сряда, 29 юни 2022 г.

Отлично представяне на студенти от 5 специалности на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Бакалаври и магистри от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“, „Социални дейности“, „Бизнес администрация“, „Предприемачество и иновации“ и „Клинична социална работа“ защитаваха своите разработки пред изпитните комисии с участието на преподаватели и изявени професионалисти през последните четири дни (23, 24, 27 и 28. юни 2022 г.). 

Блестящи се оказаха дипломните работи на студентите от специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОКС Бакалавър , които представиха актуални теми с висока практическа стойност. Сред тях се откроиха дипломните работи  на Иван Иванов, Пламена Неделчева, Пламена Христофорова и Боряна Атанасова, оценени с отличен.

Студентите от специалността, работили усърдно заедно със своите дипломни ръководители, демонстрираха познания, креативност и аналитизъм по въпроси, свързани с оценяването на персонала в организациите, разработването на бизнес план за стартиращ бизнес, влиянието на стреса върху работата на служителите или това на „зелените паспорти“ върху потребителските нагласи в публичния сектор. 

Безспорната необходимост от млади и компетентни кадри в публичните институции на всички нива, предоставя на дипломантите сравнителни предимства, особено предвид факта, че всички те вече са преминали стажантски програми в различни организации. За радост на преподавателите им двете години, преживяни в условията на пандемия не са повлияли негативно върху качеството на образование, което се доказва и от разработките на дипломантите и от получените високи оценки, които за пореден път дадоха повод на своите преподаватели за гордост и удовлетворение от добре свършената работа. 

Сред отличниците на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се откроиха и бакалаврите от специалност “БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ”, ОКС Бакалавър - Петя Петрова, концентрирала усилията си върху анализ на бизнес средата на организация и Десислава Спасова, работила по проблемите на усъвършенстване на процеса на проектиране на длъжностите и подбора на кадри. 


В специалност „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, бакалаврите Шенай Неджибова и Фикрие Зюлкяр, спечелиха адмирациите на изпитната комисия с разработките си за медицинските и социални аспекти на технически помощни средства за хора с увреждания и с „Изследване на потребността от социална подкрепа на жителите на община Завет, област Разград“. Годината, в която професионално направление „Социални дейности“ навършва своята 10-та година в Русенски университет безспорен фаворит на изпитващите се оказаха магистрите, завършващи програмата по „КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА“ с разработките на дипломант Милица Иванова на тема „Бърнаут синдром – фактори, значимост и превенция“, с потенциал за последващо разработване в дисертационен труд, както и дипломните работи с висока приложна стойност на Ралица Маринова, изследвала клинична социална работа с лица с психични разстройства, потребители на социални услуги от резидентен тип в община Русе и на Бурчин Ахмедова, работила по проблемите  на медико-социалната рехабилитация на деца с вродени лицеви аномалии.


Изключително впечатление направиха и работите на трима магистри в специалност „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ“, които далеч надхвърлят изискванията за получаване на образователната степен. Отличници и фаворити на изпитващите станаха Светослав Минчев със задълбоченото си проучване на тема „Анализ на необходимостта от облачна  система за управление на процесите в българските производствени МСП“, Виктория Цвяткова с темата си за „Ролята на търговско-индустриалните камари при подкрепата на стартиращи МСП“ и Ана Тодорова със своето изследване на влиянието на емоционалната и социална компетентност за развитието на бизнеса – безспорно актуални теми, обвързани пряко с новите предизвикателства на трансформиращите се бизнес и социални взаимоотношения в условията на Индустрия 4.0 и Общество 5.0. 

Освен удовлетворението от постигнатите резултати пред успешно завършилите студенти на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се разкриват и нови образователни и изследователски възможности в актуалните магистърски и докторски програми, чрез които да продължат да бъдат част от семейството на Русенски университет и негови посланици сред онези, чиито избор на образование и кариера предстои.

Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ пожелаха на добър час на своите възпитаници, с надеждата те да не губят устрема си и да следват мечтите си за да им дават нови поводи да се гордеят с тях. 


Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова

Третият випуск завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 29. юни 2022 г. 18 инженер-мениджъри защитиха успешно своите дипломни разработки. Дипломантите показаха потенциал за технологична модернизация, продуктова иноваця, дигитална трансформация, отговорно управление на ресурси и хора в Северозападния район на България.

Държавната изпитна комисия в състав: председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко оцени достойно представилите се инженер-мениджъри и им пожела здраве, удовлетворяваща реализация в родния край, да бъдат успешни посланици на специалност "Индустриален мениджмънт" и горди възпитаници на Русенския университет.

Новината подготви: доц. д-р П. Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"вторник, 28 юни 2022 г.

Успешно защитени дипломни работи на инженер-мениджъри и магистри

На 28. юни 2022 г. се проведоха защити на дипломните работи. Катедра "Бизнес развитие и иновации" организира успешните защити на 6 инженер-мениджъри, които придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" в специалност "Индустриален мениджмънт" и 8 магстри, завършващи специалност "Бизнес администрация", "Мениджмънт на европейски проекти" и "Индустриален мениджмънт", ОКС "Магистър".


Държавната изпитна комисия, с председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко, отправи пожелания към абсолвентите за здраве, любов, успешна реализация и "да запазят толпата връзка" с техните преподаватели и Русенския университет.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"понеделник, 27 юни 2022 г.

Дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" защитиха успешно своите дипломни работи

На 27. юни 2022 г. в катедра "Бизнес развитие и иновации" се проведоха защити на дипломните работи. Осемнадесет дипломанти представиха своите дипломни разработки и достойно завършиха специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър".

Държавната изпитна комисия, с председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко, пожела на новите инженер-мениджъри още много успехи, здраве, реализация, смелост и жажда за знания в следващите образователни степени.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"


петък, 10 юни 2022 г.

Нови възможности за специалисти, ръководители на социални услуги и социални предприемачи

Върху базата на предишен опит от екипна работа и успешно проектиран и проведен курс по екопредприемачество, продължава сътрудничеството между представители на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" и на Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) - този път в рамките на пилотен цикъл на Лабораторията за социални иновации при ФССБ, реализиран по международен проект D-Care Labs на програма Interreg - за развитие на нови решения и политики в сферата на домашната грижа за Дунавския макрорегион. Тази седмица участниците в Лабораторията успешно завършиха в РУ "Ангел Кънчев" допълнителен квалификационен курс по социално предприемачество, който надгражда един от модулите - този за дизайн на социален бизнес модел. 

С подкрепата на проф. д-р инж. Пл. Даскалов, Центърът за продължаващо обучение обогати портфолиото си с новия курс - "Изграждане на устойчиви бизнес модели в сферата на домашната грижа". Пред специализираната изпитна комисия в състав гл. ас. д-р Мартин Й. Иванов, изследовател от Института по философия и социология на БАН, и доц. д-р Свилен Кунев от кат. "Мениджмънт и социални дейности" при ФБМ на РУ "Ангел Кънчев", участниците, предимно професионалисти, ръководители и мениджъри в социалната сфера, представиха достойно своите иновативни решения и социалните бизнес модели за тяхното реализиране на практика. Ръководителят на Лабораторията за социални иновации, Анна Върбанова от СУ "Св. Климент Охридски", изрази своето задоволство от проектите на участниците и благодари на Русенски университет в лицето на кат. Мениджмънт и социални дейности за доброто взаимодействие, креативността и подкрепата към обучените специалисти.

Отличаващата се интердисциплинарна експертиза на ниво катедра ("Мениджмънт и социални дейности" при ФБМ), както и широката компетентност и иновативната култура, вградена в традициите на Русенския университет, го правят привлекателен партньор за Федерацията на социалните сдружения, респ. нейните членове и Лабораторията за социални иновации. В тази връзка, в рамките на VІ-то Иновативно младежко експо, което се проведе на 10 юни в университета (Канев център) под патронажа на Министъра на образованието и науката, се състоя официалното подписване на меморандум за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и Федерацията на социалните сдружения в България. 


Новината подготви доц. д-р Свилен Кунев

Представяне на Плана за спазване на равните права между жени и мъже в науката (Gender Equality Plan по проект ATHENA, HORIZON 2020) като част от Кръглата маса на тема ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ

На 10. юни 2022 г. Министърът на образованието и науката - академик Денков откри Кръглата маса на тема ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ в присъствието на ректорското ръководство на Русенския университет и представители на образователни, социални и стопански институции в област Русе.

Още в самото начало на Кръглата маса се представи Плана за спазване на равните права между жени и мъже в науката (Gender Equality Plan) в Русенски университет „Ангел Кънчев“, разработен по  проект ATHENA ( 101006416 – ATHENA - H2020 – SwafS-2018 - 2020/H2020 – SwafS – 2020 - 1, https://www.athenaequality.eu/ ).

Планът  е съобразен с нормативните актове от националното право – Конституция на Република България, Закон за защита от дискриминацията, Закон за равнопоставеност между жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.3 3 от 26.04.2016 г.), както и с актовете от правото на Европейския съюз (равенството между половете е основна ценност на ЕС, основно право  и основен принцип на Европейския стълб на социалните права) и с международни договори, по които Република България е страна. Планът е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021–2030 г., приета с Решение на Министерския съвет  № 969 от 30 декември 2020 г. и с Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г., като се отчитат спецификите на дейността на РУ „Ангел Кънчев“ като висше училище по смисъла на Закона за висшето образование. Съобразени са и насоките на Европейския институт за равенство между половете за разработване и изпълнение на планове за равенство между жените и мъжете.

Основните цели на  плана са:

- Чрез изменения и допълнение на вътрешните актове на Университета и осъществяване на различни дейности да се създаде трайна нормативна и институционална среда, която да допринесе за  фактическа равнопоставеност на жените и мъжете (студенти, докторанти, административен персонал и академичен състав) в Университета.

- Да се осигури провеждането на единна политика на равнопоставеност между жените и мъжете във всички дейности, осъществявани от Университета.

- Да се осигури трайна превенция  срещу пряка и косвена дискриминация въз основа на пола, както и въз основа на други дискриминационни признаци като раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Приоритетни  области:

- Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, при получаването на научни степени, при заемане на академични длъжности и при сключване на трудови и граждански договори в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

- Недопускане на разлики по пол при заплащане на възнаграждения, допълнително материално стимулиране и стипендии.

- Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения в органите за управление на Русенски университет „Ангел Кънчев“ (Общо събрание, Академичен съвет, Ректор, Студентски съвет), както и в органите на управление на основните звена (факултети, филиали, катедри) и обслужващите звена (административни дирекции и отдели).

- Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите;

- Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма (мерки срещу насилието, основано на пол, включително сексуален тормоз).


За постигане на целите на Плана в приоритетните области са разработени мерки за постигане на конкретни резултати, като са описани срокове и отговорни за прилагането на мерките органи на Университета, както индикатори за резултат и оказано въздействие.


За повече инфомрация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

ФБМ с впечатляващо участие в Иновативно младежко ЕКСПО VІ

На 10. юни 2022 г. в Канев център се проведе шестото  Иновативно младежко ЕКСПО, организирано от Русенски университет "Ангел Кънчев". Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха иновативни екипни разработки с общо 60 участници на девет щанда и в 3 съпътстващи събития. 

Акад. Николай Денков - министър на образованието и науката беше официален гост на Русенския университет и с интерес посети щандовете и събитията от наситената програма на Иновативното младежко ЕКСПО.

Център за насърчаване на предприемачеството
Експонати от семейни бизнеси,
разработки на студенти и ученици

Международна студентска лаборатория EduLab4Future

Професионален клуб
„Обсерватория по комуникации и социални иновации“
и Специалност „Социални дейности“

Младите иноватори и изследователи са:

  • ученици в Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе, обучаващи се в модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и членуващи в Клуб по предприемачество в същото училище;
  • студенти по програма Еразъм+ от ECE PARIS, Франция;
  • студенти от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт", "Публична администрация", "Социални дейности", "Мениджмънт на европейски проекти"; 
  • доктор, защитил дисертационен труд в докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)".
Еко кофичка за кисело мляко
Катедра Икономика и международни отношения и
Клуб по предприемачество към АЕГ „Гео Милев“ – Русе

Маркетингови анализи на чуждестранни студенти

Щанд на Катедра "Бизнес развитие и иновации"
bgERP – система за бизнес управление,
използвана в учебния процес за специалности
Бизнес мениджмънт, Дигитален мениджмънт и иновации,
Индустриален мениджмънт

Докторантско училище, д-р Силвия Белоева
постер с резюме от дисертационен труд на тема
"Изследване на контролираната тревожност
като стимулатор на креативността и
иновативността на човешките ресурси"
 


Експонатите и презентациите са подготвени с помощта на преподаватели от катедри "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности" през учебната 2021/22 година. Специални благодарности за ентусиазма и отдадеността на: проф. дн Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, доц. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Евгения Братоева, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Милена Тодорова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Христина Соколова и д-р Силвия Белоева!

Индивидуални награди за атрактивното представяне получиха двама от чуждестранните студенти JOUSSOUY Paul, CAFOURNET Célian и гл. ас. д-р Ирина Костадинова.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева със съдействието на преподавателите, отговарящи за щандовете

понеделник, 6 юни 2022 г.

Представител на Посолството на САЩ у нас посети Русенския университет

Добри перспективи бяха очертани за Русенския университет след посещението на Брент ЛаРоса, аташе по културните и образователни въпроси в Посолството на Съединените американски щати у нас на 06. юни 2022 г. . Той беше приет от зам.-ректора по интернационализация и комуникационна политика - доц. д-р Десислава Атанасова. В срещата взеха участие и преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“, начело с декана на факултета - доц. дн Милена Кирова. 

След кратко представяне дейността на университета, разговорът премина и към основния повод за посещението - съвместния проект "Академия за жени предприемачи" на факултет „Бизнес и мениджмънт“ и американското посолство. Брент ЛаРоса благодари за включването на университета в тази глобална инициатива на Държавния департамент на САЩ и изрази своята увереност, че настоящото партньорство ще прерасне в дългосрочно продуктивно сътрудничество.
Новината подготви: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg