четвъртък, 14 септември 2023 г.

Ирина Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор" по "Организация и управление на производството (индустрия)"

На 14. септември 2023 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЕНЧМАРКИНГА КАТО ПОДХОД ЗА ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ", разработен от докторант Ирина Петрова с научното ръководство на проф. дн инж. Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн инж. Милена Кирова и членове доц. д-р Антон Недялков, проф. д-р Николай Карев, доц. д-р Добрин Добрев и доц. д-р Христо Сирашки оцени достойнствата на дисертационния труд и присъди на кандидата Ирина Петрова образователна и научна степен "доктор" по докторска програма „Организация  и  управление  на  производството(индустрия)” в професионално направление3.7„Администрация и управление“.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Снимка: гл. ас. д-р Игор Шелудко

Няма коментари:

Публикуване на коментар