неделя, 19 май 2024 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За девета поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научно-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.


Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна.

Събитието се проведе в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак в периода от 17-19 май 2024 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета, като тази година участниците бяха двойно повече от предходната година и се разделиха в две работни секции. Представените научни разработки обхващаха пет тематични направления – международни инвестиции, международен туризъм, международен бизнес, международна интеграция и търговия, международно управление на хора.
В конференцията участници от катедра ИМО при РУ бяха две студентки от специалност „Икономика“, с научен ръководител гл. ас. д-р Даниела Илиева. Бирсен Басри изнесе доклад на тема „Българският износ в условията на членство в Европейския съюз“, който беше представен в тематично направление „Международна интеграция и търговия“ и предизвика оживена дискусия. 

Научното изследване разглежда предимствата и предизвикателствата, които произтичат от участието на България в единния европейски пазар. Анализирани са текущото състояние на българския износ, тенденциите и факторите, които му влияят, търговските връзки на България със съседните страни и са отправени предложения за подобряване на търговските потоци и разширяване на търговията със стоки и услуги. 
Фатме Данаджиева изнесе доклад на тема „Приложение на интернет в сферата на международния бизнес“, който представи в тематично направление „Международен бизнес“.

Научното изследване е фокусирано върху взаимовръзката между интернет технологиите и международния бизнес, като са изведени предимствата и ограниченията за бизнес. Въз основа на докладите, публикувани в DataReportal, е анализирано текущото състояние на проникване на интернет технологиите и мобилните комуникации на ниво Свят, Европа и България, като е направена съпоставка между тях. Отчетени са приложенията на интернет в сферата на международния бизнес, включващи електронна търговия, дистанционна комуникация, маркетинг чрез социални мрежи и др. Научната разработка разглежда използването на иновативни технологии като предоставяне на нови възможности за развитие и растеж на международния бизнес, но и същевременно откроява нови предизвикателства за сигурността и управлението на данни.
В останалите тематични направления бяха дискутирани разнообразни теми като: международните инвестиции във възобновяеми енергийни източници; биткойн халвинг и криптовалути; управлението на компании по време на криза; технологичния прогрес и търговията в Турция; икономическото сътрудничество между Китай и България; кобалтовия добив в Конго и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си. 

Най-атрактивните доклади във всяка секция спечелиха и специална грамота за най-добро представяне. Участничката от Русенски университет Бирсен Басри заслужено и безусловно спечели приза за най-добро представяне на своя доклад.Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците – седемнадесет на български език и четири на английски език, преминават през процедура за двойно анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu. 
Тази година са предприети действия списанието да бъде индексирано във вторични бази данни на научни публикации - CEEOL, Google Scholar, EBSCO, RePec.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар