четвъртък, 21 януари 2021 г.

Диана Аврамова придоби образователна и научна степен "Доктор"

На 21. януари 2021 г. се проведе онлайн защита на дисертационен труд на тема "Управление на връзката между индустриално предприятие и университет чрез публично-частно партньорство". Докторант Диана Аврамова успешно завърши обучението си в докторска програма "Икономика и управление (индустрия)" с публичната защита на актуалния дисертационен труд, разрабтен с научното ръководство от страна на доц. д-р Даниел Павлов.


Доктор Аврамова и доц. д-р Даниел Павлов изказват благодарност на научното жури с председател доц. д-р Камелия Асенова и членове проф. д-р Маргарита Богданова, проф. д-р Анета Денева, доц. д-р Владимир Жечев и доц. д-р Людмила Михайлова.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" и обучаващата катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" поздравяват доктор Аврамова и научния ръководител. С пожелание представените в дисертацията анализи да достигнат по повече академични ръководители, които "да изберат подходящ модел на ПЧП, чрез който да инициират дългосрочно сътрудничество с представители на бизнеса".

За контакт:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg
д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


събота, 16 януари 2021 г.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЪВ ОРГАНИЗИРА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЕМИНАРИ С БИЗНЕСА КАТО ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТЕН КОНСОРЦИУМ

Oсновните резултати от проведените семинари на международния научноизследователски проектен консорциум „BeyondScale“ с бизнеса в Австрия, България, Ирландия, Нидерландия и Португалия бяха представени на онлайн среща (16 януари 2021 г.). Основни задачи на проведеното събитие бяха обсъждането на  възможности за насърчаване на връзката „бизнес - университет“ и прилагане на научните достижения на университета по заявка на фирми чрез инициативата на Европейската комисия за насърчаване на предприемчивите университети в Европа „HEInnovate“.


Предстоят още международни събития, в които Русенският университет е наблюдаван от Европейската комисия като единствен участник от Източна Европа в международния научно-изследователски проектен консорциум „BeyondScale“. Тези дейности имат за цел да подобрят обучението по предприемачество в полза на местните фирми и така да се подпомогнат националните икономики на ЕС, съгласно приетите в инструмента  за насърчаване на предприемчивите университети измерения.


През 2019 година Европейската комисия официално обяви като основен фактор за успешното развитие на ЕС обучението на нов вид студенти - "ново поколение предприемачи", които успешно да съчетават технологични умения с бизнес култура. Русенският университет е изграден от осем факултета и три филиала, което му дава конкурентно предимство да подготвя, както кадри за фирмите и институциите, така и ново поколение предприемачи, които успешно да развиват Дунавския регион.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 15 януари 2021 г.

Екипът на предприемаческия център при Русенския университет проведе интерактивна среща между ученици от АЕГ "Гео Милев" и предприемача Явор Йотов

На 15. януари 2021 г. лекторите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Ирина Костадинова проведоха иновативен урок по предмета Предприемачество като поканиха на среща русенския предприемач Явор Йотов. Учениците внимателно изслушаха как е бил подготвен клипа "Русе - град на свободния дух", който много русенци ползват като рекламна визитка на своя град когато пътуват из страната и чужбина - https://www.youtube.com/watch?v=RBydX8KMtDg&t=36s.

Средношколците от 11 клас на АЕГ "Гео Милев" поставиха различни въпроси към своя гост, насочени към мотивацията на екипа да създаде този клип, трудностите при неговата реализация и отговорностите при финансирането му.

Обучението по предприемачество е част от първия по рода Договор за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и АЕГ "Гео Милев", гр. Русе. Обучението на средношколците по предприемачесвто е поверено на екип от преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

За повече подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg