сряда, 3 юли 2024 г.

Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми - първият докторант от Дубай в България, придоби образователна и научна степен "Доктор"

На 03 юли 2024 г. се проведе публичната защита на докторант Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми, който успешно защити своята дисертация на тема "Бизнес развитие: стратегия и процес (Business development: strategy and process)" и придоби образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма "Икономика и управление (индустрия)".


Д-р Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми се обучаваше в катедра "Бизнес развитие и иновации" във Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 01.05.2021 г. с научни ръководители доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов.


Научното жури с председател проф. дн Милена Кирова и членове проф. д-р Георги Забунов, доц. д-р Яна Стоенчева, доц. д-р Иво Костов и доц. д-р Дафина Донева изтъкна безспорните качества на дисертационния труд, отговорното и компетентното отношение на докторанта към изследваните проблеми за бизнес развитието в Емирство Дубай и постигнатите научно-приложни приноси, след това единодушно присъди образователната и научна степен "Доктор".

Поздравления за д-р Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми, който е първият гражданин от Емирство Дубай, зачислен като задочен докторант за обучение в Република България и придобил ОНС "Доктор" в Русенския университет "Ангел Кънчев".


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар