петък, 31 май 2019 г.

Преподаватели от Катедра „МБР“ участваха в Международната конференция „Innovation Management, Entrepreneurship аnd Sustainability - IMES 2019“, организирана от University of Economics, Прага


В периода 29. – 31. Май 2019 г. гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев представиха в програмата на конференцията научна разработка в съавторство с проф. д-р Диана Антонова, озаглавена "INTEGRATING THE PRINCIPLES OF RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION ACCORDING TO THE NEEDS OF CSR LEARNING". Полезно съпътстващо събитие бе и участието в специализиран семинар "Developing Systematic Review and Theory Development Articles" с лектор проф. Justin Paul, редактор на научно списание "Journal of Business Research".

Докладът на русенския екип е резултат от успешно сътрудничество с университети от други две държави - Политехника (Букурещ, Румъния) и Университет Марибор (гр. Марибор, Словения) по проект Edu4Society (Erasmus +) и съдържа анализ на предпочитанията и нагласите на 153 студенти от трите държави (България, Румъния, Словения) относно обучението по Корпоративна социална отговорност и цялостният подход за обучение по отговорен мениджмънт. Русенският университет чрез кат. МБР е едно от малкото висши учебни заведения в страната, които обучават студенти по КСО и съвместно с европейски партньори по научни и образователни проекти публикува своите разработки в международни индексирани издания. Това дава възможност на студентите от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" да имат достъп до последните новости в обучението в областта на администрацията и управлението, да участват в международни инициативи със свои колеги от други европейски страни и да постигнат в Русе качество на своето обучение, съизмеримо и признато от други водещи университети в Европа.


За контакт: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра "МБР" даде експертно мнение и препоръки в Молдова

През периода 28.05.2019 – 31.05.2019 г. в Balti, Молдова гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие като преподавател в Perform follow-up and analyze lessons learnt. Работната среща се проведе в “Alecu Russo” Balti State university. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” даде експертно мнение и препоръки, свързани с приложението на актуализираните учебни дисциплини от страна на петте молдовски партньора по проекта.
Проведената работна среща беше организирана в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

 

За контакт: Гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

понеделник, 27 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" е новоприет член в Съюза на учените в България

На 27. май 2019 г. в Дома на учените – Русе се проведе Тържествено събрание по повод Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Част от дневния ред беше връчването на удостоверения и членски книжки на девет нови членове в различни научни направления, сред които и гл. ас. д-р Мирослава Бонева – секция "Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените - Русе.

За контакт: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт", mboneva@uni-ruse.bg

сряда, 22 май 2019 г.

Лектор от Полша запозна студенти от ФБМ с основните рискове при управление на проекти

На 22. май 2019 г. полският професор Jacek Strojny PhD запозна студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с основни рискове при управление на проекти в Полша с публично финансиране.

Посещението е част от двустранните ЕРАЗЪМ договори на Факултет "Бизнес и мениджмънт" с редица университети от ЕС.

За повече информация: гл.ас.д-р Милена Тодорова mtodorova@uni-ruse.bg

понеделник, 20 май 2019 г.

Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се срещнаха с лектор от бизнеса - Людмила Георгиева

На 20. май 2019 г. гост-лекторът Людмила Георгиева участва в поредицата "Из опита на един предприемач".

Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" чуха актуални примери от застрахователната сфера, сред които - работодатели да запазват финансовите потоци в ръководените от тях фирми чрез застраховки в подкрепа на своите служители. Поука: не можем да планираме вредоносните събития, но можем да планираме малки разходи за застраховки за покриване на щетите от вредоносните събития :-)За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

събота, 18 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от три молдовски университета


За периода 14. – 18. май 2019 г. гл. ас. д-р Милена Тодорова взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” проведе обучения с различна тематика на молдовските студенти, магистърска степен в следните университети:

 • Moldova State University – USM (P5) относно „Предприемачество и лидерство”;
 • Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM (P6) обучение на тема „Предприемачество и генериране на бизнес идеи”;
 • State Agrarian University of Moldova (P7) – „Уъркшоп свързан с бизнес план”.
Проведените обучения бяха организирани в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.За контакт: гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от 3 университета в Молдова

В периода 14 – 18 май 2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities.  Преподавателят от Русенски университетАнгел Кънчев” проведе обучения на молдовските студенти, магистърска степен от:
 • Moldova State University – USM (P5) относно „Креативност и генериране на бизнес идеи”;
 • Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM (P6) – „Уъркшоп – SWOT анализ”;
 • State Agrarian University of Moldova (P7) на тема „Въведение в бизнес риска“.
Проведените обучения бяха организирани в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

петък, 17 май 2019 г.

Церемония по случай 19-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план към Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 17. май 2019 г. в продължение на 60 минути в зала 2Б.215 студенти от 3 факултета присъстваха на Церемония по случай 19-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план. Официални гости на събитието, които връчиха грамотите на студентите-предприемачи, бяха:
 • Бизнесмени, участвали в поредицата "Из опита на един предприемач" през учебната 2018/2019;
 • Директори и учители от ПГИУ „Елиас Канети“; ПГО „Недка Иван Лазарова“ и СУ "Възраждане".


До церемоинията бяха допуснати общо 37 бизнес плана, разработени от 50 студенти, както следва:
 • Според формата на обучение: 21 редовна и 29 задочна.
 • Според степените: 35 бакалаври, 15 магистри.
 • По специалности:

          17 - Бизнес мениджмънт
            7 - Публична администрация
          11 - Технология и управление на транспорта
            6 - Ерготерапия в общността
            4 - Предприемачество и иновации
            4 - Бизнес администрация
            1 - Мениджмънт на европейски проекти

Осоебен интерес предизвикаха и студентите, които активно се включиха в първите международни проучвания по мрежа INTERGEN за насърчаване на междупоколенческите бизнеси - www.intergen-theory.eu.


Ръководителят на Предприемаческият център обеща, че през учебната 2019/2020 година ще бъдат изпълнени и следните ангажименти:
- Провеждане на обучения със средношколци в Социално предприемачество по INNOVENTER
- Покана на 20 предприемача като гост-лектори в поредицата "Из опита на един предприемач"
- Продължаване на обучителната дейност в междупоколенчески бизнеси в рамките на първата по рода си международна академична мрежа INTERGEN
- Организиране и провеждане на 20-то юбилейно издание на конкурса "Разработване на бизнес план" към Факултет "Бизнес и мениджмънт"
- Съдаване на бизнес кръг за възпитаници на Русенския университет  „Ангел Кънчев“ със собствена търговска марка или промишлен дизайн (въз основа на проучения опит от Германия и Финландия).
- По-добра информараност на обществнеостта за вътрешните инициативи в Русенския университет, които стимулират предприемачеството.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 13 май 2019 г.

Представяне на Предприемаческия център на Русенския университет по време на 4-тото ЕКСПО в Канев Център

На 13. май 2019 г. по време на Иновативно младежко ЕКСПО 2019 студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха предприемаческите си идеи, като повечето от тях вече са реализирани в рамките на семейни бизнеси:

 • Производство на осветителни тела
 • "Beelife Gigi" - производство на био козметика с пчелни  продукти
 • Собствено производство на дрехи с бродирани български шевици; Семеен
 • Пресоване и пакетиране на пресни сушени плодове
 • Производство и продажба на биологичен мед
 • Собствено производство на ръчно изработени бижута


Силно впечатление направи и фактът, че някои от тях са инициирани в учебния процес в полето на неокласичексия поглед върху междупоколенческите бизнеси.

Да пожелаем успех на всички участници!
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Студентка от специалност "Бизнес мениджмънт" получи кристален приз "Best Paper"

На 13. май 2019 г. в зала 1 на Канев център се проведе Студентска научна сесия "Best paper Crystal Prize`19", в която участваха студенти, докторанти и млади учени, номинирани от всеки факултет и съответните научни направления. Събитието е част от програмата на 21-ви Празници на науката и ІV Иновативно младежко експо по инициатива на Академичното ръководство и Студентски съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" под егидата на Министъра на образованието и науката, България.


Ана Тодорова - студент в 3. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" представи доклад за развитието и значението на електронната търговия с акцент върху ключовите бизнес процеси и управленските информационни системи в тази област. Разработката е в съавторство с гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Модераторът на форума доц. д-р Таня Грозева подчерта актуалността на темата и сигурната необходимост от специалисти по електронна търговия като една от професиите на бъдещето.

Председателят на Студентския съвет връчи грамота, кристален приз и предметна награда на Ана Тодорова - студентът с най-добър доклад, подготвен на английски език, излъчен от секция "Икономика и управление", Факултет "Бизнес и Мениджмънт".

Зам.-ректорът по научна дейност - проф. д-р Диана Антонова изтъкна,
че участниците във форума "отразяват лицето на младата наука на
Русенския университет". 
 
За повече информация: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


петък, 10 май 2019 г.

Първо допитване до студенти от специалност Бизнес мениджмънт за създаване на мрежа за насърчаване на предприемачи

На 10. май 2019 г. се проведе първото допитване до студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" за създаване на мрежа за насърчаване на предприемачи.
Като финал на учебната дисциплина Управление на малкия бизнес, студенти от 4 курс "Бизнес мениджмънт" изказаха своите предпочитания, как да се създаде академична бизнес мрежа за подпомагане на настоящи и бивши студнети на Русенския университет, които са предприемачи. Въз основа на проучен опит в Гемрания и Финландия, приоритет ще се даде на производители на продукти със собствена търговска марка или промишен дизайн.

Срещата завърши с фразата "Бог високо, цар далеко, съдбата ни е само в нашите ръце".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 9 май 2019 г.

Във ФБМ се проведе секция "Икономика и управление" от Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени

На 09. май 2019 г. в зала 2Г.404 се проведе секция "Икономика и управление" от Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени.

Бакалаври, магистри и докторанти представиха разработките, подготвени в съавторство с научни ръководители, съгласно програмата:


Научният секретар доц. д-р Павел Витлиемов (зам.-декан по научната дейност във ФБМ) анонсира, че докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник.

За повече информация:
доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Преподавател от Катедра МБР обучи магистри в гр. Балти, Молдова


Гл. ас. д-р Ирина Костадинова взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities, за периода 06.05.2019 – 09.05.2019 г. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” проведе обучение на молдовските студенти, магистърска степен от “Alecu Russo” Balti State university, свързано с „Креативност и генериране на нови идеи” и „Анализ на бизнес риска”.

Проведеното обучение беше организирано в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

За повече информация: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg 

Преподавател от Катедра МБР проведе обучение на магистри в Молдова

В периода 06-09. май 2019 г. гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие в Perform teaching and learning activities, в периода 06.05.2019 – 09.05.2019 г. в град Кахул, Република Молдова. Преподавателят от РУ “Ангел Кънчев” проведе обучение на молдовските студенти, магистърска степен на обучение, от State university of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” свързано с „Генериране на бизнес идеи” и уъркшоп свързан с “SWOT анализ”. 
Проведеното обучение беше организирано в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.
За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

сряда, 8 май 2019 г.

Среща със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт

На 08. май 2019 г. се проведе среща на студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт.
Бъдещи ръководители от специалностите Бизнес мениджмънт и Публична администрация дискутираха какви рискови ситуации за персонала могат да възникнат от нездравословната среда и как могат да противодействат с елементарни методи, когато служителите им са застрашени. Здрав персонал - успешна фирма! Посещението е част от поредицата "Из опита на един предприемач" на Русенския университет.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg