сряда, 7 юни 2017 г.

Лиляна Сиракова е новият доктор по икономика и управление във ФБМ

На 05. юни 2017 г. се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" с кандидат Лиляна Иванова Сиракова, научна специалност "Икономика и управление (индустрия)".
Защитеният дисертационен труд е на тема "Икономически въпроси на маркетинговата дейност на индустриално предприятие/на примера на "Оргахим" АД/", изпълнен под научното ръководство на доц. д-р Георги Вълчев.
 
 
Дисертацията е оценена положително от рецензентите проф. Христо Катранджиев и  доц. д-р Любомир Любенов.   Положителни становища са предоставени и от останалите членове на научното жури: проф. Анета Георгиева Денева, доц. д-р Анюта Георгиева Николова  и доц. д-р Георги Вълчев.
Пълен текст на автореферата и други материали по процедурата могат да се видят в страницата за развитие на академичния състав на Русенския университет.
 
Публичната защита е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ към Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
 
За допълнителна информация:
д-р Лиляна Сиракова lgenova@uni-ruse.bg
Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар