четвъртък, 11 август 2016 г.

Записаните до края на август първокурсници ще имат възможност за съвместна работа с представители на бизнеса още от старта на обучение във ФБМ


В момента Факултет „Бизнес и мениджмънт“ подготвя своята програма от практикуми, семинари, събития и стажове, които да предложи на своите студенти през новата академична година. На онези кандидати, които успеят в обявения срок до края на август да се запишат и да станат част от студентската общност на русенския Бизнес факултет ще бъде предложено още в началото на първи курс да работят съвместно с представители на бизнеса, за да усъвършенстват личния си потенциал за успешна реализация. Предпоставките са налице.
Едно от най-полезните решения, които ФБМ традиционно използва, е пряката връзка с представители на бизнеса и включването им в занятията на студентите от всички специалности на факултета.
През цялото обучение на бакалаврите и магистрите в Бизнес факултета част от занятията се провеждат директно на територията на предприятията-партньори. Това е особено ценно за студентите от специалности „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация“, които придобиват специфични умения, търсени от фирмите, държавните и обществени институции. За целта се избират локации, които да покажат прилагането на най-нови технологии и създаването на условия на устойчив бизнес. 
Вече не са малко и случаите, когато завършили в предходни години студенти, работещи на управленски позиции, подпомагат своите по-млади колеги с практически примери за курсови и дипломни работи, като това освен, че е споделен опит от бизнес действителността, позволява на студентите да приложат знанията си, придобити в университета при решаването на реални ситуации и да покажат своите компетенции за управляване на процеси и производства, тъй като това се оказва силно търсено от бизнеса предимство на спец. „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация“. В унисон с това,  завършващи студенти тези две специалности могат да кандидатстват за парична награда за високи постижения, осигурена от Факултета по бизнес и мениджмънт с цел покриване на таксти за желана магистърска програма.
Изградените работещи контакти с бизнеса носят и други ползи за студентите: често партньорите на Факултета по бизнес и мениджмънт предлагат стажове и работа на мотивирани студенти от факултета, показали добро ниво на подготовка и желание за развитие. Възможността за професионално израстване излиза и извън границите на Русе и България, тъй като традиционно Бизнес факултета има активни споразумения с над 30 университета и фирми от цяла Европа, предлагащи платени стажове и обучение с европейски стипендии по програма Еразъм +. Затова два пъти годишно русенски бизнес студенти, отличили се със свои постижения до момента, провеждат своя академичен и професионален обмен в избрани европейски страни и това се вписва после към тяхната диплома от Русенския университет.

Автори: гл. ас. д-р Свилен Кунев и доц. д-р Александър Петков

1 коментар: