четвъртък, 20 май 2021 г.

Студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха своите научни разработки

На 20. май 2021 г. от 14:00 ч. се проведе сесията за студенти, докторанти и млади учени, организирана от  Факултет "Бизнес и мениджмънт". Събитието е част от 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - IV“.


Във виртуална зала бяха представени 14 доклада, изследващи изключително актуални проблеми, разработени от 11 студенти и 4 докторанти в съавторство със 7 преподаватели. За първи път в сесията на ФБМ се включиха колеги от професионално направление "Социални дейности".

1) Възможности за стратегическо развитие на здравен бизнес  – Людмил Андреев (докторант "Икономика и управление (индустрия)", доц. д-р Людмила Михайлова

2) Основни насоки при стартиране на малък бизнес в млекопреработвателната промишленост – Живодар Георгиев, Иван Борисов (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт") и гл. ас. д-р Ирина Костадинова
3) Управление на риска в семейна фирма – Гюляй Рейханова (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), доц. д-р Даниел Павлов
4) Приемственост между поколенията в семейния бизнес – Мирела Вергилова, доц. д-р Даниел Павлов
5) Перспективи пред семейните бизнеси в Общество 5.0 – Памела Йорданова (4 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), доц. д-р Даниел Павлов
6) Разработване на методика за изследване на вътрешното предприемачество в машиностроителна фирма – Деница Филева (докторант "Организация и управление на производството (индустрия)", доц. д-р Даниел Павлов
7) Съвместното управление като инструмент за постигане на устойчив резултат при социалното предприемачество – Дима Спасова (докторант "Социално управление"), доц. д-р Свилена Рускова
8) Професиналният стрес при работещи в сферата на физикалната и рехабилитационна медицина – Ивалина Русева (докторант "Социално управление"), доц. д-р Свилена Рускова
9) Социална работа за предотвратяване на депресивните състояния и подобряване на социалното функциониране на потребителите в Дом за стари хора - Светлина Карапетрова (специалност "Социални дейности"  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
10) Технология на социална работа с хора с девиантно (делинквентно) поведение в пенитенциарни условия - Светлина Карапетрова (специалност "Социални дейности"  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
11) Сравнителен анализ на ефективността на проект в релни активи чрез методите ННС и ИР - Светослав Горанов (специалност "Икономика", 2 курс), доц. д-р Камелия Асенова
12) Влияние на COVID19 върху приходите и разходите на банките - Александрина Ангелова (специалност "Икономика", 3 курс), доц. д-р Камелия Асенова
13) Електронната търговия по време на извънредна епидемична обстановка – година по-късно – Ана Тодорова (5 курс, специалност "Бизнес мениджмънт"), гл. ас. д-р Мирослава Бонева
14) Изследване удовлетвореността на студентите от е-обучение във Факултет «Бизнес и мениджмънт» – Кристиян Бонев (специалност "Индустриален мениджмънт", 2 курс), гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Участниците и гостите определиха с анонимно гласуване Ана Тодорова да представи доклада на английски език на 01.06.2021 в заключителната сесия на университетската СНС "Best Paper".За контакт: д-р Мирослава Бонева - зам.-декан по научноизследователската дейност във Факулет "Бизнес и мениджмънт", mboneva@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар