петък, 22 септември 2017 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност

Екип от факултет "Бизнес и мениджмънт" участва в третата работна среща по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Срещата се проведе на 22.09.2017 год. в гр. Букурещ, като участници от българска страна бяха представителите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) .

 

По време на работната среща бяха обсъдени материалите, които трябва да бъдат включени в единната онлайн обучителна платформа, която ще е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави по поречието на р. Дунав. Насрочени бяха датите за следващата работна среща и лятно училище, които трябва да се проведат в гр. Марибор, Словения.

 
 

За контакти и повече информация:
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

четвъртък, 21 септември 2017 г.

Випускниците на Факултет "Бизнес и мениджмънт" получиха своите дипломи

На 21. септември в Канев център се проведе тържествената промоция на випуск 2017 от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Придобилите образователно-квалификационна степен "Магистър" са 55 с общ среден успех Много добър 5.43.
Завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" са 145 абсолвенти с общ среден успех Много добър 4.63.


Дипломираните магистри с най-висок успех от всяка специалност са:
 • Георги Марианов Георгиев 6.00 - магистър по мениджмънт на европейски проекти; Мениджмънт на европейски проекти;
 • Детелина Васкова Джамбазова 6.00 - магистър по индустриален мениджмънт и маркетинг, спец. Индустриален мениджмънт и маркетинг;
 • Елица Стоянова Илиева 6.00 - магистър по международно сътрудничество и европейски проекти, спец. Международно сътрудничество и европейски проекти;
 • Цветелина Петрова Коева 5.96 - магистър по бизнес администрация, спец. Бизнес администрация;
 • Елеонора Димитрова Маркова 5.92 - магистър по индустриален мениджмънт, спец. Индустриален мениджмънт;
 • Теодора Илиянова Стойчева 5.92 - магистър по финанси, счетоводство и публична администрация, спец. Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор;
 • Полина Нистор Хаинова 5.88 - магистър по международен бизнес и интеркултурна комуникация, спец. Международен бизнес и интеркултурна комуникация;
 • Виктор Петров Попов 5.70 - мениджър-предприемач, спец. Предприемачество и иновации.
Дипломираните бакалаври с най-висок успех от всяка специалност са:
 • Вихрен Пурчев Бисет 5.97 - инженер-мениджър, спец. Индустриален мениджмънт;
 • Габриела Димитрова Ненова 5.97 - бизнес мениджър, спец. Бизнес мениждмънт;
 • Гюляй Айдован Аккъ 5.95 - бакалавър по публична администрация, спец. Публична администрация;
 • Светлозар Красимиров Калинов 5.82 - бакалавър по европеистика и глобалистика, спец. Европеистика и глобалистика";
 • Иван Тодоров Иванов 5.67 - бакалавър по европеистика и многостепенно управление, спец. Европеистика и многостепенно управление;
 • Таня Недева Нунева 5.43 - икономист, спец. Маркетинг;
 • Селиме Салим Ебазар 5.20 - икономист, спец. Икономика;
 • Светла Цанева Стоянова 5.13 - бакалавър по стопанско управление, спец. Стопанско управление;
 • Маноела Деянова Петрова 4.90 - икономист, спец. Международни икономически отношения.
По данни от Факултетната канцелария на ФБМ.

"... Мисля, че всеки от завършващите ще се съгласи с мен, че не сме същите хора спрямо започването на нашето висше образование, независимо дали става дума за бакалавърска или магистърска степен ... Надявам се, че поне сме поумнели малко, но преди всичко се развихме като личности, които са способни да поемат рискове и да правят повече от това, което се изисква от тях. Именно такова трябва да е университетското образование – да ни създава навици, да ни учи на различни начини на мислене, така че да сме способни да приоритизираме важните за нас неща – фундаментално умение в настоящото динамично време, когато потокът от информация клони към безкрайност."
Част от тържественото слово от магистъра по Мениджмънт на европейски проекти Георги Георгиев.


Деканът на ФБМ пожела на абсолвентите да не прекъсват връзката с Русенския университет и преподавателите.

Отец Марин поздрави и благослови Випуск 2017.
На добър час, скъпи абсолвенти! Вие вече сте алумни на  Факултет "Бизнес и мениджмънт".

понеделник, 18 септември 2017 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" откри тържествено академичната 2017/18 година

На 18. септември 2017 г. бяха посрещнати новоприетите студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт".

За академичната 2017/2018 година към момента са записани 231 първокурсника в 9 специалности. Обучението за някои специалности ще се провежда в Русе и в новооткрития филиал на Русенския университет в гр. Видин.

Студентите са избрали следните специалности:
 • Бизнес мениджмънт (в 3 форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна)
 • Индустриален мениджмънт
 • Маркетинг
 • Икономика
 • Публична администрация
 • Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда
 • Европеистика и глобалистика (на английски език)
 • Европеистика и глобалистика

Първокурсниците бяха поздравени от Станимир Бояджиев - председател на Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев" и Яна Вангелова - председател на Националното представителство на студентските съвети.

Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ръководителите на обучаващите катедри приветстваха всички първокурсници с най-добри благопожелания и ги поздравиха за направения избор да се обучават и получат висше образование в Русенския университет "Ангел Кънчев". Увериха ги, че ще придобият знания, умения и квалификация, които ще им помогнат за успешна реализация.


 
По данни от канцеларията на Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

събота, 16 септември 2017 г.

Боряна Станчева е новият доктор във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 15. септември 2017 г. Боряна Колева Станчева придоби образователната и научна степен "Доктор", след като защити своя дисертационен труд на тема  "Дефицити на демокрацията в Обединена Европа (Сравнително изследване с оглед на Румъния и Унгария)" в професионално
направление "Политически науки", научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", обучаваща Катедра "Европеистика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Доц. д-р Мими Корнажева е научен ръководител, проф. д.ик.н. Владимир Чуков - председател на научното жури и членове: доц. д-р Мими Корнажева, поф. д-р Александър Рангелов, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ралица Жекова.

Снимка: личен архив на д-р Станчева
Информация от Отдел "Развитие на академичния състав", Русенски университет "Ангел Кънчев"

четвъртък, 14 септември 2017 г.

Деница Загорчева-Койчева защити своята докторска дисертация във Факултет "Бизнес и мениджмънт"
На 14. септември 2017 г. Деница Петкова Загорчева-Койчева защити своята дисертация на тема „Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми". Публичната защита на дисертационния труд на за придобиване на ОНС „Доктор” се проведе пред научно жури с председател доц. д-р Людмила Михайлова и членове:  проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Илиян Минков, доц. д-р Елица Петрова и доц. д-р Даниел Павлов. 

Обучението на докторанта в професионално направление "Икономика", научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" премина в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт" с научни ръководители доц- д-р Даниел Павлов и доц. д-р Йорданка Велчева.
Снимка: личен архив на д-р Загорчева-Койчева
Информация от Отдел "Развитие на академичния състав", Русенски университет "Ангел Кънчев".