неделя, 16 май 2021 г.

Международно представяне на добри практики за кариерно развитие на студенти по проект ReSTART с експертно участие на преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет


В периода март - май 2021 в рамките на проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ пред преподаватели, студенти бакалаври и магистри от молдовските държавни университети се проведоха обучителни сесии насочени към „Кариерното ориентиране на студенти и представяне на добри практики на 4-те европейски университета - „Политехника“ – Букурещ, Румъния (координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Технически университет Кошице, Словакия и Университетска франкофонска агенция, Букурещ, Румъния. 

Преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на д-р Божана Стойчева (координатор на ReSTART за България) и гл. ас. д-р Свилен Кунев бяха поканени като експерти - представители на Русенския университет.

Д-р Божана Стойчева представи пред Молдовски държавен аграрен университет – Кишинев – 24.03.2021 г.;, Молдовски държавен университет - Кишинев 21.04.2021 г., и Държавен университет "Bogdan Petriceicu Hasdeu" – Кахул 14.05.2021 г. центъра за кариерно развитие на РУ “Ангел Кънчев“, добри практики и инициативи като „Дни на кариерата“, Посещения на партньорски организации насочени към кариерното развитие на студенти организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.Д-р Свилен Кунев представи пред преподаватели и студенти от Молдовска академия по икономика – Кишинев методика свързана с организация на събития насочени към кариерно развитие на 30.03.2021 г.


Тригодишният проект RеSTART, започнал  в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.

За контакт: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар