събота, 29 януари 2022 г.

Русенският университет стартира международен проект за игрова терапия на деца

Русенски университет „Ангел Кънчев” започва 2022 г. с нов международен проект, насочен към разработването на учебни програми и материали, базирани на игрова терапия като ефективен инструмент за интервенция при деца. 

Резултатите от проекта ще бъдат приложими в практиката на учителите в детски ясли и градини и начални училища, както и в полза на всички специалисти, чието приложно поле е свързано с холистично решаване на медицински, образователни и психологически проблеми, проявяващи се в ранна детска възраст. 

В контекста на социално-психологическите негативи, в следствие на рестрикциите на пандемичната криза на COVID-19,  инициативата на Русенски университет придобива още по-голяма актуалност. Тя стартира днес (20.01.2022г.) с хибридна среща на партньорите от България, Белгия, Турция и Португалия, които се събират физически и виртуално в Русе за да дискутират реализацията на двугодишния проект „Обучение по игрова терапия за интервенция при деца в ранна възраст, в съответствие с Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)”, за който Университетът подписа договор за финансиране с Националната агенция  на програма Еразъм+.    Терапията чрез игри е както научна област, така и професионална дейност, по тази причина съществен принос за успешната реализация на проекта се очаква да имат Национална асоциация на професионалисти, работещи с хора с увреждания и Център за психологическа
подкрепа и интервенция “Аналитична зона”, които са партниращи организации, с голям практически опит. Предизвикателното международно начинание ще бъде координирано от Русенски университет, който планира да въвлече в изпълнението му академичен състав от катедри Педагогика (факултет Природни науки и образование) и Мениджмънт и социални дейности (факултет Бизнес и мениджмънт) с различна експертиза поради интердисциплинарния характер на проекта.
Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+, дейност КА2, 

проект номер  2021-1-BG01-KA220-VET-000024805


петък, 28 януари 2022 г.

Русенският университет е сред основните партньори на "Започни млад" / "Start Young"На 04. февруари 2022 г. започва поредицата от състезания "Започни млад" / "Start Young", организирани от едноименната фондация, списание "Български предприемач" и партньори, сред които и Русенски университет "Ангел Кънчев". 
Доц. д-р Даниел Павлов - преподавател във Факултет "Бизнес и мениджъмнт" и ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството, ще бъде "постоянен член на журито" във всички градове: 

 - Пловдив - 4-6.02.2022 

 - Варна - 25-27.02.2022 

 - Бургас - 18-20.03.2022 

 - Русе - 8-10.04.2022 

 - София - 14-16.10.2022 

 - Стара Загора - 28-30.10.2022 

 - Благоевград - 18-20.11.2022

Източник на снимката.

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg Успешни дипломни защити в катедра "Бизнес развитие и иновации"

На 28. януари 2022 г. се проведоха защити на дипломни работи на студенти, избрали сесията за зимно дипломиране.

Държавната изпитна комисия с председател доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко пожелава успешна реализация на придобилите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"!
Новината подготвиха гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

четвъртък, 27 януари 2022 г.

Русенският университет ще обучава магистри по Социално предприемачество от 2022 г.

На 27. януари 2022 г. се проведе официално представяне на магистърската програма по "Социално предприемачество". 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  даде зелена светлина за новата магистърска програма  по „Социално предприемачество на Русенския университет „Ангел Кънчев“  в края на миналата година. Програмата е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ и напълно отговаря на изискванията формулирани в критериалната система на НАОА. Тя е плод на инициативността и усилената работа на преподавателите от катедра „Мениждмънт и социални дейности“, които на своето първо заседание за тази година приветстваха старта на магистратурата, която е предназначена за завършили специалности в областта на „Социални, стопански и правни науки“. 

   Обучителният процес предвижда съвместната работа на преподаватели от 4 факултета на Русенски университет: Факултет Бизнес и мениджмънт, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Факултет Юридически и Факултет Природни науки и образование, за да се гарантира високото качеството на образование и предоставянето на спектър от интердисциплинарни знания, необходими за успешното професионално развитие на бъдещите социални предприемачи.

     Желаещите да надграждат бакалавърското си образование с тази изключително актуална магистратура могат да кандидатстват и да започнат обучение още през есента на 2022 г. Необходимостта от обучение по „Социално предприемачество“ беше идентифицирана в рамките на реализацията на проект BeyondScale.eu, където Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в проектния консорциум BeyondScale, а Министерството на образованието и науката – единственият асоцииран партньор измежду бившите социалистически държави.

     Международният консорциум на проекта потвърди, че разработената магистърска програма напълно съответства на измерението „Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от инструмента HEInnovate на Европейската комисия, което и прави бъдещите магистри по „Социално предприемачество“ конкурентоспособни на европейския пазар.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg