петък, 26 февруари 2021 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future и съвместно с ръководството и учениците от 11 клас на АЕГ „Гео Милев“ ще проведат мултипликационно събитие на 05.03.2021

Екип на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – ще проведе мултипликационно събитие на тема: Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса. Събитието е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния). 

От българска страна ще се включат преподаватели от ФБМ, учители и ученици от АЕГ, които вече от половин година успешно си сътрудничат като изпълняват споразумението за извършване на съвместна дейност между Английска езикова гимназия “Гео Милев”  и Русенски университет “Ангел Кънчев”. Сътрудничеството е пряко подкрепено от МОН и цели получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

Екипът на проекта ще покани представители на бизнеса свързани с млекопреработвателната индустрия по цялата верига на стойността да представят своята дейност и да могат да дадат директна обратна връзка на учениците.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и Предприемачество и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.


За контакти и повече информация:

Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


сряда, 24 февруари 2021 г.

Научен семинар за насърчаване на вътрешното предприемачество в отдел Логистика на Linamar, гр. Русе

 На 24. февруари 2021 г. екип от научни работници към факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет "Ангел Кънчев" проведе семинар за насърчаване на вътрешното предприемачество в отдел Логистика на Linamar, гр. Русе. Под ръководството на доц. д-р Даниел Павлов, докторант Деница Филева успешно представи специално подготвена методика за провеждане на това обучение. Обратната връзка показа висока удовлетвореност у курсистите. Допълнителен фактор за успешно провеждане на семинара бе и факта, че повечето от тях са възпитаници на Русенския университет и проявяват желание за ползотворно взаимно сътрудничество.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


понеделник, 22 февруари 2021 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет “Ангел Кънчев“ продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future

 Екип на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – започва да набира участници във втората лабораторна сесия на проекта, която ще стартира на 1.03.2021 г. Лабораториите бяха създадени, за да се промотират иновативни практики, обусловени от 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР), за насърчаване и ускоряване на активното гражданство и устойчивото развитие на бизнеса като за целта бяха анкетирани над 200 студенти в областта на висшето образование и 50 практикуващи, 80 преподаватели и учители, ангажирани в транснационални учебни дейности за насърчаване на активното гражданство, 24 от сферата на  висшето образование, бяха обучени да разработват и изпълняват модернизирани учебни програми, като привличат всички заинтересовани страни от секторите на образованието, бизнеса и пазара на труда. Проектът е финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния). 

От българска страна вече успешно приключи първата лабораторна сесия по проекта, в която успешно взеха участие и се регистрираха 21 студенти от специалност Индустриален мениджмънт във филиал Видин на РУ “Ангел Кунчев“. Поради пандемичната обстановка в страната обучението премина в дистанционна форма на обучение.

Желаещите студенти да станат част от тази лаборатория могат да се регистрират на сайта на проекта: https://edulab4future.eu/index.php/call-for-application-session-2/ 

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

За контакти и повече информация: Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg


петък, 12 февруари 2021 г.

Обсъждане на възможности за стартиране на междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN

 На 12. февруари 2021 г. студенти от специалността "Бизнес мениджмънт" към факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет "Ангел Кънчев", проведоха интензивни обсъждания по дисциплината Планиране и прогнозиране, свързани с възможностите за преодоляване на негативните последици от COVID-19 и чрез междупоколенчески бизнеси по INTERGEN. В условия на засилваща се дехуманизация, семейството се оказва основната клетка в обществения организъм.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Първи онлайн срещи на международната академична мрежа INTERGEN по междупоколенчески семейни бизнеси

Международната академична мрежа INTERGEN е основана през 2018 и провежда активни проучвания сред студенти от 12 университета в шест държави за изследване на предприемачески нагласи чрез междупоколенчески семейни бизнеси. През 2020 към нея се присъединяват още университети от Азия и Европа. Благодарение на виртуалните зали, в периода 09-11.02.2021 се проведоха първите онлайн срещи с доброволното участие на учени от два континента, от 8 държави и 22 институции както следва:

Албания:

- TIRANA UNIVERSITY

България:

-"ANGEL KANCHEV" UNIVERSITY OF RUSE

-"KONSTANTIN PRESLAVSKY" UNIVERSITY OF SHUMEN

-SOFIA UNIVERSITY "ST KLIMENT OHRIDSKI"

-ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO

-SVISHTOV ACADEMY OF ECONOMICS "D.A.TSENOV"

-UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA

Иран:

- ALLAMEH TABATABAEI UNIVERSITY - TEHRAN

Полша:

- UNIVERSITY "JAN KOCHANOWSKI" IN KIELCE

Румъния:

- TIMISHOARA POLITEHNICA UNIVERSITY

- UBB University Center of Resita

- UNIVERSITY OF CRAIOVA

- WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Русия:

- CHELYABINSK STATE UNIVERSITY

- LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

- OREL STATE UNIVERSITY

- SOCHI STATE UNIVERSITY

- STATE UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD

- UNIVERSITY OF TYUMEN

Сърбия:

- UNIVERSITY OF BELGRADE, TECHNICAL FACULTY IN BOR

Узбекистан:

- BUKHARA ENGINEERING-TECHNOLOGICAL INSTITUTE

- MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE OF SINGAPORE IN TASHKENT

За повече информация: Доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


четвъртък, 4 февруари 2021 г.

Старт на международен научен проект GA:101006416 ATHENA (HORIZON 2020) за проучване на проблеми и адаптиране на политики, свързани с равните възможности на изследователите за научно развитие

 В периода 03-04.02.2021 се проведе първата официална среща на международен проектен научен консорциум ATHENA, финансиран по програма HORIZON 2020 (номер GA:101006416) на Европейската комисия под номер 101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1.

На тази среща беше представена визията за основните елементи на проекта и основните базови дейности по неговото планиране. На уебинара присъстваха ключовите представите на 10-те изследователски организации, участващи в Консорциума, което предостави възможност да бъдат обсъдени ролите на членовете на международната научноизследователска мрежа. 

Целта на европейския научен колектив е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете и създадената референтна рамка, в основата, на която е необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между половете. Основни документи, върху които стъпва идейната рамка на Проект ATHENA-H2020 са: EUR-Lex: Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените и Европейска комисия: Стратегически ангажимент за равенство между половете. 

Продължителността на ATHENA е 48 месеца и обхваща периода 01.02.2021 – 31.01.2025. В учредителния уебинар участваха представители на:

- Европейската комисия (DG for Research and Innovation);

- Изпълнителната агенция за научни изследвания (Research Executive Agency);

- Сродни научни консорциуми по програма H2020 - SPEAR и CHANGE.

- Consulta Europa projects and innovation sl (Canary Islands-Spain) - Водещ партньор

- INSTITUT JOZEF STEFAN, Словения

- UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (UJK), Полша

- UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (UB), Словения

- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC), Испания

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), Италия

- USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED (UVSK SAV), Словакия

- UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (URAK), България

- GOBIERNO DE CANARIAS (GOBCAN), Испания

- FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (FRCT), Португалия


По време форума участниците достойно представиха своите академични организации и обмениха най-различни идеи за успешното осъществяване на проекта.

Поканата за участие към Русенския университет "Ангел Кънчев" е резултат от предходни успешни научни проекти на екип от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в консорциуми с водещия партньор - Consulta Europa projects and innovation.

За контакт: доц. д-р Д. Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg