понеделник, 18 септември 2017 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" откри тържествено академичната 2017/18 година

На 18. септември 2017 г. бяха посрещнати новоприетите студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт".

За академичната 2017/2018 година към момента са записани 231 първокурсника в 9 специалности. Обучението за някои специалности ще се провежда в Русе и в новооткрития филиал на Русенския университет в гр. Видин.

Студентите са избрали следните специалности:
  • Бизнес мениджмънт (в 3 форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна)
  • Индустриален мениджмънт
  • Маркетинг
  • Икономика
  • Публична администрация
  • Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда
  • Европеистика и глобалистика (на английски език)
  • Европеистика и глобалистика

Първокурсниците бяха поздравени от Станимир Бояджиев - председател на Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев" и Яна Вангелова - председател на Националното представителство на студентските съвети.

Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ръководителите на обучаващите катедри приветстваха всички първокурсници с най-добри благопожелания и ги поздравиха за направения избор да се обучават и получат висше образование в Русенския университет "Ангел Кънчев". Увериха ги, че ще придобият знания, умения и квалификация, които ще им помогнат за успешна реализация.


 
По данни от канцеларията на Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

Няма коментари:

Публикуване на коментар