четвъртък, 27 януари 2022 г.

Русенският университет ще обучава магистри по Социално предприемачество от 2022 г.

На 27. януари 2022 г. се проведе официално представяне на магистърската програма по "Социално предприемачество". 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  даде зелена светлина за новата магистърска програма  по „Социално предприемачество на Русенския университет „Ангел Кънчев“  в края на миналата година. Програмата е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ и напълно отговаря на изискванията формулирани в критериалната система на НАОА. Тя е плод на инициативността и усилената работа на преподавателите от катедра „Мениждмънт и социални дейности“, които на своето първо заседание за тази година приветстваха старта на магистратурата, която е предназначена за завършили специалности в областта на „Социални, стопански и правни науки“. 

   Обучителният процес предвижда съвместната работа на преподаватели от 4 факултета на Русенски университет: Факултет Бизнес и мениджмънт, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Факултет Юридически и Факултет Природни науки и образование, за да се гарантира високото качеството на образование и предоставянето на спектър от интердисциплинарни знания, необходими за успешното професионално развитие на бъдещите социални предприемачи.

     Желаещите да надграждат бакалавърското си образование с тази изключително актуална магистратура могат да кандидатстват и да започнат обучение още през есента на 2022 г. Необходимостта от обучение по „Социално предприемачество“ беше идентифицирана в рамките на реализацията на проект BeyondScale.eu, където Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в проектния консорциум BeyondScale, а Министерството на образованието и науката – единственият асоцииран партньор измежду бившите социалистически държави.

     Международният консорциум на проекта потвърди, че разработената магистърска програма напълно съответства на измерението „Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от инструмента HEInnovate на Европейската комисия, което и прави бъдещите магистри по „Социално предприемачество“ конкурентоспособни на европейския пазар.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар