вторник, 25 април 2017 г.

Студенти от специалности „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ проведоха занятие в Община РусеНа 25 април се проведе изнесено занятие на студенти от четвърти курс от специалност „Публична администрация“ по дисциплината „Организация на административното обслужване“ и студенти от трети курс от специалност „Бизнес мениджмънт“ по дисциплината „Устойчиво развитие на регионите“ в Община Русе.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Община Русе и по-конкретно в отдел „Информационно и административно обслужване“, като това спомага за придобиването на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Община Русе от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни са съгласни да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. 
 
Начало на занятието в Община Русе, зала „Свети Георги“

Началникът на Отдел „Информационно и административно обслужване“ на Община Русе – г-н Благовест Белчев запозна студентите със структурата и организацията на работа в Общината, основните вътрешни нормативни документи, видовете административни услуги, комплексното административно обслужване в полза на гражданите и бизнеса.


Запознаване на студентите с организацията
на административно обслужване в Община Русе
Студентите имаха възможност да се запознаят на практика с работата по организацията на административното обслужване в Община Русе. Там те дискутираха организацията на работата в центъра с г-н Белчев и наблюдаваха процеса на реално обслужване на бизнеса и гражданите. Запознаха се и базите данни и програмните продукти, използвани от служителите в отдела.


Практическа част на занятието: накъде да се насочим?!
Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
Екипът на проекта изказва благодарности на Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за оказаното съдействие, лично на г-н Благовест Белчев и неговите служители за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец. „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.

За допълнителна информация:
доц. д-р Антон Недялков – Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар