понеделник, 28 юни 2021 г.

Успешно положен държавен изпит по Теория на управлението

На 28.06.21 г. 11 бакалаври от специалност "Бизнес мениджмънт" успешно издържаха държавния си изпит пред Държавна изпитна комисия с председател доц. д-р Емил Коцев и членове: доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Зорница Йорданова и гл. ас. д-р Милена Тодорова.


Пожелаваме на младите колеги здраве, успешна професионална реализация и на добър час в магистърските програми на Факултет "Бизнес и мениджмънт" на желаещите да продължат образованието си в следващата степен!Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

неделя, 27 юни 2021 г.

Участие на преподаватели от катедра Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ в организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Повишаване на прагматичността и трансфер на ноу-хау в обучението по дисциплини с външноикономическа насоченост“

Катедра „Икономика“, ФБМ при РУ „А. Кънчев“, съвместно с партньорите от катедра МИО към ИУ - Варна и МИО при СА. „Д. А. Ценов“ - Свищов взе участие в организирането и провеждането на кръгла маса на тема „Повишаване на прагматичността и трансфер на ноу-хау в обучението по дисциплини с външноикономическа насоченост“. 

Събитието се проведе от 25.06.2021 г. до 27.06.2021 г. в учебна база „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на СА. „Д. А. Ценов“ в с. Орешак, на основание подписания Меморандум за сътрудничество между трите катедри. В научния форум като представител на РУ „А. Кънчев“ и катедра „Икономика“ участва гл. ас. д-р Даниела Илиева, от ИУ Варна участие взеха 5 преподавателя, 8 бяха представителите на С.А. „Д. А. Ценов“. Форумът се проведе с активното участие на 4 представители на практиката: Йордан Нейков от фирма Concentrix на позиция „Обслужване на клиенти“; Николай Андреев – Business Analyst at KBC Group N.V. – Branch Bulgaria; Николай Йорданов – Account Change Manager at DXC Technology; Христина Мойсейска – Asset and POSM coordinator at Heineken Bulgaria, Zagorka SA.


В дискусиите бяха обсъждани актуални теми, засягащи възможностите за засилване на взаимодействието между преподавателите и представителите на бизнеса в процеса на обучение на студентите по дисциплините с външноикономическа насоченост, особено в условията на световна пандемия. Разисквани бяха въпроси, засягащи трансфера на ноу-хау между представителите на учебните заведения. В хода на дискусиите се потвърди необходимостта от задълбочаването на практическата насоченост на висшето икономическо образование, по-добрата му обвързаност с нуждите на бизнеса и новите технологии, по-добро съответствие с изискванията и динамиката в промените на европейските и глобалните пазари.
Участниците в кръглата маса се обединиха около становището за организиране на подобни регулярни срещи, които водят до обмяна на полезни идеи, опит и добри практики.

Съставил новината: гл. ас. д-р Даниела Илиева

петък, 25 юни 2021 г.

Завършиха успешните защити на дипломни работи във ФБМ

На 25.06.21 г. 10 дипломанти - 1 магистър специалност "Предприемачество и иновации" и 9 бакалаври специалност "Бизнес мениджмънт" защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите бакалаври да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим съвместната си ползотворна работа и в следващата образователна степен!


На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова


Успешни дипломни защити на втория випуск, изучавал "Индустриален мениджмънт" във филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 25. юни 2021 г. се проведоха онлайн защитите на дипломни работи за втория випуск от специалност "Индустриален мениджмънт" във филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Седемнадесет дипломанти представиха своите дипломни работи пред държавна изпитна комисия с председател доц. д-р Милена Кирова и членове: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

След успешните защити студентите получиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и вече са инженер-мениджъри, които могат да управляват производствени, иновационни и дигитализационни процеси в индустриални предприятия. 

Отправените приветствия към новите инженер-мениджъри включват и пожелания за здраве, удовлетворение, успешна реализация, обучение в магистърска и докторска степен отново в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Випускниците изразиха искрени благодарности към своите научни ръководители и всички преподаватели от Русенския университет, които "въпреки всички трудности и препятствия, свързани с пътувания и онлайн обучение, успяха да предадат ценни знания, умения и напътствия" за да станат знаещи, можещи и висококвалифицирани.

Скъпи колеги, бъдете горди възпитаници на Русенски университет "Ангел Кънчев", прилагайте получените знания и умения за просперитета на Видин и региона!

Съставил новината: гл. ас. д-р Мирослава Бонева


четвъртък, 24 юни 2021 г.

Още успешно защитени дипломни работи от възпитаници на ФБМ

На 24.06.2021 г. 12 дипломанти - бакалаври от специалност "Публична администрация" и магистри от специалност "Бизнес администрация"защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите ОКС "Бакалавър" да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим ползотворната си съвместна работа и в следващата им образователна степен!

На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Випускници на ФБМ защитиха своите магистърски дипломни работи

На 24. юни 2021 г. девет випускници защитиха своите дипломни работи и придобиха образователно-квалификационна степен "Магистър", завършвайки специалност "Бизнес администрация", "Мениджмънт на европейски проекти" и "Индустриален мениджмънт и маркетинг".


Доц. д-р Милена Кирава - председател на държавната изпитна комисия, при обявяването на резултатите от дипломните защити.,  изрази удовлетворението от показаните знания и придобитите умения. Членовете на комисията: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева, приветстваха дипломантите за актуалните теми, разработени с разбиране.

Новите магистри благодариха на своите научни ръководители, рецензенти и всички преподаватели за споделените знания и опит, оказаните напътствия и отделеното внимание.

Успех в живота, колеги! Вратите на Русенския университет и сърцата на преподавателите са винаги отворени за Вас.

Съставил новината: гл. ас. д-р Мирослава Бонева 


сряда, 23 юни 2021 г.

Бизнес-мениджърите от випуск 2021 защитиха успешно своите дипломни работи

 На 23. юни 2021 г. 11 бакалаври от специалност "Бизнес мениджмънт" (редовно, задочно и дистанционно обучение) успешно защитиха дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председатeл проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Свилена Рускова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Божана Стойчева от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успешна професионална реализация! Очакваме Ви в магистърските ни програми, за да продължим съвместната ни ползотворна работа и през следващата година!

На добър час!

Подготвил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Новите инженер-мениджъри от ФБМ защитиха своите дипломни работи

На 23. юни 2021 г. се проведоха във виртуална зала защитите на дипломни работи. Единадесет дипломанти от специалност "Индустриален менидмънт" представиха и защитиха  своите разработки, с които успешно придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Членовете на държавната изпитна комисия изразиха своето удовлетворение от представените резултати на випускниците. Възпитаниците на Русенския университет уверено могат да анализират и решават проблеми в индустриални предприятия.

Новите инженер-мениджъри благодариха на преподавателите за знанията, уменията и отделеното време.


За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
 

четвъртък, 10 юни 2021 г.

Ана Тодорова представи ФБМ в заключителната научна сесия Best Paper "Crystal Prize"

На 09. юни 2021 г. се проведе заключителната научна сесия Best Paper "Crystal Prize". Ана Тодорова - студентка в 5. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" представи Факултет "Бизнес и мениджмънт" в заключителното събитие от 23-те пролетни празници на науката в Русенски университет "Ангел Кънчев".


Докладът на тема "E-COMMERCE IN A STATE OF EMERGENCY – ONE YEAR LATER" е разработен със съдействието на гл. ас. д-р Мирослава Бонева. Извършеното сериозно проучване отразява състоянието на електронната търговия в България, настъпилите промени през последната година  и предлага насоки за устойчивост на бизнеса в несигурни времена.


Този кристален приз е поредното признание за усилията и изследователските умения на студентката, която през последните 3 години редовно участва в научните форуми за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт".

За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Представители на ФБМ участваха на 10 щанда в Иновативното младежко експо V

На 09. юни 2021 г. се проведе петото Иновативно младежко експо, организирано от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше представен на 10 щанда с иновативни и креативни идеи, разработени от екипи, включващи общо 23 студенти, 2 докторанти, 12 преподаватели и 18 ученици от Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе.

  • Щанд 5 – Професионален клуб „Клуб на социалния работник“ и Специалност „Социални дейности“ - Русенски университет; 


  • Щанд 6 – Център по предприемачество при Русенски университет: Представяне на 7 компании за междупоколенчески бизнес;
  • Щанд 10А, 10Б – ФБМ, Катедра „Мениджмънт и социални дейности“: Международна студентска EduLab4Future; Международен проект ReStart;  • Щанд 11А – АЕГ „Гео Милев“/ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап - Проект „Cooking Masters”;
  • Щанд 11В – АЕГ „Гео Милев“/ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап - Проект „FutureHow”;


  • Щанд 12 – ФБМ, Катедра „Бизнес развитие и иновации“: Информационна система за учебни цели за спец. „Дигитален мениджмънт и иновации“ и „Индустриален мениджмънт“;  • Щанд 13 – ФБМ, Катедра „Икономика“ – Реновиран ретро автомобил;


  • Щанд 32 – ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).


Поздравления за участниците! Пожелания за успешна реализация на иновативните идеи, творческо вдъхновение и нестихващ младежки оптимизъм!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

сряда, 9 юни 2021 г.

Представяне на проект ReSTART в рамките на петото Иновативно младежка експо на Русенския университет

На 09 юни 2021 г. в рамките на петото Иновативно младежка експо, организирано от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България беше представен проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“. Коментирани бяха целите, основните задачи на проекта и получените резултати.

В петото издание на Иновативното младежко експо имаше представени 38 щанда с иновативни идеи и над 250 участници. Проект RеSTART, започнал в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.


Съставил новината: д-р Божана Стойчевапетък, 4 юни 2021 г.

Международно представяне на добри практики за кариерно развитие на студенти по проект ReSTART с експертно участие на преподавател от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет

 


На 04.06.2021 в рамките на проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ пред преподаватели, студенти бакалаври и магистри от Държавен университет Alecu Russo, Балти, Молдова се проведе обучителна сесия насочена към „Кариерното ориентиране на студенти и представяне на добри практики на 4-те европейски университета - „Политехника“ – Букурещ, Румъния (координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Технически университет Кошице, Словакия и Университетска франкофонска агенция, Букурещ, Румъния. 

Преподавател от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на д-р Божана Стойчева (координатор на ReSTART за България) беше поканена като експерт - представител на Русенския университет.

Д-р Божана Стойчева представи пред преподаватели и студенти от Държавен университет Alecu Russo, Балти, Молдова центъра за кариерно развитие на РУ “Ангел Кънчев“, добри практики и инициативи като „Дни на кариерата“, Посещения на партньорски организации насочени към кариерното развитие на студенти организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Проект RеSTART, e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.

Съставил новината: д-р Божана Стойчева