вторник, 25 май 2021 г.

Гост-лектор и магистри от Босна проучиха възможности за обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации"

На 25 май 2021 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации”, бе проведена среща с гост-лектор, преподавател по “Финансов анализ и стратегии” д-р Лейла Скопляк от Международен Университет на Травник, Босна.


Посещението е организирано от доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата. Гостите бяха приветствани от   доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра “Бизнес развитие и иновации”.

Д-р Лейла Скопляк, маг. Селма Отузбир-Мечан и маг. Лейла Мужик-Дуракович, проявиха интерес към обучението и международния обмен на докторанти по икономика и управление и студенти по индустриален мениджмънт. 

За контакт: доц. д-р Людмила Михайлова, lmihaylova@uni-ruse.bg
четвъртък, 20 май 2021 г.

Студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха своите научни разработки

На 20. май 2021 г. от 14:00 ч. се проведе сесията за студенти, докторанти и млади учени, организирана от  Факултет "Бизнес и мениджмънт". Събитието е част от 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - IV“.


Във виртуална зала бяха представени 14 доклада, изследващи изключително актуални проблеми, разработени от 11 студенти и 4 докторанти в съавторство със 7 преподаватели. За първи път в сесията на ФБМ се включиха колеги от професионално направление "Социални дейности".

1) Възможности за стратегическо развитие на здравен бизнес  – Людмил Андреев (докторант "Икономика и управление (индустрия)", доц. д-р Людмила Михайлова

2) Основни насоки при стартиране на малък бизнес в млекопреработвателната промишленост – Живодар Георгиев, Иван Борисов (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт") и гл. ас. д-р Ирина Костадинова
3) Управление на риска в семейна фирма – Гюляй Рейханова (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), доц. д-р Даниел Павлов
4) Приемственост между поколенията в семейния бизнес – Мирела Вергилова, доц. д-р Даниел Павлов
5) Перспективи пред семейните бизнеси в Общество 5.0 – Памела Йорданова (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), доц. д-р Даниел Павлов
6) Разработване на методика за изследване на вътрешното предприемачество в машиностроителна фирма – Деница Филева (докторант "Организация и управление на производството (индустрия)", доц. д-р Даниел Павлов
7) Съвместното управление като инструмент за постигане на устойчив резултат при социалното предприемачество – Дима Спасова (докторант "Социално управление"), доц. д-р Свилена Рускова
8) Професиналният стрес при работещи в сферата на физикалната и рехабилитационна медицина – Ивалина Русева (докторант "Социално управление"), доц. д-р Свилена Рускова
9) Социална работа за предотвратяване на депресивните състояния и подобряване на социалното функциониране на потребителите в Дом за стари хора - Светлина Карапетрова (специалност "Социални дейности"  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
10) Технология на социална работа с хора с девиантно (делинквентно) поведение в пенитенциарни условия - Светлина Карапетрова (специалност "Социални дейности"  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
11) Сравнителен анализ на ефективността на проект в релни активи чрез методите ННС и ИР - Светослав Горанов (специалност "Икономика", 2 курс), доц. д-р Камелия Асенова
12) Влияние на COVID19 върху приходите и разходите на банките - Александрина Ангелова (специалност "Икономика", 3 курс), доц. д-р Камелия Асенова
13) Електронната търговия по време на извънредна епидемична обстановка – година по-късно – Ана Тодорова (5 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), гл. ас. д-р Мирослава Бонева
14) Изследване удовлетвореността на студентите от е-обучение във Факултет «Бизнес и мениджмънт» – Кристиян Бонев (специалност "Индустриален мениджмънт", 2 курс), гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Участниците и гостите определиха с анонимно гласуване Ана Тодорова да представи доклада на английски език на 01.06.2021 в заключителната сесия на университетската СНС "Best Paper".За контакт: д-р Мирослава Бонева - зам.-декан по научноизследователската дейност във Факулет "Бизнес и мениджмънт", mboneva@uni-ruse.bg


понеделник, 17 май 2021 г.

Въпроси и отговори за специалност “Икономика”

 


Какво ще уча?
Икономиката е наука за избора, който хората правят в условията на неограничени желания и ограничени ресурси. Изборът често има паричен израз. Някои дисциплини се фокусират върху него, но икономиката е повече от това. Изборите, които правим, могат да бъдат важни, дори когато не засягат чисто финансови въпроси.


А по-конкретно?
През първите две години ще учите фундаментални дисциплини като микро- и макроикономика. Те са предимно теоретични и имат за цел формирането на икономическо мислене. След това акцентът се измества върху приложните дисциплини. Те имат по-практическа насоченост и добавят знания, които са ориентирани към решаването на проблеми в конкретни области. Пример за това са счетоводните и финансовите дисциплини.
Учебните планове за специалност “Икономика” са достъпни онлайн за редовна и дистанционна форма.

Кой провежда обучението?
Преподаватели от различни възрасти със звания от доктор до професор. Нашият екип покрива изцяло обучението със собствени кадри. Това осигурява регулярност на графика и надеждност на учебния процес. Пряко отговорна за специалността е катедра “Икономика”, която е част от факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет. Връзката преподавател-студент е предпоставка за добро образование, затова ценим и прилагаме индивидуален подход в общуването със студентите.

Какви са възможностите за стажове и мобилност?
Работим заедно със счетоводни къщи, банки и други финансови институции от Русе и региона. Студентите имат практически занятия на място и възможност за стаж още по време на обучението.
Те могат също да учат и правят стажове в чужбина. Университетът е много активен по програма “Еразъм” и има партниращи организации от страни в Европейския съюз и извън него. Програмата финансира студентска мобилност за период от седмица до година в рамките на следването. Специален отдел помага на студентите с информация и подготовката на документи.

Какво ще правя след като завърша?
Пряката реализация е в счетоводни къщи, банкови клонове и централи, застрахователни дружества, други финансови посредници и отдели в производствени предприятия. Съвременната икономика е динамична, някои дейности и професии изчезват, а на тяхно място се появяват други. Подготовката при нас дава широка основа за развитие, целта ни е завършилите студенти да бъдат гъвкави и да се адаптират бързо към промените. Ученето става непрекъснат процес и се прехвърля от университета на работното място. Специалност “Икономика” е стъпка в правилната посока, която ще Ви помогне по-лесно да направите следващите.


Колко струва обучението в специалност “Икономика”?
Попитайте за семестриалната такса на тел. 082888737. 
Студентите редовно обучение имат възможност и за месечна стипендия. Към университета са налични общежития, които са на разположение на достъпни цени за студенти, които не са от Русе.

Как да кандидатствам?
Онлайн на https://online.uni-ruse.bg по всяко време и на 0887 592 349 от 9 до 17 часа всеки работен ден.

Какво да правя, ако имам още въпроси?
Пишете на:

  • Гл. ас. д-р Петър Пенчев на ppenchev@uni-ruse.bg
  • Гл. ас. д-р Александър Косулиев на akosuliev@uni-ruse.bg
Очакваме Ви!

Важно за дипломантите от Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат онлайн, съгласно процедурите:
 неделя, 16 май 2021 г.

Международно представяне на добри практики за кариерно развитие на студенти по проект ReSTART с експертно участие на преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет


В периода март - май 2021 в рамките на проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ пред преподаватели, студенти бакалаври и магистри от молдовските държавни университети се проведоха обучителни сесии насочени към „Кариерното ориентиране на студенти и представяне на добри практики на 4-те европейски университета - „Политехника“ – Букурещ, Румъния (координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Технически университет Кошице, Словакия и Университетска франкофонска агенция, Букурещ, Румъния. 

Преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на д-р Божана Стойчева (координатор на ReSTART за България) и гл. ас. д-р Свилен Кунев бяха поканени като експерти - представители на Русенския университет.

Д-р Божана Стойчева представи пред Молдовски държавен аграрен университет – Кишинев – 24.03.2021 г.;, Молдовски държавен университет - Кишинев 21.04.2021 г., и Държавен университет "Bogdan Petriceicu Hasdeu" – Кахул 14.05.2021 г. центъра за кариерно развитие на РУ “Ангел Кънчев“, добри практики и инициативи като „Дни на кариерата“, Посещения на партньорски организации насочени към кариерното развитие на студенти организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.Д-р Свилен Кунев представи пред преподаватели и студенти от Молдовска академия по икономика – Кишинев методика свързана с организация на събития насочени към кариерно развитие на 30.03.2021 г.


Тригодишният проект RеSTART, започнал  в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.

За контакт: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg 

петък, 14 май 2021 г.

Участие на студенти и преподаватели от катедра "Икономика" в 25-та юбилейна студентска научно-практическа конференция "Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения"

На 14 май 2021 г. се състоя 25-та студентска научно-практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения, проведена с участието на четири български и четири чуждестранни университета. Традиционният вече форум се провежда за шеста поредна година по силата на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“, катедра МИО при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и катедра МИО при ИУ-Варна. Тази година в организацията на конференцията се присъедини и катедра "Световна икономика" при Ростовски държавен икономически университет - Ростов, Русия. 


Конференцията се проведе в електронна среда и бе официално открита от домакините в лицето на доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО при СА „Д. А. Ценов“. Той припомни историята на форума, започнал като събитие, дискутиращо теми от международните инвестиции и в последствие разширил своя обхват с други аспекти на международните икономически отношения, като придобива сегашния си формат на конференция с участието на няколко български и чуждестранни университети, сред които – РУ ,, А. Кънчев“, ИУ-Варна, Ростовски държавен икономически университет – Русия, представители на УНСС, Държавен университет „Шота Руставели“ – Батуми, Грузия, Университет по икономика и право, Виетнам, Университет по приложни науки ISMA – Рига, Латвия, чийто разработки на английски език предизвикаха оживени дискусии.

От името на ръководството приветствие от страна на домакините поднесе и заместник-ректора доц. д-р Румен Ерусалимов, който насърчи усилията на академичния състав да предизвиква студентите и докторантите да работят по актуални теми, дори и в тази сложна обстановка.

Доц. дин Евгения Медведкина, ръководител катедра „Световна икономика“ при Ростовския държавен икономически университет-Русия поздрави участниците, като отбеляза, че в работните секции на конференцията ще бъдат представени резултатите от научните трудове на докторанти, магистри, бакалаври, обхващащи широк набор от въпроси относно формирането на нова архитектура на световната икономика. 

Доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра МИО при ИУ-Варна даде висока оценка за организацията и  провеждането на тази традиционна конференция, която за него е огромно постижение и изключителна ценност за науката от гледна точка на младите хора.

Гл. ас. д-р Даниела Илиева отправи поздравления и пожелания за успех на участниците в конференцията от името на проф. дин Дянко Минчев, ръководител катедра „Икономика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя подчерта, че тази година форумът е предизвикал изключителен интерес, което е доказателство за неговата устойчивост и нарастваща привлекателност за научна изява.

Работата продължи в онлайн среда в четири секции, като участниците представиха своите разработки в девет тематични направления – Международни икономически кризи; Международни инвестиции; Международни финанси; Международен туризъм; Международен маркетинг; Международна интеграция и търговия; Международно управление на хората; Кръгова икономика; Влиянието на пандемията Ковид-19 върху международните икономически отношения.


От катедра „Икономика“ участваха доц. д-р Дафина Донева, гл. ас. д-р Даниела Илиева, един докторант и двама студенти от втори курс, специалност „Икономика“, които представиха своите доклади. Научният доклад на докторант Георги Георгиев бе на тема: „Фактори за дефлацията в България през 2020 година и ефектите за икономиката“. Бедрие Мустафова представи разработка на тема „Кризата с COVID-19 и развитието на кръговата икономика“, а Ремизе Моллаали представи резултатите от научната си разработка на тема: „Преход към кръгова икономика – отражение върху бизнеса“. Научните разработки от форума ще бъдат публикувани след рецензиране в електронен формат на страницата на конференцията. 

Откриването на конференцията и приветствията можете да видите тук.


За контакт: гл. ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg