четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Резултати от дейността на кат. "Мениджмънт и социални дейности" през 2022 година"

Резултати от дейността на кат. "Мениджмънт и социални дейности" през 2022 година"
 

За изминалата 2022 г. катедра “Мениджмънт и социални дейности” активно развива своята дейност. Резултатите, от нея могат да бъдат представени накратко по следния начин:

 • Проведени са 20 заседания на кат. “Мениджмънт и социални дейности”, на които са обсъдени множество въпроси и в демократичен дух на разбирателство между представителите на академичния състав на катедрата са взети решения, касаещи учебната работа, научноизследователската дейност, кадрови въпроси. Разгледани са и важни въпроси, засягащи повишаване на ефективността на обучението и активността, свързани с провеждане на инициативи със средношколци в посока провеждане на по-ефикасна и ефективна кандидат-студентска кампания.
 • Всички представители на академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности” участват: в голяма гама от инициативи; членовете са на различни управленски структурни органи на Русенски университет, както и на научни организации, редакционни комитети; осъществяват координаторска дейност по: програма Еразъм, институционални и междуинституционални споразумения за обучение.
 • По отношение на научно-развойната дейност, работата на катедра „Мениджмънт и социални дейности” може да се определи като „активно функционираща отворена система”. Съществуват повече от 45 съвместни научни изследвания и дейности заедно с представители на други структури на Русенския университет, други ВУЗ-ове, организации от стопанския и публичния сектор.
 • През отчетния период в катедра “Мениджмънт и социални дейности” са проведени 9 семинара за повишаване на квалификацията на академичния състав.
 • Катедра “Мениджмънт и социални дейности” организира и провежда 11 събития с участието на студенти и средношколци от Русенска и съседните на нея области.
 • Нивото на удовлетвореност на студентите, обучавани в специалностите, които са по методическо ръководство към кат. “Мениджмънт и социални дейности” е високо. Факт, който се потвърждава от проведени анкетни проучвания през 2022 г.
 • Извършените проверки за спазване на учебния процес не се отчитат при нарушения на занятията.
 • Преподаватели от кат. “Мениджмънт и социални дейности” участват в прилагането и провеждането на два курса за повишаване на квалификацията.
 • През отчетния период с много добра оценка са атестирани един от нехабилитираните и един от хабилитираните преподаватели по кат. “Мениджмънт и социални дейности”.
 • В катедра “Мениджмънт и социални дейности са зачислени и се обучават пет докторанти в научните специалности “Организация и управление на производството” и “Социално управление”. Двама от тях са зачислени през 2022 г., двама са атестирани в рамките на отчетния период, един е в едногодишно приключване. Самостоятелно или в съавторството със своите научни ръководители докторантите са разработили три научни публикации.
 • Трима от преподавателите в кат. “Мениджмънт и социални дейности” са били поканени да водят занятия в други български и чуждестранни Висши учебни заведения.
 • Средната натовареност на член от катедра „Мениджмънт и социални дейности” за изминалата 2021-2022 учебна година е 387.7 часа, а за текущата 2022-2023 учебна година е 419 часа, което гарантира покриването на нормативната заетост на всички представители на преподавателския състав. Проблем е допълнителната натовареност на академичния състав по кат. “Мениджмънт и социални дейности” (магистърски програми, обучение в ДФО, обучение във Филиал Видинна Русенски университет, договор с АЕГ „Гео Милев“ - Русе), която не е видима, тъй като не се включва в основното натоварване, но затруднява научни изследвания , проектната, административна работа, възможност за повишаване на квалификацията и експертната дейност.
 • Публикационната дейност на преподавателския състав през отчетния период може да бъде обобщена по следния начин: една монография; 0,5 студии; 13.15 статии, от тях 11.15 в международни списания с анонимно рецензиране (4 в Web of Science и Scopus) и 2 в български списания; 24.1 доклада, като всички те са изнесени на научни конференции с международно участие; 13 доклада, представени на студентски научни сесии. Прямо предходния период на слабо понижение се отчита по отношение на публикационната активност в Web of Science и Scopus.
 • Катедра “Мениджмънт и социални дейности” поддържа активни международни контакти с колеги и екипи от чуждестранни университети и организации. Налице са множество включени двустранни споразумения по програма Еразъм с партньори от Румъния, Турция, Полша, Северна Македония, Молдова, Белгия, Словакия, Палестинска автономия.
 • кат. “Мениджмънт и социални дейности” координира международни контакти с 26 международни организации. Според формата на сътрудничество 19 са двустранни споразумения по програма „Еразъм“, а останалите за Проектни партньорства. Договорите по две от споразуменията са сключени през 2022 г. За отчетния период в направлението „Работа по международни проекти“ са установени две изходящи мобилности на преподаватели от кат. МСД по програма Еразъм+ и три влизащи мобилности на един преподавател и студенти от Франция, Германия и Испания.
 • Част от академичния състав на катедрата през годината е канен като членове на жури, експерти и консултанти на международни студентски екипи по проекти, в които катедрата участва.
 • Финансираните научни теми, за които отговарят кат. “Мениджмънт и социални дейности са 6. При списъчен състав от 10 души (9,5 щата) участието на колегиума в международни проекти е 100-процентово, често един преподавател е в екипите на два или три проекта паралелно. Привлечените средства през годината са за над 130 хил. лв., което въпреки интензивното натоварване и допълнителното (извънредно) работно време на потребителите, съществен опит за издръжката и финансовата стабилност както на катедрата (при ефективното ниска издръжка на обучението по специалността в нея), така и на факултета.


За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар