понеделник, 24 април 2017 г.

Екип от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ взе участие в дискусията „Постижения и проблеми нa българските университети в обучението по икономика и управление в индустрията“На 22 април се проведе годишното отчетно събрание на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ). Освен традиционно силното представяне на Русенския университет в лицето на Факултет „Бизнес и мениджмънт“, участваха и сродни факултети и катедри от Технически университет – София, УНСС – София, СА „Д. А. Ценов“ Свищов, Технически университет – Варна, Военноморско училище – Варна, Бургаски университет „Асен Златаров“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и др.

 
Преподавателите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ – проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Милена Кирова, доц. д-р Антон Недялков, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Божана Стойчева и гл. ас. д-р Ирина Костадинова, членове на АПИУИ, взеха участие в дискусията на тема: „Постижения и проблеми на българските университети в обучението по икономика и управление в индустрията“.
Бяха представени идеи за изграждане на адекватен публичен имидж на икономическите и управленски специалности, от които стопанските и обществени организации имат осезаема нужда и бяха коментирани потенциални подходи за адаптиране на моделите на финансиране на тези специалности от публични и други източници.
Председателят, проф. д.н. Младен Велев (ТУ-София), сподели, че членовете на АПИУИ от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет са сред тези, формиращи активното ядро на Асоциацията, при което беше отправена покана за участие в Юбилейна научна конференция на УНСС в рамките на 2017 г. от директора на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ в УНСС – доц. д-р Радко Радев. Очаква се фокус на събитието да бъде развитието на т.нар. хибридни специалности, които използват широка основа от фундаментални икономически дисциплини, но с адаптирано приложение в ключови за българската икономика сектори и отрасли.
            Участието на преподавателите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, членове на АПИУИ, е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
Екипът на проекта изказва благодарности на Управителния съвет на АПИУИ за добрата организация на събранието.

За допълнителна информация:
Организатор: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар