връзките между предприемаческите и академичните среди и подобряване на дигитализацията във висшето образование. Чрез дейностите ще се даде възможност на студентите да развият знания, умения и компетенции относно кръговата икономика, което ще ги направи по-добре подготвени за бъдещите им работни места и ще им помогне да изградят по-адаптивни и устойчиви бизнеси модели. Изучаването и внедряването на принципите на кръговата икономика на възможно най-ранен етап както в образователната, така и в предприемаческа среда, ще повлияе положително върху бъдещия икономически растеж на страната, както и ще доведе до значителен напредък в трансформацията към зелена икономика. 

Следователно проектът ще допринесе пряко за реализирането на един от основните приоритети на Европейския съюз - „Околна среда и борба с изменението на климата“, посредством обогатяването на материалите, дейностите и практиките за преподаване на университетско ниво на принципите на кръговата икономика, считана за един от най-важните стълбове на зелената икономика. 

Leaders of the Green Economy

Партньорите по проекта - University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България) постигнаха съгласие относно една от основните цели на инициативата: разработването на Open Educational Repository (OER) - цифрово хранилище на материали, свързани с надграждането на знания и умения у преподаватели и студенти, и изучаването на добри практики от областта на кръговата икономика в Югоизточна Европа. Процесът на създаване на материали ще развие и стимулира академичните и бизнес връзки в региона, а обучението ще се реализира на базата на иновативни методологии като преподаване чрез казуси, викторини и интерактивни лекции между студенти от всички партньорски университети, както и интервюта с предприемачи, успешно внедрили принципите на кръговата икономика в своите бизнес проекти.

По този начин ще се насърчи разработването на нови обучителни практики, базирани на изследване и творчество, както и ще се стимулира иновативното и гъвкаво висше образование чрез насърчаване на партньорства с организации от частния сектор.

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

Основните дейности по проект Leaders of the Green Economy през следващите етапи на проекта ще покрият разнообразие от инициативи, включително:

 • семинари с преподаватели за разработване на дигитални OER материали;
 • виртуални/хибридни срещи за студенти;
 • bootcamps за студенти;
 • отразяване и разпространение на дейностите по проекта и др.

Очакваните резултати, които се целят в следствие успешната реализация на проекта, са да се подобри взаимодействието между академичните среди и бизнеса, както и да се надградят университетските връзки в региона. Но преди всичко стремежът е да се организират съвместни дейности със студенти за развиване на тяхното потребителско и предприемаческо мислене и поведение в посока зелена и кръгова икономика и устойчиви бизнес практики. 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg