петък, 15 декември 2017 г.

На докторантски семинар във ФБМ беше представен иновативен подход за проучвания

На 15. декември 2017 г. се проведе докторантски семинар на тема: "Състояние и тенденции на човешкия капитал, формиран в сферата на висшето образование в България в началото на 21 век".
Докторант Кристиян Вълчев представи фрагменти от дисертационния си труд на тема "Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България". Проф. дн Дянко Минчев е научен ръководител на докторанта и модератор на форума.


В семинара се засегнаха теми свързани с държавните разходи за отношението на държавата към образователната система и нейното място в националните приоритети. Представиха се данни относно разходите за образование като част от БВП в ЕС и мястото на страната ни. Бяха представени резултати по отношение дела на младите хора (15-34 г.), които нито учат, нито работят.
Втората част от представянето засегна теми, свързани с динамиката на броя на студентите за последните 15 години, образователната степен, броя на преподавателския състав, приема на студенти по направления, както и динамиката на реално завършилите степени.
Акцент в дипломантския семинар представляваха резултатите от самостоятелно поръчани емпирични проучвания по методология и изготвен от докторанта въпросник. Общият брой на анкетираните лица е 765, които са разпределени по възраст, образование и икономически статус. Въпросите, на които отговорят участниците в проучването са общо 10, като самите отговори изискват да се изрази определена степен на съгласие с конкретното твърдение, свързано с определени характеристики или състояния на човешкия капитал, формиран в сферата на образованието в България. Проучването е извършено на базата на сключен договор с  „МЕЙЛ БГ” ЕАД и осъществено, чрез платформата на дружество.
Освен това е проведено второ проучване,  чиято  цел е да се установи мнението на университетските преподаватели по отношение на човешкия капитал, формиран в системата на висшето образование в България. Целевата група са преподаватели в български университети. Потърсено е мнението на експертите, които участват в процесите на формиране на човешкия капитал в страната на най-високо ниво. Проучването е осъществено чрез стандартизиран въпросник по метода на компютърно-асистирано телефонно интервю (CATI). Избраният метод е съобразен с целевата група, нейната заетост и достъпност.  Той съответства на целите и очакваните резултати, като позволява да се достигне до респонденти от университети на територията на цялата страна в удобно за тях време. Осъществено е от агенция за проучване на общественото мнение ЕСТАТ.
 
Докторант Вълчев е участник в Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.За контакти:
докторант Кристиян Вълчев, kvalchev@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" е ръководител на международен проект ReSTART

Първата работна среща с всички участници в проект ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA  се състоя на 15.12.2017 г. в Букурещ, Румъния при партньора координатор University Politehnica of Bucharest, Romania.
 

Проектът се стреми да осигури модернизация на 5 висши учебни заведения от Молдова чрез разработване, тестване и адаптиране на усъвършенствани и нови Предприемачески учебни програми, които стимулират иновационните умения на студентите и преподавателите към увеличаване капацитета на местния бизнес.

Приноси на проекта за Русенския университет и очаквани ползи:

·           Комплексно подобряване на академичните компетенции на РУ в обучението по предприемачество и иновативност по отношение на изграждане на връзки с бизнес сектора на локално ниво. Укрепване на партньорските взаимоотношения с Република Молдова чрез оказаната подкрепа за модернизацията на висшето им образование.

·           Създаване на учебно съдържание на английски език и платформа за онлайн обучение, която да подпомага обучаването на международни студенти;

·           Потвърждаване на репутацията на РУ като първокласен проектен партньор по инициативи, финансирани от Европейската комисия.

В работния екип по проекта са включени преподаватели от факултет „Бизнес и менидмънт”, „Катедра мениджмънт и бизнес развитие” на РУ „Ангел Кънчев”.

 
Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

четвъртък, 14 декември 2017 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участват в международен проект InoLearn4BEEs

На 14 декември 2017 г. в гр. Букурещ се проведе първата работна среща по проект InoLearn4BEEs  – „Innovative Student – Centred Learning Practices fuelled with ITC-tools and university-industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education.
 
Проектът се финансира по програма Еразъм +, ключова дейност КА2, Стратегическо партньорство във висшето образование, Договор № 2017-1-RO01-KA203-037145. Основната му цел е да се подобрят уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството в бизнес и инженерни дейности чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.
Екипът на РУ „Ангел Кънчев” е съставен от преподаватели от кат. Мениджмънт и бизнес развитие към ФБМ: проф. д-р Диана Антонова, гл. ас.д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Свилен Кунев (координатор на екипа).
В консорциума са включени шест организации от Румъния, България, Полша и Словакия, като координатор е Университет Политехника – Букурещ. Общият бюджет на проекта възлиза на 163 236 EUR за срок от 20 месеца – от 01 ноември 2017 до 30 април 2020 г.
 
За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

вторник, 5 декември 2017 г.

Студенти от ФБМ имаха занятие с гост-лектор от Общински съвет - Русе

На 5.12.2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" гост-лектор беше д-р инж. Стоян Янев - общински съветник към ОС - Русе. Той посети упражнение по дисциплината "Основи на публичната администрация" и изнесе презентация пред студентите от специалности "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация".
 
 
Беше разискана работата на общинския съветник, формиране и правомощия на общински съвет. Д-р Янев показа в своята презентация и реални примери от работата си като общински съветник - документи от заседание на комисия и предложение за дневен ред, както и информация за вече решени проблеми. За студентите беше много интересна възможността да разговарят с общинския съветник и се възползваха, задавайки му въпроси относно актуални проблеми на град Русе. Д-р Янев отговори, след което покани студентите като граждани да се обръщат към него, при необходимост и изрази готовност да съдейства. Така презентацията на общинския съветник завърши с дискусия.
 
Д-р Янев е възпитаник на Русенския университет.  Има професионален опит на ръководно и експертно ниво в сферите на европейските програми и проекти, енергийната ефективност, информационните и комуникационни технологии, както и в областта на малкия и среден бизнес.
 
В Общински съвет Русе участва в три комисии – Образование и наука (председател на комисията), Икономическа и инвестиционна политика, Земеделие и екология.
Неговото посещение в Русенския университет за пореден път доказва доброто взаимодействие и сътрудничество, осъществявано с местните власти.
 
За информация:
гл. ас. д-р П. Великова, e-mail: pvelikova@uni-ruse.bg
д-р инж. С. Янев, e-mail: stoyan.k.yanev@gmail.com

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" защитават курсови разработки

Краят на семестъра наближава и започнаха защитите на курсови работи .
Студентите от специалност "Бизнес мениджмънт" изучават "Операционен мениджмънт" в предпоследния семестър от своето 4-годишно обучение.
 
 
През по-голяма част от семестъра анализират избрани услуги; проучват операции и процеси; създават сервизни планове и процедури за избягване на грешки; изследват сервизната система, техническото, материалното, информационното и кадровото осигуряване на сервизни предприятия.
 
 
Представянето на разработките се осъществява с актрактивни презентации, демонстации и интересни дискусии.
 


 
 

 
 
За контакти: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

петък, 1 декември 2017 г.

ФБМ организира фотоконкурс "С една идея напред"

Факултет "Бизнес и мениджмънт" обявява фотоконкурс и апелира:

Присъедини се към нас в групата на хората с иновативно мислене и бъди „С ЕДНА ИДЕЯ НАПРЕД“ като се включиш във фотоконкурса, организиран от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет "Ангел Кънчев" и със съдействието на Ротари клуб. 
В рамките на следващите четири месеца ти можеш да станеш част от нас и да спечелиш награди като запечаташ момент или събитие от своя живот или ежедневието на хората около теб, мислейки с една идея напред по следните теми: 
  • Декември 2017 г. – „Добрият белобрад старец“
  • Януари 2018 г. – „Нова година - нов късмет“
  • Февруари 2018 г. – „Любов и ……………, …………… и любов“
  • Март 2018 г. – „Преоткриване“


ИНФО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНКУРСА
Мога ли да участвамвъв фотоконкурса?
Категорично да, стига да си възпитаник на средно или висше училище в гр. Русе и региона.

Как мога да се включа във фотоконкурса?
Изпрати до 5 авторски снимки (минимум 2000 пиксела по дългата страна), непубликувани до този момент, придружени с кратко инфо за себе си (три имена, възраст, къде учиш, кой клас си, е-mail и телефон за връзка).
По своя лична преценка можеш да участваш по една, няколко или по всички теми (за всеки месец по отделно) на фотоконкурса.

Кога и къде да изпратя фотосите?
От 1 число на съответния месец до 5 число на месеца, следващ избраната от теб тема чрез попълване на формуляр или като лично съобщение до Facebook профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Одобрените от администратора на факултет „Бизнес и мениджмънт“ снимки ще бъдат качвани в страницата на конкурса, където ще събират лайкове от твоите френдове.

А наградите?
За всяка отделна тема фотосите ще бъдат класирани в две категории „Оценка на журито“ - награда 25 лв. и „Най-много лайкове“ - награда 35 лв. Наградата на журито се дава за оригинална идея.
На финала участват 8 фотоса (по 4 от двете категории), които се състезават за:

ГОЛЯМАТА НАГРАДА - „НАЙ-МНОГО ЛАЙКОВЕ“- 200 ЛЕВА

На „Иновативно младежко ЕКСПО“ през месец май ще бъде организирана изложба на всички 8 класирани фотоса от двете категории в „Канев Център“ на Русенски университет.

Кой ще класира фотосите?
Жури, включващо преподаватели, студенти и представители на бизнеса определя фаворитите в категория „Оценка на журито“.
За избора на класираните в категорията „Най-много лайкове“ единствено определящо значение имат броя харесвания на снимките във Facebook-профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Фотосите могат да събират лайкове от началото на конкурса до края на месец април, когато ще бъдат засечени и ще бъдат обявени най-харесваните за всеки месец.
„Голяма награда на фотоконкурса „С една идея напред“ - в края на конкурса тази награда ще бъде връчена на един от печелившите в конкурсите на месеца (от двете категории). Критерият е фотографията да е събрала най-много харесвания за периода от 15 до 30 април 2018 г.

Кога ще бъде награждаването?
Организаторите ще се свържат лично или по електронната поща с победителите и ще им предоставят нужната информация за това.

А авторските права? - Със съгласие от твоя страна снимките могат да бъдат използвани с некомерсиална цел за популяризиране дейностите и инициативите, организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg