понеделник, 13 февруари 2023 г.

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

На 9 и 10 февруари 2023 година в град Скопие, Северна Македония, се проведе първата среща между партньорите по проект Leaders of the Green Economy (LGE) (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263), осъществяван по програма Еразъм+. Домакин бе водещата по проекта институция – University American College Skopje, а по време на двудневните работни срещи бяха обсъдени текущи и предстоящи дейности по реализирането на проекта. 

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

Основната цел на инициативата LGE е да създаде университетска среда, която да стимулира развитието на концепцията за кръгова икономика сред студенти от бизнес ориентирани специалности чрез стимулиране на връзките между предприемаческите и академичните среди и подобряване на дигитализацията във висшето образование. Чрез дейностите ще се даде възможност на студентите да развият знания, умения и компетенции относно кръговата икономика, което ще ги направи по-добре подготвени за бъдещите им работни места и ще им помогне да изградят по-адаптивни и устойчиви бизнеси модели. Изучаването и внедряването на принципите на кръговата икономика на възможно най-ранен етап както в образователната, така и в предприемаческа среда, ще повлияе положително върху бъдещия икономически растеж на страната, както и ще доведе до значителен напредък в трансформацията към зелена икономика. 

Следователно проектът ще допринесе пряко за реализирането на един от основните приоритети на Европейския съюз - „Околна среда и борба с изменението на климата“, посредством обогатяването на материалите, дейностите и практиките за преподаване на университетско ниво на принципите на кръговата икономика, считана за един от най-важните стълбове на зелената икономика. 

Leaders of the Green Economy

Партньорите по проекта - University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България) постигнаха съгласие относно една от основните цели на инициативата: разработването на Open Educational Repository (OER) - цифрово хранилище на материали, свързани с надграждането на знания и умения у преподаватели и студенти, и изучаването на добри практики от областта на кръговата икономика в Югоизточна Европа. Процесът на създаване на материали ще развие и стимулира академичните и бизнес връзки в региона, а обучението ще се реализира на базата на иновативни методологии като преподаване чрез казуси, викторини и интерактивни лекции между студенти от всички партньорски университети, както и интервюта с предприемачи, успешно внедрили принципите на кръговата икономика в своите бизнес проекти.

По този начин ще се насърчи разработването на нови обучителни практики, базирани на изследване и творчество, както и ще се стимулира иновативното и гъвкаво висше образование чрез насърчаване на партньорства с организации от частния сектор.

Представители на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ с активно участие в първата работна среща по проект Leaders of the Green Economy

Основните дейности по проект Leaders of the Green Economy през следващите етапи на проекта ще покрият разнообразие от инициативи, включително:

  • семинари с преподаватели за разработване на дигитални OER материали;
  • виртуални/хибридни срещи за студенти;
  • bootcamps за студенти;
  • отразяване и разпространение на дейностите по проекта и др.

Очакваните резултати, които се целят в следствие успешната реализация на проекта, са да се подобри взаимодействието между академичните среди и бизнеса, както и да се надградят университетските връзки в региона. Но преди всичко стремежът е да се организират съвместни дейности със студенти за развиване на тяхното потребителско и предприемаческо мислене и поведение в посока зелена и кръгова икономика и устойчиви бизнес практики. 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар