събота, 16 декември 2023 г.

Русенският университет беше домакина на международна младежка конференция

От 14 до 16 декември 2023 г. Русенски университет беше домакин на ежегодната международна младежка конференция на Дунавското училище, съорганизирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център – БРИЕ, Международно дружество „Елиас Канети“, Европейски инициативи без граници и Европейска дунавска академия, Улм, Германия. Събитието привлече 30 участници от България, Виетнам, Индия,  Кипър,  Китай, Молдова, Румъния, Северна Македония, Украйна.

Конференцията се проведе под мотото LEAD (Languages and Encounters Along the Danube), от англ. език – водя, с две основни теми. Тъй като на 1 ноември 2023 г. се навършиха 30 години от влизане в сила на Договора за Европейския съюз, конференцията очерта водещата роля на Съюза за преодоляване на политически и икономически кризи и за управляване на конфликти с мирни средства. На второ място беше разгледана водещата роля на езиците в процесите на национално изграждане в Европа и в целия Дунавски регион от 19-ти век насам.  Беше обосновава тезата, че човешките общности се борят за съществуването на своите езици, защото по този начин отстояват своята идентичност, свобода и сигурност, или казано по друг начин – езикова политика, която дискриминира езика на определена група, предизвиква конфликти и войни.

Конференцията беше открита с приветствие от Ректора на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев. Той поздрави организаторите и участниците за подбора на актуална тематика и за утвърждаването на БРИЕ като средище на международни изследвания и научни проекти. Приветствие поднесе и Областният управител г-н Данаил Ковачев, който подчерта  всеотдайността и професионализма, с който организаторите ежегодно добавят стойност към европейската идентичност на Русе и региона.  

В първата част на конференцията бяха представени резултати от четири изследвания. Доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ, разкри кризите в Европа и последващите импулси за европейска интеграция не само в последните 30 години, но и в периода след Втората световна война.  Ас. д-р Е. Първанова, възпитаник на БРИЕ, очерта силните и слаби страни на Съвета за сигурност на ООН и необходимостта от неговото реформиране.  Д-р А. Раду, възпитаник на БРИЕ и съветник на Министъра на вътрешните работи на Румъния се спря детайлно върху актуалните предизвикателства пред Шенгенското пространство и предстоящото включване на България и Румъния. Докторант М. Николов, възпитаник на БРИЕ, говори по темата за национал-популизма в държави-членки на ЕС като вътрешен риск за бъдещето на Съюза. 

Във втората част на конференцията се включиха трима лектори. Проф. дфн П. Ангелова, президент на Международно дружество Елиас Канети и първи директор на БРИЕ, посвети презентацията си на темата за изучаването на български език като втори и определи многоезичието като богатство. Лотар Яшке – заместник-ръководител на Представителството на Европейския съюз в Южен Судан посвети презентацията си на динамиката в развитието на Общата външна политика и политика за сигурност на Съюза. Накрая с интерактивна презентация докторант Б. Ценова, възпитаник на БРИЕ, очерта актуалната езикова ситуация в България, която обхваща както българския език като официален, така и майчините езици на арменци, власи, гърци, евреи, роми, руснаци, турци. 

Конференцията приключи на 16 декември с културна програма и запознаване на участниците с музеи и други забележителности на Русе.

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ е открит през 2002 г. въз основа на проект, реализиран в Русе и Букурещ/Гюргево в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа по инициатива на Конференцията на Германските ректори в периода от 2000 г. до 2007 г.  БРИЕ свързва Русенски университет, Икономически университет Букурещ и германски университети в първата за Югоизточна Европа транснационална мрежа за международни академични програми, научни изследвания и проекти в подкрепа на Европейската интеграция, на регионалната стабилност и на трансграничното сътрудничество. От 2006 г. БРИЕ се развива въз основа на Спогодба, сключена между правителството на  Република България и на Румъния, както и на Статут, който е част от  Спогодбата. БРИЕ се ръководи от Международно настоятелство, чиито президенти са първият демократично избран български президент д-р Желю Желев (1992-1997). и проф. Рита Зюсмут (президент на Германския Бундестаг от 1988 до 1998 г.). 

Актуалните магистърски програми на БРИЕ са Европеистика и публична администрация, Европеистика и регионално сътрудничество. Съдържанието им е интердисциплинарно, като обхваща политически науки, икономика, културознание и право. Продължителността им е четири семестъра – български са първи и четвърти, вторият е румънски, а третият е германски и се провежда  в Европейски университет Виадрина, в Университет Кемниц или в Университет Регенсбург. Мобилността на студентите и на академичния състав се подкрепя от немски фондации, от програма Еразмус и от програма Еразмус Мундус на Европейския съюз. Качеството на учебния процес е гарантирано чрез акредитации в България и в Германия. Извънаудиторното обучение е с практическа насоченост и обхваща работни срещи с представители на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейската служба за външна дейност, посланици, президенти и др. То се реализира и чрез летни училища и семинари, които се провеждат ежегодно в сътрудничество с местни/ регионални публични власти в българо-румънския трансграничен регион;  с Институт за икономическа политика в българо-гръцкия трансграничен регион,  с Европейската дунавска академия (Улм, Германия) в Дунавския транснационален регион,  с  Европейски институции в Брюксел или Страсбург.                                            

За изминалите над 20 години са завършили повече от 200 международни студенти от 16 държави – Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Камерун, Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Северна Македония, Турция, Украйна. Кариерите на абсолвентите са в европейски институции, в научни организации, на престижни управленски позиции в държавната администрация или в частни фирми с международен профил. 

Научната дейност на БРИЕ обхваща 4 проекта, съфинансирани съответно от Германското министерство на образованието, от програма ФАР на Европейския съюз, от Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество Румъния-България: BRIE – Feasibility Study – 2001 г., BRIDGE – 2007-2008 г. BRAINS – 2011-2013 г., BRICC – 2019.  Други 5 дейности са осъществени съвместно с Министерство на външните работи и министерство на околната среда и водите  по инициативата Дунав-Меконг в рамките на сътрудничеството между Азия и Европа за устойчиво развитие. Проведени са 5 международни младежки научни конференции в рамките на Стратегията за развитие на Дунавския регион, съфинансирани от ФРГ, провинции Бавария и Баден Вюртемберг. 

БРИЕ е носител на Диплома за върхово постижение.   


За допълнителна информация – доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ

М: 0888 411 953


Няма коментари:

Публикуване на коментар