четвъртък, 21 януари 2021 г.

Диана Аврамова придоби образователна и научна степен "Доктор"

На 21. януари 2021 г. се проведе онлайн защита на дисертационен труд на тема "Управление на връзката между индустриално предприятие и университет чрез публично-частно партньорство". Докторант Диана Аврамова успешно завърши обучението си в докторска програма "Икономика и управление (индустрия)" с публичната защита на актуалния дисертационен труд, разрабтен с научното ръководство от страна на доц. д-р Даниел Павлов.


Доктор Аврамова и доц. д-р Даниел Павлов изказват благодарност на научното жури с председател доц. д-р Камелия Асенова и членове проф. д-р Маргарита Богданова, проф. д-р Анета Денева, доц. д-р Владимир Жечев и доц. д-р Людмила Михайлова.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" и обучаващата катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" поздравяват доктор Аврамова и научния ръководител. С пожелание представените в дисертацията анализи да достигнат по повече академични ръководители, които "да изберат подходящ модел на ПЧП, чрез който да инициират дългосрочно сътрудничество с представители на бизнеса".

За контакт:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg
д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


1 коментар: