петък, 28 октомври 2022 г.

Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

„Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, при получаването на научни степени, при заемане на академични длъжности и при сключване на трудови и граждански договори в РУ „Ангел Кънчев“ и равна степен на икономическа независимост“ като задължителна тема, насочена към персонала и лицата, вземащи решения, бе във фокуса на проведеното на 28.10.2022 г. обучение в Русенски университет „Ангел Кънчев“

 Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

В рамките на първия от предвидените общо два модула лекторите доц. Таня Грозева и доц. Даниел Павлов запознаха присъстващите със същността на понятието „несъзнавано пристрастие“ и с ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера, целящ да противодейства на описаните пристрастия, включително сексуалния тормоз. По време на втория модул бяха представени добри практики от областта на наемането на персонал и в процеса на атестиране.

Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

Обучението бе съпътствано от активни дискусии между участниците като лекторите ги окуражаваха да коментират и да изразяват мнения по отношение на това как Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера, приет в Русенски университет „Ангел Кънчев“, ще запази вече съществуващата във висока степен толерантност между жените и мъжете и в контекста на конкретно разглежданата в обучението тема.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

 

 

вторник, 25 октомври 2022 г.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Обучение „Баланс между работа и живот и организационна култура“ бе проведено на 25.10.2022 г. в Канев Център на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Събитието е част от поредица лекции по проект ATHENA, чиято основна цел е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените в научните изследвания.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Тренингът се реализира по време на заседанието на Академичния съвет на Русенския университет като двамата основни лектори – доц. Таня Грозева и проф. дн Диана Антонова, имаха възможността да разяснят пред присъстващите защо е необходимо да бъдат направени промени във вътрешните разпоредби на университета. Първата част на обучението засегна две ключови теми:

-        баланс между работа и личен живот и

-        основни изисквания към организационната култура.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Във втория модул - Осигуряване на равни възможности на жените и мъжете в процеса на обучение на студенти и докторанти, при придобиване на научни степени, при заемане на академични длъжности и длъжности в администрацията на университета, бяха разгледани основни вътрешни документи на образователната институция и бе подчертана ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера за постигането на баланс между работата и личния живот и организационната култура на Русенския университет.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

понеделник, 17 октомври 2022 г.

"ПРЕСЛЕДВАЧ НА ЦЕЛИ. ИСКАЙ, ПРЕДИЗВИКВАЙ, ПОБЕЖДАВАЙ!"

Kатедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Русе организират съвместнo мотивационен тренинг под надслов „Преследвач на цели. Искай, предизвиквай, побеждавай!“.  Събитието ще се проведе на 18.10.2022 г. от 10:00 ч. в аула 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“  и е част и от реализацията на проект „Изследване на  регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация" и е насочено към студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Бизнес и мениджмънт“, в подкрепа на интердисциплинарния подход, съчетаващ  социални цели и бизнес интереси, които да мотивират кариерното развитие на младите хора.

В контекста на нашето устойчиво и ефективно сътрудничество Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ покани за участие от страна на Община Русе  г-н Енчо Енчев – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ и представители на Дирекция „Хуманитарни дейности“  в лицето на г-жа Катя Петрова – директор и  г-н Теодор Цветков. 

На събитието ще присъстват проф. дн Диана Антонова- Ръководител „Университетски научно-изследователски комплекс“ (УНИКОМП), доц. д-р Свилена Рускова – ръководител катедра „Мениджмънт и социални дейности“ заедно с преподавателския състав на катедрата и студентите от професионални направления „Администрация и управление“ и „Социални дейности“.

За контакт: гл. ас. д-р Евгения Братоева, ebratoeva@uni-ruse.bg