четвъртък, 1 декември 2022 г.

Ползите за Русенския университет от участието в проект ATHENA

На 1 декември 2022 г. преподаватели от катедра «Мениджмънт и социални дейности» към факултет «Бизнес и мениджмънт» на Русенски университет «Ангел Кънчев» представиха пред свои колеги от Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» презентация, целяща да изведе основните ползи от участието в проект ATHENA. 

Тема на проекта, финансиран по програма HORIZON 2020 от Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия, е «Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации». Целта на европейския научен колектив, ангажиран по проекта, е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените в научните изследвания и създадената референтна рамка, в основата на която стои необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между жени и мъже.По време на презентацията бяха подчертани няколко основни ползи за Русенския университет от участието в проекта:
• Разработване и приемане на Gender Equality Plans (План за равни възможности на жени и мъже за научна кариера), което ще направи Русенския университет допустим участник в консорциуми, финансирани по HORIZON 2020;
• Обучение на ръководния, академичния и административния персонал в законовите особености на равенството между мъже и жени за научна кариера;
• Създаване на предпоставки за включване на Русенския университет в други проектни мрежи;
• Създаване на устойчива среда на вече изградената висока култура в Русенския университет за равни възможности между жени и мъже в науката;
Предлаганите реформи във вътрешните документи на Русенския университет по проект ATHENA са подготвени лично от министъра на образованието - проф. д-р Сашо Ненов, който в периода 01.11.2021 - 31.05.2022 проведе обучения на представители от Русенския университет и подготви предложенията за промени във вътрешните ни документи. От съществено значение е, че инициираните промени създават устойчива среда на вече изградената ни култура за равни възможности между жени и мъже в науката в Русенския университет, която се представя и като добра практика в рамките на проект ATHENA.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар