четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Утвърдени добри практики на кат. "Мениджмънт и социални дейности"

 

 
 
  • Налице е динамичен баланс между учебна, научна и проектна работа на преподавателите в кат. МСД, като някои от тях изпълняват и административни функции в организационната структура на университета;
  • Съществува активно взаимодействие с представители на практиката (бизнес, НПО, държавни и общински структури), които освен потребители на кадри, с и партньори при актуализирането на учебна документация, студентски практики и проектни инициативи;
  • Формиран е опит за обучение и менторство на средношколци, вследствие на действащ институционален договор на Русенския университет с АЕГ “Гео Милев” - Русе;
  • Изготвени и апробирани с няколко методически подхода на събития и инициативи за студенти и ученици, проведени съвместно с представители от практиката;
  • Успешно завършени проектни инициативи и резултати по тях водят до съвместни научни изследвания с колеги от чуждестранни ВУЗ, оформянето на научни екипи и реализиране на публикации в международни индексирани издания, в т.ч. и с импакт фактор. Това е предпоставка за повишено качество и разпознаваемост на научната работа в катедрата;
  • Преподавателите от катедрата ежегодно публикуват своите трудове в Научната конференция на Русенския университет и сп. JEI, с оглед намаляване на индексирането и цитируемостта на изданията на университета;

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар