четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Цели на кат. "Мениджмънт и социални дейности" за 2023 година

 

Цели на кат. "Мениджмънт и социални дейности" за 2023 година

  • Повишаване качеството на образователния процес в специалностите, за които методически отговаря кат. “Мениджмънт и социални дейности”, чрез поддържане на тясна връзка и проучване мнението на всички заинтересовани страни (студенти, бизнес партньори, институции от публичния сектор).
  • Изграждане и поддържане на вече създадени връзки на сътрудничество с други национални и чуждестранни ВЗО-ве, обучаващи студенти в професионалните направления, за които кат. “Мениджмънт и социални дейности” отговаря.
  • Постигане на по-висока степен на балансираност по отношение натовареността на академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности” с цел повишаване на публикационната активност (разработване на 3 екипни публикации от представители на академичния състав на катедрата в научни издания, реферирани в Web of Science), за да се подпомогне процеса по утвърждаване позицията на Русенски университет като Изследователски университет.
  • Постигане по-висока степен на удовлетвореност от получените знания на студентите, обучавани в специалностите, за които отговаря кат. “Мениджмънт и социални дейности”, за да се превърнат те в посланици на запазената марка “РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”.
  • Активна работа по провеждане на съвместни инициативи, дейности и обучения със средни училища с цел осъществяване на ефективна кандидатстудентска кампания.
  • Запазване устойчивата тенденция за активна проектна дейност, развивана от академичния състав на кат. “Мениджмънт и социални дейности”.
  • Стимулиране включването на студенти и докторанти, числящи се към кат. кат. “Мениджмънт и социални дейности” в обмен по програма Еразъм.
  • Успешно и своевременно разработване на пълните пакети документация за предстоящите процедури по акредитиране на ПН 3.4 Социални дейности” и 3.7. Администрация и управление”, както и докторска програма “Социално управление”.


✉ За контакт: доц. д-р Свилена Свиленова Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар