сряда, 22 май 2024 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 22 май 2024 г. се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. Събитието е част от честванията на 30-годишнината от създаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Проф. дн Милена Кирова приветства младите изследователи и техните съавтори-научни ръководители, провели научно-приложни изследвания по актуални управленски, икономически и социални теми.

На форума бяха представени и дускутирани 22 научни доклада, изготвени от представители на трите катедри: "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности". Участваха общо 35 изследователи (17 студенти, 7 докторанти, 1 гл. асистент, 8 доценти и 2 професори) в т.ч. чуждестранен докторант от Китай. 

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във ФБМ.


вторник, 21 май 2024 г.

Церемония по 24-тото издание на конкурса „Разработване на бизнес план“

На 21 май 2024 г. студенти и възпитаници на Русенския университет "Ангел Кънчев" се срещнаха в зала 2Г-208 (Читалнята на Библиотеката в корпус 2) във връзка с 24-тото издание на конкурса "Разработване на бизнес план".

Тържествената среща започна с представяне на възпитаници на  Факултет "Бизнес и мениджмънт", които споделиха своя опит като предприемачи. След внимателен преглед на повече от 60 разработки до финалната церемония бяха допуснати 12 студенти от следните специалности:

- Бизнес мениджмънт, 3 и 4 курс

- Индустриален мениджмънт, 4 курс

- Социални дейности, 2 курс

- Технология и управление на транспорта, 3 курс

- Мениджмънт на европейските проекти, магистър, 1 курс

- Бизнес администрация, магистър, 1 курс

- Технология на материалите, магистър, 1 курс

Във финалната част от срещата, преминала в топли дискусии и свидни спомени, действащите предприемачи обсъдиха с Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет възможности за запазване на изградените взаимоотношения.

Срещата приключи с групова снимка и пожелания за скорошни срещи. Да подкрепим местния си бизнес!


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

неделя, 19 май 2024 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За девета поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научно-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.


Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна.

Събитието се проведе в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак в периода от 17-19 май 2024 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета, като тази година участниците бяха двойно повече от предходната година и се разделиха в две работни секции. Представените научни разработки обхващаха пет тематични направления – международни инвестиции, международен туризъм, международен бизнес, международна интеграция и търговия, международно управление на хора.
В конференцията участници от катедра ИМО при РУ бяха две студентки от специалност „Икономика“, с научен ръководител гл. ас. д-р Даниела Илиева. Бирсен Басри изнесе доклад на тема „Българският износ в условията на членство в Европейския съюз“, който беше представен в тематично направление „Международна интеграция и търговия“ и предизвика оживена дискусия. 

Научното изследване разглежда предимствата и предизвикателствата, които произтичат от участието на България в единния европейски пазар. Анализирани са текущото състояние на българския износ, тенденциите и факторите, които му влияят, търговските връзки на България със съседните страни и са отправени предложения за подобряване на търговските потоци и разширяване на търговията със стоки и услуги. 
Фатме Данаджиева изнесе доклад на тема „Приложение на интернет в сферата на международния бизнес“, който представи в тематично направление „Международен бизнес“.

Научното изследване е фокусирано върху взаимовръзката между интернет технологиите и международния бизнес, като са изведени предимствата и ограниченията за бизнес. Въз основа на докладите, публикувани в DataReportal, е анализирано текущото състояние на проникване на интернет технологиите и мобилните комуникации на ниво Свят, Европа и България, като е направена съпоставка между тях. Отчетени са приложенията на интернет в сферата на международния бизнес, включващи електронна търговия, дистанционна комуникация, маркетинг чрез социални мрежи и др. Научната разработка разглежда използването на иновативни технологии като предоставяне на нови възможности за развитие и растеж на международния бизнес, но и същевременно откроява нови предизвикателства за сигурността и управлението на данни.
В останалите тематични направления бяха дискутирани разнообразни теми като: международните инвестиции във възобновяеми енергийни източници; биткойн халвинг и криптовалути; управлението на компании по време на криза; технологичния прогрес и търговията в Турция; икономическото сътрудничество между Китай и България; кобалтовия добив в Конго и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си. 

Най-атрактивните доклади във всяка секция спечелиха и специална грамота за най-добро представяне. Участничката от Русенски университет Бирсен Басри заслужено и безусловно спечели приза за най-добро представяне на своя доклад.Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците – седемнадесет на български език и четири на английски език, преминават през процедура за двойно анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu. 
Тази година са предприети действия списанието да бъде индексирано във вторични бази данни на научни публикации - CEEOL, Google Scholar, EBSCO, RePec.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


вторник, 14 май 2024 г.

Професор от Мексико сподели ползите от обучението чрез игри и казуси

На 14 май 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+" и Международната Еразъм седмица на Русенския университет бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз от Университет CETYS, Мексико. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов, академични координатори по програма Еразъм.


Проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз сподели добри практики при бизнес обучението в Университет CETYS, Мексико и обсъди ползите от обучението чрез игри и казуси.

Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова, ЕРАЗЪМ-координатор за Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Участие на студенти от катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в лекция на тема “ЕКОлогия, ИКОномика или и двете?“

На 14 май 2024 г. студенти от специалностите „Икономика“, трети курс и студенти от специалност „Европейско и международно сътрудничество“, първи курс участваха в организираната от Университетска библиотека на Русенски университет лекция на тема „ЕКОлогия, ИКОномика или и двете?“.

Организатори на събитието са Русенският университет, в лицето на неговия Европейски Документационен Център и ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе, а лекцията се проведе в Университетската библиотека при Русенски университет (2Г.208). 

Експертът Румен Карамихалев, който е част от „Екип Европа Директно“ на Европейската комисия, представи своя дългогодишен практически опит пред студентите и дискутира с тях въпроси, свързани с еволюцията на екологията, предизвикателствата пред икономиката и кръговата икономика, Енергетика 101, ВЕИ производство и ВЕИ съхранение и др.

През последните тридесет години Румен Карамихалев е работил в различни държави за шведски стоманодобивни компании. Когато се връща в България и решава да се установи, прави проект и реализира строежа на екологична и енергоефективна къща. Тя е изградена от дървени панели тип „сандвич“ с енергиен клас А и цената й е много по-изгодна от тази на апартамент в София. 
Илияна Семерджиева, посланик на Европейския климатичен пакт, която също участва в организираното събитие, предизвика дискусия и направи коментар по актуални климатични теми.


Към студентите бяха отправени предизвикателни въпроси, поставящи на размисъл теми относно устойчивото развитие и потребление. 

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева