петък, 15 декември 2017 г.

На докторантски семинар във ФБМ беше представен иновативен подход за проучвания

На 15. декември 2017 г. се проведе докторантски семинар на тема: "Състояние и тенденции на човешкия капитал, формиран в сферата на висшето образование в България в началото на 21 век".
Докторант Кристиян Вълчев представи фрагменти от дисертационния си труд на тема "Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България". Проф. дн Дянко Минчев е научен ръководител на докторанта и модератор на форума.


В семинара се засегнаха теми свързани с държавните разходи за отношението на държавата към образователната система и нейното място в националните приоритети. Представиха се данни относно разходите за образование като част от БВП в ЕС и мястото на страната ни. Бяха представени резултати по отношение дела на младите хора (15-34 г.), които нито учат, нито работят.
Втората част от представянето засегна теми, свързани с динамиката на броя на студентите за последните 15 години, образователната степен, броя на преподавателския състав, приема на студенти по направления, както и динамиката на реално завършилите степени.
Акцент в дипломантския семинар представляваха резултатите от самостоятелно поръчани емпирични проучвания по методология и изготвен от докторанта въпросник. Общият брой на анкетираните лица е 765, които са разпределени по възраст, образование и икономически статус. Въпросите, на които отговорят участниците в проучването са общо 10, като самите отговори изискват да се изрази определена степен на съгласие с конкретното твърдение, свързано с определени характеристики или състояния на човешкия капитал, формиран в сферата на образованието в България. Проучването е извършено на базата на сключен договор с  „МЕЙЛ БГ” ЕАД и осъществено, чрез платформата на дружество.
Освен това е проведено второ проучване,  чиято  цел е да се установи мнението на университетските преподаватели по отношение на човешкия капитал, формиран в системата на висшето образование в България. Целевата група са преподаватели в български университети. Потърсено е мнението на експертите, които участват в процесите на формиране на човешкия капитал в страната на най-високо ниво. Проучването е осъществено чрез стандартизиран въпросник по метода на компютърно-асистирано телефонно интервю (CATI). Избраният метод е съобразен с целевата група, нейната заетост и достъпност.  Той съответства на целите и очакваните резултати, като позволява да се достигне до респонденти от университети на територията на цялата страна в удобно за тях време. Осъществено е от агенция за проучване на общественото мнение ЕСТАТ.
 
Докторант Вълчев е участник в Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.За контакти:
докторант Кристиян Вълчев, kvalchev@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" е ръководител на международен проект ReSTART

Първата работна среща с всички участници в проект ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA  се състоя на 15.12.2017 г. в Букурещ, Румъния при партньора координатор University Politehnica of Bucharest, Romania.
 

Проектът се стреми да осигури модернизация на 5 висши учебни заведения от Молдова чрез разработване, тестване и адаптиране на усъвършенствани и нови Предприемачески учебни програми, които стимулират иновационните умения на студентите и преподавателите към увеличаване капацитета на местния бизнес.

Приноси на проекта за Русенския университет и очаквани ползи:

·           Комплексно подобряване на академичните компетенции на РУ в обучението по предприемачество и иновативност по отношение на изграждане на връзки с бизнес сектора на локално ниво. Укрепване на партньорските взаимоотношения с Република Молдова чрез оказаната подкрепа за модернизацията на висшето им образование.

·           Създаване на учебно съдържание на английски език и платформа за онлайн обучение, която да подпомага обучаването на международни студенти;

·           Потвърждаване на репутацията на РУ като първокласен проектен партньор по инициативи, финансирани от Европейската комисия.

В работния екип по проекта са включени преподаватели от факултет „Бизнес и менидмънт”, „Катедра мениджмънт и бизнес развитие” на РУ „Ангел Кънчев”.

 
Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

четвъртък, 14 декември 2017 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участват в международен проект InoLearn4BEEs

На 14 декември 2017 г. в гр. Букурещ се проведе първата работна среща по проект InoLearn4BEEs  – „Innovative Student – Centred Learning Practices fuelled with ITC-tools and university-industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education.
 
Проектът се финансира по програма Еразъм +, ключова дейност КА2, Стратегическо партньорство във висшето образование, Договор № 2017-1-RO01-KA203-037145. Основната му цел е да се подобрят уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството в бизнес и инженерни дейности чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.
Екипът на РУ „Ангел Кънчев” е съставен от преподаватели от кат. Мениджмънт и бизнес развитие към ФБМ: проф. д-р Диана Антонова, гл. ас.д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Свилен Кунев (координатор на екипа).
В консорциума са включени шест организации от Румъния, България, Полша и Словакия, като координатор е Университет Политехника – Букурещ. Общият бюджет на проекта възлиза на 163 236 EUR за срок от 20 месеца – от 01 ноември 2017 до 30 април 2020 г.
 
За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

вторник, 5 декември 2017 г.

Студенти от ФБМ имаха занятие с гост-лектор от Общински съвет - Русе

На 5.12.2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" гост-лектор беше д-р инж. Стоян Янев - общински съветник към ОС - Русе. Той посети упражнение по дисциплината "Основи на публичната администрация" и изнесе презентация пред студентите от специалности "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация".
 
 
Беше разискана работата на общинския съветник, формиране и правомощия на общински съвет. Д-р Янев показа в своята презентация и реални примери от работата си като общински съветник - документи от заседание на комисия и предложение за дневен ред, както и информация за вече решени проблеми. За студентите беше много интересна възможността да разговарят с общинския съветник и се възползваха, задавайки му въпроси относно актуални проблеми на град Русе. Д-р Янев отговори, след което покани студентите като граждани да се обръщат към него, при необходимост и изрази готовност да съдейства. Така презентацията на общинския съветник завърши с дискусия.
 
Д-р Янев е възпитаник на Русенския университет.  Има професионален опит на ръководно и експертно ниво в сферите на европейските програми и проекти, енергийната ефективност, информационните и комуникационни технологии, както и в областта на малкия и среден бизнес.
 
В Общински съвет Русе участва в три комисии – Образование и наука (председател на комисията), Икономическа и инвестиционна политика, Земеделие и екология.
Неговото посещение в Русенския университет за пореден път доказва доброто взаимодействие и сътрудничество, осъществявано с местните власти.
 
За информация:
гл. ас. д-р П. Великова, e-mail: pvelikova@uni-ruse.bg
д-р инж. С. Янев, e-mail: stoyan.k.yanev@gmail.com

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" защитават курсови разработки

Краят на семестъра наближава и започнаха защитите на курсови работи .
Студентите от специалност "Бизнес мениджмънт" изучават "Операционен мениджмънт" в предпоследния семестър от своето 4-годишно обучение.
 
 
През по-голяма част от семестъра анализират избрани услуги; проучват операции и процеси; създават сервизни планове и процедури за избягване на грешки; изследват сервизната система, техническото, материалното, информационното и кадровото осигуряване на сервизни предприятия.
 
 
Представянето на разработките се осъществява с актрактивни презентации, демонстации и интересни дискусии.
 


 
 

 
 
За контакти: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

петък, 1 декември 2017 г.

ФБМ организира фотоконкурс "С една идея напред"

Факултет "Бизнес и мениджмънт" обявява фотоконкурс и апелира:

Присъедини се към нас в групата на хората с иновативно мислене и бъди „С ЕДНА ИДЕЯ НАПРЕД“ като се включиш във фотоконкурса, организиран от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет "Ангел Кънчев" и със съдействието на Ротари клуб. 
В рамките на следващите четири месеца ти можеш да станеш част от нас и да спечелиш награди като запечаташ момент или събитие от своя живот или ежедневието на хората около теб, мислейки с една идея напред по следните теми: 
 • Декември 2017 г. – „Добрият белобрад старец“
 • Януари 2018 г. – „Нова година - нов късмет“
 • Февруари 2018 г. – „Любов и ……………, …………… и любов“
 • Март 2018 г. – „Преоткриване“


ИНФО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КОНКУРСА
Мога ли да участвамвъв фотоконкурса?
Категорично да, стига да си възпитаник на средно или висше училище в гр. Русе и региона.

Как мога да се включа във фотоконкурса?
Изпрати до 5 авторски снимки (минимум 2000 пиксела по дългата страна), непубликувани до този момент, придружени с кратко инфо за себе си (три имена, възраст, къде учиш, кой клас си, е-mail и телефон за връзка).
По своя лична преценка можеш да участваш по една, няколко или по всички теми (за всеки месец по отделно) на фотоконкурса.

Кога и къде да изпратя фотосите?
От 1 число на съответния месец до 5 число на месеца, следващ избраната от теб тема чрез попълване на формуляр или като лично съобщение до Facebook профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Одобрените от администратора на факултет „Бизнес и мениджмънт“ снимки ще бъдат качвани в страницата на конкурса, където ще събират лайкове от твоите френдове.

А наградите?
За всяка отделна тема фотосите ще бъдат класирани в две категории „Оценка на журито“ - награда 25 лв. и „Най-много лайкове“ - награда 35 лв. Наградата на журито се дава за оригинална идея.
На финала участват 8 фотоса (по 4 от двете категории), които се състезават за:

ГОЛЯМАТА НАГРАДА - „НАЙ-МНОГО ЛАЙКОВЕ“- 200 ЛЕВА

На „Иновативно младежко ЕКСПО“ през месец май ще бъде организирана изложба на всички 8 класирани фотоса от двете категории в „Канев Център“ на Русенски университет.

Кой ще класира фотосите?
Жури, включващо преподаватели, студенти и представители на бизнеса определя фаворитите в категория „Оценка на журито“.
За избора на класираните в категорията „Най-много лайкове“ единствено определящо значение имат броя харесвания на снимките във Facebook-профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Фотосите могат да събират лайкове от началото на конкурса до края на месец април, когато ще бъдат засечени и ще бъдат обявени най-харесваните за всеки месец.
„Голяма награда на фотоконкурса „С една идея напред“ - в края на конкурса тази награда ще бъде връчена на един от печелившите в конкурсите на месеца (от двете категории). Критерият е фотографията да е събрала най-много харесвания за периода от 15 до 30 април 2018 г.

Кога ще бъде награждаването?
Организаторите ще се свържат лично или по електронната поща с победителите и ще им предоставят нужната информация за това.

А авторските права? - Със съгласие от твоя страна снимките могат да бъдат използвани с некомерсиална цел за популяризиране дейностите и инициативите, организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Известен е будителят на ФБМ за 2017 година

На 30. ноември 2017 г. в Канев център се проведе третата тържествена церомония, организирана от Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев", на която беше обявен и будителят на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - гл. ас. д-р Даниела Йорданова.
 
 
Преподавателят от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" е избран с най-голям брой гласовете на студенти, които се обучават в специалности: "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация".
 
 
Развълнуваният будител благодари на студентите и сподели: "... Усилията, които полагаме водят до това да създаваме много добри специалисти.". В заключение им пожела да изживеят "един незабравим студентски празник".
 

За контакти:
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg

сряда, 29 ноември 2017 г.

Студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ проведоха изнесено занятие в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД

 
На 29. ноември 2017 се проведе изнесено занятие по дисциплината „Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност“ на студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ (четвърти курс) в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД.

Целта на посещението бе студентите да се запознаят със самата организация, системата за управление на качеството в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД и по-конкретно с мениджмънта на сервизните дейности, като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.

Началникът на Отдел „Сервиз“ г-н Георги Димитров запозна студентите със структурата на организацията, управлението на ремонтно-обслужващите дейности, свързани в интегрирана системата за управление на качеството (ISO 9001) и управление на околната среда (ISO 14001); подчерта, че компанията е активно ангажирана към постигане на удовлетвореност на клиентите, но с мисъл за опазване на природните ресурси, като тяхната организация е една от малкото сертифицирани по БДС EN ISO 9001 и 14001 в сектора „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството“.

Студентите имаха възможност да разгледат документи на система за управление на качеството, действаща в „София Франс Ауто – Русе“ ЕАД. Запознаха се с процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри, както и с управлението на операциите в бек офиса.

Г-н Георги Димитров - Началник отдел „Сервиз“ към организацията анализира пред студентите предизвикателствата пред системата за управление на качеството и по-конкретно при управление на удовлетвореността на клиентите.


В края всички са усмихнати


Екипът на дисциплината „Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност“ изказва благодарности на: Управителя – г-н Станчо Цонев за оказаното съдействие; лично на г-н Георги Димитров за нелеката задача да обяснява специфичната тематика на Отдел „Сервиз“; г-жа Нели Иванова – успешно защитил дипломант от спец. „Индустриален мениджмънт“ за организацията на изнесеното занятие, както и на самите студенти за активното участие.

Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 

За допълнителна информация:

Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" на практикум във фирма UniPOS Плевен

На 23. ноември 2017 г. студенти от втори и трети курс специалност "Индустриален мениджмънт" проведоха практикум във фирма УНИПОС ООД - гр. Плевен.
Предприятието произвежда системи за  пожароизвестяване като прилага високотехнологични и иновативни решения.
Групата от 18 души, водени от своите преподаватели доц. д-р Свилена Рускова и доц. д-р Павел Витлиемов имаше възможност да прекара няколко работни часа в производствената база на предприятието, отличаваща се със съвременна модерна инфраструктура и оборудване.
Демонстрирани бяха:
 •  ERP системата за управление на производствените и бизнес процеси,
 • организацията на отделните етапи според фазите на производствения процес,
 • внедрените системи за роботизация и автоматизация, за управление на качеството на продукцията.
Студентите също така обсъдиха с представители на ръководството на УниПОС политиката на набор, подбор и квалифициране на човешките ресурси, необходими за осъществяване на високотехнологичните дейности по създаването на електронните известителни и контролни системи. Бизнес практикумът е част от дългосрочната стратегия на ФБМ да се стимулират младите хора при формирането на практически бизнес умения и компетенции, основани на реален опит на действащи компании в България.
За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bgсряда, 22 ноември 2017 г.

Преподаватели от ФБМ домакинстваха работна среща между българските участници по проект INNOVENTER

На 22. ноември 2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе работна среща между българските участници по проект INNOVENTER. Очаква се резултатите от проекта да допринесат за развитие на социалното предприемачество в областите Русе, Разград и Силистра.
Партньорите споделиха опит от участието си в предходни международни изяви и проекти. Бяха обсъдени текущите работни дейности и се възложиха големи очаквания към екипа на Русенския университет заради неговата основополагаща роля в разработването на учебните материали по социално предприемачество и провеждане на обученията с целевите групи.

Една от основните ползи на проекта е, че ще подобри връзките на Русенския университет със стопански и нестопански организации от региона, страната и чужбина. В работния екип са привлечени ключови участници от Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет.

За контакти:
доц. д-р Е. Коцев, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg

петък, 17 ноември 2017 г.

Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 по инициатива на ПМГ "Баба Тонка" - Русе с участието на студенти и преподаватели от ФБМ

На 17 ноември 2017 се проведе поредната инициатива на ПМГ „Баба Тонка", гр. Русе с подкрепата на Центъра по предприемачество на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Събитието отбеляза финалното участие на факултет „Бизнес и мениджмънт“ в световната седмица на предприемачеството (13.11.-19.11.2017) под егидата на Junior achievement Bulgaria. Регистрирани бяха 65 участници - ученици от 8. до 12. клас на СУ „Възраждане" гр. Русе, СОЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" гр. Русе и ПГТ „Д-р Петър Берон", Велико Търново, поканени от организаторите от ПМГ "Баба Тонка" гр. Русе.
 
 
Откриването на състезанието бе направено от Зам. ректора по евроинтеграция и международно сътрудничество на РУ „Ангел Кънчев“– проф. д-р Юлиана Попова.
 
 
Основен двигател на събитието бяха клуба по предприемачество „Успешните хора" в Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" с ръководител г-жа Нели Тихомирова и факултетите „Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“, представени от доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Десислава Атанасова, доц. д-р Свилена Рускова, д-р Милена Тодорова и д-р Ирина Костадинова.
 
 
Проведеното състезание бе под формата на интензивен уъркшоп за младежи от 15 – 19 години. Сформирани бяха тринадесет екипа, които трябваше да представят своите бизнес идеи като PPT презентация по зададена тема: Разработване на бизнес идея, която да допринесат за устойчивото развитие на региона или цяла България.
 

 
Тяхната работа бе подпомогната от менторите, осигурени от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“: Траян Тотев – спец. „Предприемачество и иновации“ (магистър); Ахмед Ахмедов и Ирина Симеонова – спец. „Бизнес мениджмънт“  (бакалавър), Боряна Каменова, Делян Иванов, Христина Коларова и Ралица Ангелова – спец. „Публична администрация“ и Лили Борисова от специалност "Информатика и информационни технологии в бизнеса (ИИТБ) към катедра "Информтика и ИТ", Факултет "Природни науки и образование", РУ "Ангел Кънчев".
 
 
Работата на журито в чийто състав участва и представител на катедра  „Мениджмънт и бизнес развитие“ – гл. ас. д-р Свилен Кунев, доц. д-р Десислава Атанасова – декан на факултет "Природни науки и образование" както и представители на бизнеса: Вихрен Ганев, изпълнителен директор в V Media, Явор Попов, мениджър в Endeavor Bulgaria, Мартина Филипова, дизайн мениджър и Станислав Славев, мултимедиен директор в Studio Underline бе трудна, но удовлетворяваща, заради високито качества бизнес идеи и интересните презентазии. 
 
 
Като краен победител в това оспорвано състезание бе обявен Отбор №2 - „Xhimo balls", в състав: Виктория Пенчева от ПМГ „Баба Тонка" - Русе, Жанина Рафаилова от ПГИУ "Елиас Канети", Милена Петкова от СУ „Възраждане", Елисавета Петрова и Мария Борисова от ПГТ "д-р Васил Берон" - В. Търново. Аспектът, към който те са се насочили е устойчиво земеделие и по-специално продукт от етерични масла.
 
 
Призьори бяха определени и в категориите: „Приложимост", „Иновативност", „Екипност", „Креативност", „Презентиране на идея", „Реклама", „Фирмено лого", които също получиха награди осигурени от факултети „Бизнес и мениджмънт“ и "Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“ и съответно връчени от техните декани доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Десислава Атанасова, както и награди от фирмите участници в събитието също и от "Мусала Софт" ООД.
 
 
Успешният финал на инициативата даде усещането за една добре свършена работа на всички участници както и породи усещането за разкрили се нови възможности за ползотворно сътрудничество между всички заинтересовани предприемчиви хора от различните организации.
 
За контакти: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 в ПГИУ "Елиас Канети" - Русе

На 16. ноември 2017 г. се проведе поредната инициатива Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" на ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе с подкрепата на Центъра по предприемачество на Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието отбеляза второто участие на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в световната седмица на предприемачеството (13.11. - 19.11.2017 г.) под егидата на Junior achievment Bulgaria. Основните участници са ученици от 8. до 12. клас на ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе.
  
Състезанието бе открито от г-жа Марияна Рачева, зам. директор на  ПГИУ "Елиас Канети".
Проведеното състезание бе под формата на уъркшоп за младежи от 15 - 19 години. Сформирани бяха 6 екипа, които трябваше да представят своите бизнес идеи като презентации по зададена тема "Как искам да изглежда градът на моите мечти".
 

 
Работата на учениците бе подпомогната от менторите, осигурени от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие": докторант Цанислав Момчев; студентите от специалност "Предприемачество и иновации" ОКС "Магистър": Силвия Момчилова, Симона Петкова и Гюляй Акъ; Десислава Първанова специалност "Бизнес мениджмънт" и Ралица Ангелова специалност "Публична администрация" ОКС "Бакалавър".
 
 
Работата на журито, в чийто състав беше и деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Александър Петков, бе много затруднена поради високите качества и равностойните презентации на представените бизнес идеи. За победител в това оспорвано състезание бе избрана идеята за "Библиотека на открито" на отбора "Читателки мечтателки" с ментор Гюляй Акъ - студент в магистърската програма "Предприемачество и иновации". Менторите подариха на всички участници награди, осигурени от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
 
 
От усмивките по лицата на учениците може да се съди, че първите стъпки за едно по-интензивно сътрудничество по отношение на новата предприемаческа среда в града между двете образователни институции са успешни.


За контакти: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

вторник, 14 ноември 2017 г.

Преподавател от ФБМ участва в Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 в СУ "Възраждане" - Русе

На 14. ноември 2017 г. се проведе Иновационно състезание като съвместна инициатива на СУ "Възраждане" гр. Русе и Центъра по предприемачество на Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието отбеляза началото на поредицата от участия на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в световната седмица на предприемачеството (13.11. - 19.11.2017) под егидата на Junior achievment Bulgaria. Участниците са ученици от девети клас на СУ "Възраждане" в гр. Русе.

Откриването на състезанието се извърши от Цветелина Радева - преподавател в СУ "Възраждане", доц. д-р Калоян Стоянов и д-р Ирина Костадинова - представители на Русенски университет "Ангел Кънчев".
 
Проведеното състезание бе под формата на интензивен уъркшоп за младежи от 15 до 19 години. Сформирани бяха осем екипа от деветокласници, които трябваше да представят своите бизнес идеи като презентация в PowerPoint или друг вид по зададена тема: Да изберат и представят една от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и да дадат възможно решение на проблема.
 
Работата на журито в състав: преподавателят от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" д-р Ирина Костадинова и зам. деканът на Аграрно-индустриален факултет, Русенски университет "Ангел Кънчев" доц. д-р Калоян Стоянов бе трудна, но и приятна, заради ентусиазма на участниците и различната гледна точка, която учениците представиха по разгледаните проблеми, свързани с целите за устойчиво развитие:
 • Прекратяване на бедността във всичките ѝ форми навсякъде
 • Прекратяване на глада, постигане на хранителна сигурност, подобряване на храненето и насърчаване на устойчивото земеделие
 • Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието завички отвсички възрастови групи
 • Осигуряване на включващо и равностойно качествено образование и насърчаване на възможностите за всички за учене през целия живот
 • Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние.

Всички участници в VI иновационен лагер през световната седмица на предприемачеството получиха сертификати и подаръци, осигурени от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев".


В заключение може да се каже, че това събитие беше един прекрасен старт на вълнуващата седмица, която цели да създаде различна среда по отношение на насърчаване на предприемаческата и иновационната дейност на младите хора в Русе. Тази инициатива продължава да укрепва добрите взаимоотношения между СУ "Възраждане" и Русенския университет.

За контакти: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

сряда, 8 ноември 2017 г.

Уъркшоп по бизнес анализ и оптимизация на процеси във ФБМ

На 8. ноември 2017 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе уъркшоп по бизнес анализ и оптимизация на процеси. 
Целта на обученията е да се допълнят и обогатят теоретичните знания, които студентите получават в университета с практически примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно им професионално развитие. 

Лектори бяха Мартин Георгиев, Ръководител на отдел “Бизнес процеси”, както и Ивелина Любенова, докторант към катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и  Ръководител на отдел “Управление на качеството” в Еконт Експрес. И двамата са успешно завършили Русенския университет.

Ивелина и Мартин представиха методите и подходите, които използват за оптимизиране на процесите в Еконт Експрес, след което зададоха на присъстващите казус за решаване на конкретен проблем от практиката. Така след лекцията се проведе и уъркшоп, на който участниците имаха възможност да приложат теоричните знания.

На събитието освен студенти присъстваха и преподаватели, както и представители на Предприемаческия център - Ръководител доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова.


За контакти:
Ивелина Любенова, Еконт Експрес, lyubenovaivelina@gmail.com
гл. ас. д-р Преслава Великова, pvelikova@uni-ruse.bg


Снимков материал: доц. д-р Даниел Павлов, Ръководител на Предприемаческия център към РУ "Ангел Кънчев"

Студентка от ФБМ с грамота за високи постижения и принос в издигането на името и престижа на Русенския университет

На 07. ноември 2017 г. в Канев център се проведе тържествено събрание по повод празника на Русенски университет "Ангел Кънчев".
Боряна Каменова Каменова - студентка в четвърти курс, специалност "Публична администрация" е удостоена от ректора на висшето училище проф. д-р Велизара Пенчева с грамота за високи постижения и принос в издигането на името и престижа на Русенския университет.
 
