петък, 12 ноември 2021 г.

ФБМ чества празника на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 12. ноември 2021 г. академичната общност отбелязва 76 години от създаването на Русенския университет и 171 години от рождението на патрона Ангел Кънчев.

В ежегодната изложба на печатни и електронни издания, организирана от Университетската библиотека са отличени следните представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт":

 • доц. дн Милена Кирова - първа награда за дисертация "Управление на риска в иновационния процес";
 • д-р Диана Аврамова - втора награда за дисертация "Управление на връзката между индустриални предприятия и университет чрез публично-частно партньорство".
Първа награда за дисертация
Втора награда за дисертация

По време на церемонията за връчване на дипломите на получилите, през 2020 и 2021 година, нови научни степени и заели нови академични длъжности получиха дипломи:

Десет възпитаници на ФБМ с научна степен "Доктор":

 • д-р Анжела Петрова 
 • д-р Галина Русева 
 • д-р Деница Транчева-Цекова 
 • д-р Диана Аврамова 
 • д-р Ева Първанова 
 • д-р Милена Димитрова 
 • д-р Йордан Петров 
 • д-р Красимир Корнажев 
 • д-р Махмуд Захра 
 • д-р Петя Георгиева Доц. дн Милена Кирова получи диплома за придобита научна степен "Доктор на науките". 

Доц. д-р Свилен Кунев заема академична длъжност "Доцент".

Запис от тържеството.

Новината подготви д-р Мирослава Бонева
четвъртък, 4 ноември 2021 г.

ФБМ продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future чрез събитие за връчване на сертификати по инициативи на проекта

 

На 29. октомври 2021 г. екип от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – проведе процедура по официално приключване на втората „Иновативна образователна лаборатория за гражданските умения и устойчиво бизнес развитие", създадена съгласно целите на проекта. Събитието е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния).


Официалната част представлява връчване на международно признати сертификати на успешно завършилите курсисти, както и отличаване на студентите показали най-високи резултати по време на обучението им. Също така бяха наградени и участниците от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в първото лятно училище, проведено онлайн в Бърно, Чехия.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и Предприемачество и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и доц. д-р Свилен Кунев от катедра „Мениджмънт и социални дейности“.


За контакти и повече информация:

гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269