петък, 21 април 2023 г.

Адриана Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор"

 На 21. април 2023 г. докторант Адриана Петрова защити своя дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИЙН КОНЦЕПЦИЯТА В ОПЕРАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" за  придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)", професионално направление "Администрация и управление".

Докторантът проведе своето обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев"  под научното ръководство на доц. д-р Антон Недялков.Членовете на научното жури проф.д-р Юлия Йоргова - Форд, проф. дн Мая Ламбовска, доц. дн Елица Петрова, доц. д-р Людмила Михайлова и председателят доц. д-р Антон Недялков изразиха своите положителни впечатления от качеството на дисертационния труд и неговата приложимост в реалната практика.Новината подготвиха доц. д-р Антон Недялков и гл. ас. д-р Мирослава Бонева


Няма коментари:

Публикуване на коментар