сряда, 27 септември 2023 г.

Нели Бабекова придоби образователна и научна степен "Доктор"

На 27. септември 2023 г. се проведе публичната защита на докторска дисертация на тема "Изследване и усъвършенстване на система за управление на околната среда в индустрията", разработена от докторант Нели Бабекова с научен ръководител доц. д-р инж. Павел Витлиемов, докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)", професионално направление "Администрация и управление".

Научното жури в състав: проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, проф. дн Ирена Григорова, доц. д-р Кирил Радев, проф. дн Милена Кирова и доц. д-р Даниела Йорданова  оцени научната и практико-приложната стойност на дисертационното изследване и единодушно присъди образователната и научна степен доктор на Нели Бабекова.


Новината подготвиха гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко

Няма коментари:

Публикуване на коментар