четвъртък, 30 септември 2021 г.

График за изпитите на задочните студенти от ФБМ през зимния семестър на 2021/22 учебна година

 Уважаеми, колеги,

Тук може да се запознаете с графиците за съответните курсове:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Пети курсУспех!

Първа работна среща (kick-off) на комитетa за защита на равните права между жени и мъже в науката (GEPI)

На 30. септември 2021 г. се проведе първата работна среща за запазване на равните възможности между мъже и жени за научно развитие. Предварителните проучвания по международния изследователски проект ATHENA (програма HORIZON 2020) показаха, че в Русенския университет над 54% от ръководните позиции (на ниво катедра, факултет и университет) са заети от жени.


Основни документи, върху които стъпва идейната рамка на Проект ATHENA-H2020 са:

-EUR-Lex: Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените.

-Европейска комисия: Стратегически ангажимент за равенство между половете.

Възможностите за научни публикации и кариерно развитие в Русенския университет са изградени съгласно законодателството на Република България и премахват всякакви предварителни предпоставки за дискриминация към жени и мъже.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 27 септември 2021 г.

В Русенския университет се проведе международен семинар по BeyondScale за обсъждане на дейности за подобряване на сътрудничеството бизнес-университет

На 27. септември (понеделник) 2021 г., се проведе онлайн работна среща между научно-изследователски екип от Русенския университет (под ръководството на доц. д-р Руси Минев) и представител на бизнеса - г-н Сашо Илиев (Фирма Редко ООД) с участието на международни академични гости от Австрия и Нидерландия. Семинарът бе на тема „Обсъждане изпълнението на Съвместен план за действие в Русенския университет по проект BeyondScale“, чието създаване през 08.12.2020 има и платформата HEInnovate за насърчаване на обмена на знания и сътрудничество бизнес-университет.

По време на семинара доц. д-р Руси Минев и г-н Сашо Илиев представиха съвместните резултати, които стъпват на устойчиво доверие между тях. Голям интерес провокира и факта, че управителят на фирмата е вече и докторант в Русенския университет, с което се създава уникална връзка „бизнес университет“. Проведените научни изследвания са с реален потребител от практиката, а от своя страна бизнесменът е осигурил достъп на научния екип до високо технологични заваръчни съоръжения в предприятието, за които фирмата е инвестирала значителен финансов ресурс.

Създаването на мрежата „BeyondScale“ е резултат от активното взаимодействие на Европейската комисия и участващи партньорски организации по направлението „Иновации във висшето образование“ (HEInnovate). Целта на проектния консорциум е да се разработят добри практики, които да се представят пред национални и местни институции. Русенският университет е единственият активен участник в мрежата от Източна Европа.

Русенският университет е част от инициативата на Европейската комисия и Министерстовто на образованието за насърчаване на предприемчивите университети в Европа (HEInnovate) още от 2013 година. Особена гордост за цялата академична общност е организираната и домакинствана през 2018 г. международна конференция „HEInnovate – Институционална промяна във висшето образование“, като този форум е бил част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 24 септември 2021 г.

Успешни защити на дипломни работи

На 24. септември 2021 г. 9 студенти защитиха успешно своите дипломни разработки. Четири от тях придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и вече са инженер-мениджъри; двама са магистри по бизнес администрация и трима завършиха магистърската специалност "Мениджмънт на европейски проекти".


Доц. дн Милена Кирова - председател на държавната изпитна комисия поздрави дипломантите за защитените с много високи оценки разработки и им пожела здраве, успешна реализация и практическо приложение на придобитите в Русенския университет знания и умения.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

 

четвъртък, 23 септември 2021 г.

ФБМ изпрати Випуск 2021 с много емоции и вяра за успешна реализация

На 23. септември 2021 г. в Русенския университет се проведе тържествената промоция на Випуск 2021. Факултет "Бизнес и мениджмънт" изпрати 113 бакалаври и 30 магистри с увереност за тяхната успешна реализация.

Един пълен отличник и петнадесет първенци на своите специалности получиха дипломите си за завършено висше образование и грамоти от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, както следва:

 • Бизнес мениджър АНА ТОДОРОВА е удостоена с грамота като първенец на випуска сред абсолвентите от хуманитарните специалности и първенец на специалността “Бизнес мениджмънт” със среден успех от следването Отличен 6,00 и среден успех от дипломирането Отличен 6,00.

 • Бакалавър по публична администрация КРИСТИЯНА СЪБЕВА, първенец на специалността „Публична администрация“;
 • Социален работник БУРЧИН АХМЕДОВА, първенец на специалността “Социални дейности”;
 • Инженер-мениджър САМУИЛ ЦОНЕВ, първенец на специалността „Индустриален мениджмънт”;
 • Икономист ГЮЛЯЙ БАХРИЕВА, първенец на специалността “Икономика”;
 • Икономист МАРТИНА КУНЕВА, първенец на специалността “Маркетинг”;
 • Експерт по  многостепенно управление на европейски и глобални политики, програми и проекти ДЕСИСЛАВА МИТКОВА, първенец на специалността „Европеистика и глобалистика (на английски език)“;
 • Експерт по национална сигурност НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ, първенец на специалността „Евроатлантическа и глобална сигурност”;
 • Магистър по бизнес администрация МИЛКА НЕНОВА, първенец на специалността „Бизнес администрация”;
 • Магистър по мениджмънт на европейски проекти РАЛИЦА ИВАНОВА, първенец на   специалността   „Мениджмънт на европейски проекти“;
 • Мениджър-предприемач МИРЕЛА ВЕРГИЛОВА, първенец на специалността „Предприемачество и иновации”;
 • Магистър по социални дейности СИЛВИЯ БЕЛОЕВА, първенец на   специалността “Клинична социална работа”;
 • Магистър по индустрален мениджмънт и маркетинг КРИСТИНА МИЛКОВА първенец на   специалността “Индустриален мениджмънт и маркетинг”; 
 • Магистър по финанси, счетоводство и одит в публичния сектор АЙФИЛИЗ МУСТАФА, първенец на   специалността “Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор”;
 • Магистър по международно сътрудничество и европейски проекти СТЕЛА ДИОНИСИЕВА, първенец на   специалността “Международно сътрудничество и европейски проекти”;
 • Магистър по европеистика и публична администрация ВАСИЛИКИ ПАНАЙОТОПУЛУ, първенец на  специалността “Европеистика и публична администрация”.


Церемонията за промоцията на Випуск 2021 продължи от 14:30 ч. с поздравително слово на доц. дн Милена Кирова - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", която изрази увереност, че завършващите абсолвенти са получили необходимите знания и умения, за да бъдат успешни специалисти, експерти, ръководители и предприемачи и  пожела успешна реализация в желани от тях бизнес и публични организации.

Бизнес мениджър Ана Тодорова, със своето емоционално обръщение, изказа благодарност от името на абсолвентите на всички преподаватели. Благодарности за подкрепата, вярата и търпението, бяха насочени и към семействата  на завършващите. Отличничката на випуска се обърна към всички свои колеги, откроявайки проявената упоритост и радостта от постигнатата цел, призовавайки да бъдат "достойни посланици на Русенския университет и факултет "Бизнес и мениджмънт" пред обществото и бизнеса"


Новината подготвиха: доц. д-р Даниел Павлов и д-р Мирослава Бонева

вторник, 21 септември 2021 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" е предпочитан партньор в обучението по предприемачество в ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

На 21.09.2021 г., Ректорът на Русенския университет подписа рамков договор с ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ - РУСЕ, който включва и привличането на научни работници като гост-лектори в обучението на средношколците. 

През учебната 2021/2022 година в профилираното обучение по предприемачество в ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ се включват преподаватели от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет "Бизнес и мениджмънт".За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

понеделник, 20 септември 2021 г.

ФБМ посрещна над 130 първокурсници в редовна форма на обучение


На 20. септември 2021 г. се откри тържествено новата академична 2021-2022 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев". Деканското и катедрените ръководства, както и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветстваха първокурсниците, избрали да продъжат своето образование в специалности: "Индустриален мениджмънт", "Бизнес мениджмънт", "Социални дейности", "Икономика", "Европеистика и глобалистика" и "Евроатлантическа и глобална сигурност".Новината подготвиха: доц. д-р Антон Недялков, зам.-декан по учебната работа; д-р Милена Тодорова и д-р Мирослава Бонева 

петък, 10 септември 2021 г.

Деканът на ФБМ придоби научна степен "Доктор на науките"

 На 10. септември 2021 г. се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема "Управление на риска в иновационния процес", разработен от доц. д-р инж. Милена Кирова - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", преподавател към катедра "Бизнес развитие и иновации" в Русенски университет "Ангел Кънчев". 


Членовете на научното жури изслушаха презентацията на дисертационния труд, представиха своите рецензии, респективно становища и обявиха окончателните положителни оценки за придобиване на научна степен "Доктор на науките" в научно направление 3.7 "Администрация и управление"  по научна специалност "Организация и управление на производството (индустрия)" и поздравиха доц. дн Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн Красимир Ениманев е определено със заповед на Ректора на Русенския университет и включва 7 професори, 3 от тях с научна степен "Доктор на науките". Всички те са изявени учени в професионално направление Администрация и управление или Икономика,  преподаващи в: Технически университет - София, Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново, Лесотехнически университет - София, УНСС - София, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и Русенски университет "Ангел Кънчев".

Искрени поздравления и пожелания за творческо вдъхновение, още много професионални и лични успехи за доцент доктор на науките инженер Милена Кирова! 


Новината подготви: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИДвторник, 7 септември 2021 г.

Студентка от специалност "Бизнес мениджмънт" спечели сребърен медал по плажен волейбол

От 2. до 7. септември 2021 г. в Кранево се проведе универсиада. Патрисия Петрова - студентка в 3. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" и нейната съотборничка Мая Чалъкова от специалност "Ерготерапия" заеха престижното второ място в дисциплината плажен волейбол - жени, отпадайки във финалната среща от отбор на УНСС.

Специални благодарности за неуморната им треньорка Мими Войкова!
Новината подготвиха Патрисия Петрова и гл. ас. д-р Мирослава Бонева