Отличието е резултат от достойното участие на Боряна в множество престижни инициативи:
 • 30.05.2017 участие в Работен семинар „Млади предприемачи под прикритие”, гр. Русе, защита на бизнес план "Производство на соларни чанти" пред представители на бизнеса.
 • 18.05.2017 участие в Студентска научна сесия 2017, Секция "Икономика и управление", доклад на тема "Изследване на системата за управление в Дирекция „Европейско развитие“ към община Русе", в съавторство с Делян Иванов;
 • 17.05.2017 получена награда в „Конкурс по разработване на бизнес план 2017” към Русенски университет “Ангел Кънчев” (формуляри на  ТЕХНОСТАРТ или INTEL.).
 • 2017 European Social Innovation Competition, април, предтсавяне на бизнес идея "Производство на соларни чанти".
 • 29.03.2017 ментор в Иновационно състезание  „Световна седмица на парите”, 2017 в СУ "Възраждане" - Русе.
 • От март 2017 участва в Проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ по Фонд научни изследвания, Русенски университет "Ангел Кънчев".
 • 15 – 16 декември 2016 участие в годишно обучение на програма „JA STARTUP”, организирано от JA BULGARIA И НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ.
 • Международен семинар по Екопредприемачество, гр. Бор, Сърбия 10.2016, Съставяне на бизнес план.

За контакти:
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Ирина Костадинова ikostadinova@uni-ruse.bg

петък, 3 ноември 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в семинар за подобряване на преподавателските умения и използване на иновативни инструменти

На 02. и 03. ноември 2017 г. в Русенския университет се проведе национален семинар на тема „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА HEINNOVATE ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА" по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България". Проектът, финансиран от Агенцията по образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия по модул A.2 „Висше образование – Подкрепа за Болонския процес", се изпълнява от Министерството на образованието и науката на Република България в сътрудничество с Центъра за развитие на човешките ресурси (Националната Агенция Еразъм +) и екип от 5-има национални болонски експерти, работещи във водещи български университети, институции и заинтересовани страни в областта на образованието.
По време на своя доклад "HEInnovate  - водеща рамка (инструмент) за иновационна и предприемаческа институция за висше образование. Защо и как?" г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) неколкократно посочи доц. д-р Даниел Павлов като лице, към което участниците в семинара могат да се обръщат за консултации.Проф. д-р Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев", национален болонски съветник и преподавател във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ представи добри практики на Русенския университет относно „Обучение в подкрепа на регионите“.


За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

вторник, 31 октомври 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в Кръгла маса за иновации и туризъм

На 31. октомври 2017 г. в Канев Център, Зала 1 се проведе кръгла маса за иновационния потенциал на Русенския университет и туризма с участието на г-жа Николина Ангелкова - Министър на туризма в Република България.
На форума присъстваха членове на академичното ръководство на Русенския университет, преподаватели, студенти, ученици от Професионалната гимназия по туризъм в града, представители на Община Русе, Областна администрация Русе, гости и журналисти.
 
 
 Д-р Свилен Кунев презентира многопрофилния Русенски университет "Ангел Кънчев", опита на интердисциплинарни екипи за работа по многобройни и разнообразни проекти, като акцентира върху иновационния потенциал на академичната общност за развитие на туризма в Дунавския регион.
 
Студентите от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Маркетинг" се запознаха с официалния интерактивен гид на България iLoveBulgaria.
 
 
За връзка: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

понеделник, 30 октомври 2017 г.

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ получи награда за цялостно творчество в областта на управленската наука

На 30. октомври 2017 г. в Дома на учените се проведе Тържествено събрание на Съюза на учените – Русе по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ получи наградата „За цялостно творчество в областта на управленската наука“. Наградата бе връчена на доц. д-р Милена Кирова – Ръководител на катедрата от чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Председател на СУ-Русе, който пожела все по-големи научни успехи на екипа колеги.


Бяха връчени и членските карти на новите членове на секция „Икономика, мениджмънт и право“ – д-р Преслава Великова и д-р Лиляна Сиракова.
 


За контакти:
доц. д-р Милена Кирова – Ръководител на катедра „Мениджмънт и бизнес  развитие“, mkirova@uni-ruse.bg
доц. д-р Антон Недялков – Председател на секция „Икономика, мениджмънт и право“ към СУ-Русе, anedyalkov@uni-ruse.bg