четвъртък, 4 февруари 2021 г.

Старт на международен научен проект GA:101006416 ATHENA (HORIZON 2020) за проучване на проблеми и адаптиране на политики, свързани с равните възможности на изследователите за научно развитие

 В периода 03-04.02.2021 се проведе първата официална среща на международен проектен научен консорциум ATHENA, финансиран по програма HORIZON 2020 (номер GA:101006416) на Европейската комисия под номер 101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1.

На тази среща беше представена визията за основните елементи на проекта и основните базови дейности по неговото планиране. На уебинара присъстваха ключовите представите на 10-те изследователски организации, участващи в Консорциума, което предостави възможност да бъдат обсъдени ролите на членовете на международната научноизследователска мрежа. 

Целта на европейския научен колектив е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете и създадената референтна рамка, в основата, на която е необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между половете. Основни документи, върху които стъпва идейната рамка на Проект ATHENA-H2020 са: EUR-Lex: Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените и Европейска комисия: Стратегически ангажимент за равенство между половете. 

Продължителността на ATHENA е 48 месеца и обхваща периода 01.02.2021 – 31.01.2025. В учредителния уебинар участваха представители на:

- Европейската комисия (DG for Research and Innovation);

- Изпълнителната агенция за научни изследвания (Research Executive Agency);

- Сродни научни консорциуми по програма H2020 - SPEAR и CHANGE.

- Consulta Europa projects and innovation sl (Canary Islands-Spain) - Водещ партньор

- INSTITUT JOZEF STEFAN, Словения

- UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (UJK), Полша

- UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (UB), Словения

- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC), Испания

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), Италия

- USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED (UVSK SAV), Словакия

- UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (URAK), България

- GOBIERNO DE CANARIAS (GOBCAN), Испания

- FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (FRCT), Португалия


По време форума участниците достойно представиха своите академични организации и обмениха най-различни идеи за успешното осъществяване на проекта.

Поканата за участие към Русенския университет "Ангел Кънчев" е резултат от предходни успешни научни проекти на екип от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в консорциуми с водещия партньор - Consulta Europa projects and innovation.

За контакт: доц. д-р Д. Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар