четвъртък, 14 септември 2017 г.

Деница Загорчева-Койчева защити своята докторска дисертация във Факултет "Бизнес и мениджмънт"
На 14. септември 2017 г. Деница Петкова Загорчева-Койчева защити своята дисертация на тема „Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми". Публичната защита на дисертационния труд на за придобиване на ОНС „Доктор” се проведе пред научно жури с председател доц. д-р Людмила Михайлова и членове:  проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Илиян Минков, доц. д-р Елица Петрова и доц. д-р Даниел Павлов. 

Обучението на докторанта в професионално направление "Икономика", научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" премина в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт" с научни ръководители доц- д-р Даниел Павлов и доц. д-р Йорданка Велчева.
Снимка: личен архив на д-р Загорчева-Койчева
Информация от Отдел "Развитие на академичния състав", Русенски университет "Ангел Кънчев".


Няма коментари:

Публикуване на коментар