понеделник, 22 февруари 2021 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет “Ангел Кънчев“ продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future

 Екип на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – започва да набира участници във втората лабораторна сесия на проекта, която ще стартира на 1.03.2021 г. Лабораториите бяха създадени, за да се промотират иновативни практики, обусловени от 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР), за насърчаване и ускоряване на активното гражданство и устойчивото развитие на бизнеса като за целта бяха анкетирани над 200 студенти в областта на висшето образование и 50 практикуващи, 80 преподаватели и учители, ангажирани в транснационални учебни дейности за насърчаване на активното гражданство, 24 от сферата на  висшето образование, бяха обучени да разработват и изпълняват модернизирани учебни програми, като привличат всички заинтересовани страни от секторите на образованието, бизнеса и пазара на труда. Проектът е финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния). 

От българска страна вече успешно приключи първата лабораторна сесия по проекта, в която успешно взеха участие и се регистрираха 21 студенти от специалност Индустриален мениджмънт във филиал Видин на РУ “Ангел Кунчев“. Поради пандемичната обстановка в страната обучението премина в дистанционна форма на обучение.

Желаещите студенти да станат част от тази лаборатория могат да се регистрират на сайта на проекта: https://edulab4future.eu/index.php/call-for-application-session-2/ 

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

За контакти и повече информация: Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар