петък, 27 октомври 2017 г.

ФБМ организира специализирани секции в 56-та МНК "Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот."

На 27. октомври 2017 г. се проведоха заседанията в секции "Икономика и мениджмънт" и "Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация", организирани от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на 56-та Международна научна конференция "Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот."

 
В три паралелни заседания се изнесоха общо 22 научни доклада. Авторите представиха своите разработки, които са резултати от проведени проекти, както и нов изследователски принос в съответните научни области.

 
Членовете и докторантите на катедри "Мениджмънт и бизнес развитие", "Икономика" и "Европеистика и международни отношения" дискутираха съвременни подходи, модели и проблеми със своите гости от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт,  Университета по библиотекознание и информационни технологии и Университета в Курск, Русия.
Научните секретари връчиха сертификати на участниците за тяхното достойно представяне и приноса им към бизнес средата и качеството на живот в реалностите на Индустрия 4.0.
 

Голяма част от представените доклади са разработени в изпълнение на проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“.
 

Организатор: доц. д-р Павел Витлиемов, заместник-декан по научно и кадрово развитие, ФБМ pvitliemov@uni-ruse.bg
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар