събота, 16 септември 2017 г.

Боряна Станчева е новият доктор във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 15. септември 2017 г. Боряна Колева Станчева придоби образователната и научна степен "Доктор", след като защити своя дисертационен труд на тема  "Дефицити на демокрацията в Обединена Европа (Сравнително изследване с оглед на Румъния и Унгария)" в професионално
направление "Политически науки", научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", обучаваща Катедра "Европеистика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Доц. д-р Мими Корнажева е научен ръководител, проф. д.ик.н. Владимир Чуков - председател на научното жури и членове: доц. д-р Мими Корнажева, поф. д-р Александър Рангелов, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ралица Жекова.

Снимка: личен архив на д-р Станчева
Информация от Отдел "Развитие на академичния състав", Русенски университет "Ангел Кънчев"

Няма коментари:

Публикуване на коментар